Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika – szkoła ponadpodstawowa (specjalizacja nauczycielska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PED-III-IV-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika – szkoła ponadpodstawowa (specjalizacja nauczycielska)
Jednostka: Instytut Języków i Literatur Romańskich
Grupy: E-learning - przedmioty Neofilologii
filologia włoska, studia stacjonarne magisterskie, semestr 2
Filologia, specjalność filologia hiszpańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

specjalizacja nauczycielska dla studiów II stopnia filologii romańskiej, włoskiej i hiszpańskiej

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Wyposażenie studenta w wiedzę niezbędną dla świadomego i racjonalnego pełnienia roli wychowawcy i opiekuna uczniów na III i IV etapie edukacyjnym

Wykształcenie umiejętności diagnostycznych, a więc pozyskiwania i analizy danych dotyczących ucznia na III i IV etapie edukacyjnym oraz środowisk, w jakich funkcjonuje, jak również formułowania na ich podstawie wniosków

Przygotowanie do samodzielnego opracowania projektów oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych na III i IV etapie edukacyjnym

Kształtowanie empatii, prospołeczności, odpowiedzialności i etyczności


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych :

Poświadczone odpowiednimi wpisami, zaliczenie komponentu 1modułu 2 (ogólne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne)

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Sytuacja ucznia przechodzącego na III i IV etap edukacji; problemy adaptacji do zmian.

Poznawanie ucznia będącego na III i IV etapie edukacyjnym i jego środowiska. Metody i techniki określania potencjału ucznia Konstruowanie narzędzi diagnostycznych. Opracowanie diagnozy dla potrzeb edukacji na III i IV etapie edukacyjnym. Etyka w diagnozowaniu

Wychowanie w szkole na III i IV etapie edukacyjnym Trudności wychowawcze na II etapie edukacyjnym: rodzaje, przyczyny, skutki.

Klasa szkolna jako środowisko życia i rozwoju ucznia będącego na III i IV etapie edukacyjnym. Praca z klasą szkolną na II etapie edukacyjnym. Dyscyplina w klasie szkolnej i jej utrzymywanie. Integracja klasy szkolnej. Klimat społeczny klasy i jego kreowanie.

Opieka w szkole na III i IV poziomie edukacyjnym. Działalność opiekuńcza szkoły wobec uczniów będących na III i IV etapie edukacyjnym. Formy opieki. Profilaktyka w szkole.

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na III i IV etapie edukacyjnym Nieprawidłowości w funkcjonowaniu ucznia: rodzaje, przyczyny skutki. Praca z uczniem o zaburzonym rozwoju i jej projektowanie. Uczeń przewlekle chory i praca z nim. Uczeń zdolny i praca z nim. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na III i IV etapie edukacyjnym i praca z nim.

Poradnictwo edukacyjno – zawodowe. Wybory i plany edukacyjne i zawodowe Aspiracje, motywacja i jej kształtowanie Nauczyciel jako doradca.

Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami na III i IV etapie edukacyjnym.

Literatura:

Babbie E. (2004), badania społeczne w praktyce. Warszawa. Wyd. Naukowe PWN.

Clifford H.E. (2006), Dyscyplina i kierowanie klasą. Warszawa

Fontana D.(1998), Psychologia dla nauczycieli

Gajewska G. (2009), Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra, Wyd. PEKW „Gaja”.

Janowski A. (2009), Pedagogika praktyczna. Warszawa. Wyd. Fraszka Edukacyjna

Janowski A. (20100, Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa, Wyd. Fraszka Edukacyjna

Janowski A. (1995), Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa

Jundziłł E. Pawłowska R. [red.](2008), Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia (wybrane rozdz.).

Krauze – Sikorska H., Kuszak K. [red.] (2008), Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Poznań, Wyd. naukowe UAM.

Kruszewski K. [red.](1998), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdz.IX-XII)

Piorunek M. (2004), Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji. Poznan, Wyd. Naukowe UAM

Rimm S.B. (1994), Bariery szkolnej kariery. Warszawa, WSiP.

Łobocki M.(2003), metody i techniki badan pedagogicznych. Kraków. Wyd. Impuls.

Łobocki M. (1985), Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. Warszawa, nasza Księgarnia..

Łuczak B. (2000), Niepowodzenia w nauce. Poznań

Materne J.(1988), Opiekuńcze funkcje szkoły. Warszawa, PWN

Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz K.(2005), Wywiad

McWhirter, J.B.T.,A.M.,E.H.(2005), Zagrożona młodzież. Warszawa

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- posiada wiedzę na temat swoistości wychowania i opieki na III i IV etapie edukacyjnym,

- posiada wiedzę na temat swoistości środowiska socjalizacji, wychowania i opieki uczniów na III i IV etapie edukacyjnym,

- posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej na III i IV etapie edukacyjnym, w tym uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami rozwoju,

- posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów będących na III i IV etapie edukacyjnym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów szczególnie uzdolnionych,

- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych,

- posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów na II etapie edukacyjnym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowanie wyników obserwacji i formułowania wniosków,

- ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka,

- ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Podane na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)