Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SD-32SDL
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DL FilSlowPol/FSP
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu X-S1-FilBuł
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu X-S1-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu X-S1-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla III roku bałkanistyki (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów bohemistycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów bułgarystycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia dla seminarium literaturoznawczego:

a) interpersonalne:

- praca w grupie,

- umiejętności interdyscyplinarne.


b) instrumentalne:

- umiejętność analizowania i syntezowania,

- planowanie i organizacja,

- wiedza z zakresu kultury, literatury i historii Słowiańszczyzny południowej,

- znajomość języka serbskiego/chorwackiego/bułgarskiego/czeskiego.


c) systemowe:

- zdolność do samodzielnej pracy,

- umiejętności badawcze,

- umiejętność zastosowania wiedzy literaturoznawczej w praktyce,

- kreatywność.


Cele modułu kształcenia dla seminarium językoznawczego:

a) interpersonalne:

- zdolności krytyczne,

- umiejętności interdyscyplinarne.


b) instrumentalne:

- umiejętność analizy i syntezy,

- planowanie i organizacja,

- umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł),

- umiejętność rozwiązywania problemów.


c) systemowe:

- zdolność do samodzielnej pracy,

- umiejętności badawcze,

- umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu językoznawstwa w praktyce,

- kreatywność,

- tworzenie projektów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wymagania wstępne dla seminarium literaturoznawczego:

Wiedza z zakresu kultury, literatury, języka i historii Słowiańszczyzny południowej. Elementarna umiejętność pisania prac.


Wymagania wstępne dla seminarium językoznawczego:

Znajomość gramatyki opisowej języków specjalności. Znajomość gramatyki historycznej języków specjalności. Kompetencja językowa na poziomie B1 oraz znajomość terminów z zakresu językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody i formy prowadzenia zajęć (seminarium literaturoznawcze):

Dyskusja, praca z tekstem.


Metody i formy prowadzenia zajęć (seminarium językoznawcze):

Elementy wykładu z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, elementy wykładu problemowego, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, uczenie problemowe (problem-based learning), metoda badawcza (dociekania naukoweg), metoda projektu.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

10 (5+5)

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do wyboru tematu pracy licencjackiej, doskonalenie umiejętności gromadzenia bibliografii fachowej, analizy zgromadzonego materiału pod kątem badanego zagadnienia oraz zapoznanie studentów z metodologią pisania pracy dyplomowej. Seminarium obejmuje wybrane zagadnienia literaturoznawcze lub językoznawcze związane z tematami prac licencjackich.

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu (seminarium literaturoznawcze):

- próba zdefiniowania obszaru zainteresowań badawczych studenta,

- zasady redakcji tekstu naukowego,

- zapis bibliograficzny - ćwiczenia praktyczne,

- zapis metodologii literaturoznawstwa,

- prezentacja zebranej literatury przedmiotu,

- prezentacja konspektu pracy dyplomowej,

- próba usytuowania wybranego zagadnienia w kontekście teoretycznoliterackim,

- prezentacja fragmentu pracy dyplomowej.

Treści programowe dla przedmiotu (seminarium językoznawcze):

- prezentacja podstawowych metod i teorii językoznawczych (strukturalizm, gramatyki transformacyjno-generatywnej, kognitywizmu),

- przedstawienie podstawowych teorii (i metod) komparatystycznych w dziedzinie językoznawstwa oraz kategorii socjologicznych, psychologicznych, kulturoznawczych i pojęć filozoficznych, wykorzystywanych w badaniach pogranicznych,

- zasady badania tekstu (analizy i interpretacji),

- przeprowadzenie wzorcowych analiz języka wybranych tekstów pod względem wybranej metodologii,

- zasady operowania elementami warsztatu naukowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapis bibliograficzny, przypisy, edycję tekstu naukowego itp.),

- prezentacja zasad kompozycji językoznawczej pracy naukowej,

- prezentacja podstawowych pojęć i reguł z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Literatura:

Zalecana literatura (seminarium literaturoznawcze):

Burzyńska A., Markowski M., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2007.

Culler J., Teoria literatury, Warszawa 1998.

Kaniewska B., Legeżyńska A., Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej, Poznań 2002.

Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1983.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Kraków 2004.

Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów.

Zalecana literatura (seminarium językoznawcze):

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, pod red. A. Wolański, Warszawa 2019.

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967.

Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2019.

Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską. Online: http://www.kaczmarek.waw.pl/ksiazki/poradnik_dla_studentow.pdf.

Szkutnik, Z. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Poznań 2005.

Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

Bułat J., Topolewska O., Literatura podmiotu i przedmiotu. Wzory i przykłady opisów bibliograficznych, Białystok 2005.

PN-ISO 690, Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura, Warszawa 2002.

Lektury podane do opracowywania poszczególnych zagadnień pracy licencjackiej.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2012.

Efekty uczenia się:

Seminarium literaturoznawcze:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi prawidłowo i kompetentnie zaprezentować wyniki badań w formie pracy pisemnej,

- posiada znajomość najważniejszych metodologii, wykorzystywanych w badaniach literaturoznawczych,

- rozumie zasady wykorzystywania adekwatnej metodologii do własnych badań literackich,

- posiada umiejętność gromadzenia i wykorzystywania informacji naukowej; rekapitulowania i podsumowywania dyskusji, wyciągania wniosków

oraz umiejętność pracy w grupie,

- umie zawęzić obszar badań, zdefiniować problem badawczy.

Seminarium językoznawcze:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- zna terminologię z zakresu językoznawstwa południowosłowiańskiego, zna językoznawcze metodologie badawcze

- potrafi ocenić przydatność poszczególnych metod językoznawczych i wdrożyć zyskaną wiedzę teoretyczną językoznawczą we własnej praktyce badawczej,

- potrafi zanalizować teksty pisane w poszczególnych językach, kategoryzować je i klasyfikować, porównać teksty spisywane w różnych epokach i wyłowić w nich innowacje, przedyskutować swe przemyślenia w mowie i piśmie,

- potrafi uogólnić wnioski płynące z analizy językowej tekstów oraz poprawnie je zwerbalizować i opisać, umie formułować argumentację wniosków naukowych,

- potrafi uzasadnić wybór tematu pracy licencjackiej i zastosowanej w niej metody badawczej, a także integrować wiedzę zyskaną w wyniku lektury tekstów naukowych,

- umie zaplanować i określić kompozycję językoznawczej pracy naukowej,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz uświadamia sobie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen (seminarium literaturoznawcze):

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%).

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%).

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%).

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%).

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%).

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%).

Skala ocen (seminarium językoznawcze):

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość zagadnień z językoznawstwa południowosłowiańskiego, bardzo dobrze opracowane zagadnienie badawcze, kompletna kompozycja pracy licencjackiej.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra znajomość zagadnień z językoznawstwa południowosłowiańskiego z niewielkimi uchybieniami, bardzo dobrze opracowane zagadnienie badawcze z niewielkimi uchybieniami, kompletna kompozycja pracy licencjackiej.

dobry (db; 4,0): dobra znajomość zagadnień z językoznawstwa południowosłowiańskiego, dobrze opracowane zagadnienie badawcze, kompletna kompozycja pracy licencjackiej.

dostateczny plus (+dst; 3,5): dobra znajomość zagadnień z językoznawstwa południowosłowiańskiego z niewielkimi uchybieniami, dobrze opracowane zagadnienie badawcze z niewielkimi uchybieniami, kompletna kompozycja pracy licencjackiej.

dostateczny (dst; 3,0): słaba znajomość zagadnień z językoznawstwa południowosłowiańskiego z wieloma uchybieniami, słabo (poniżej 60%) opracowane zagadnienie badawcze z wieloma uchybieniami, kompletna kompozycja pracy licencjackiej.

niedostateczny (ndst; 2,0): słaba znajomość zagadnień z językoznawstwa południowosłowiańskiego z wieloma uchybieniami lub jej brak, słabo opracowane zagadnienie badawcze z wieloma uchybieniami lub nie opracowane czy opracowane tylko częściowo, brak oddanej pracy licencjackiej.

Kryteria oceniania:

- postępy w pisaniu pracy dyplomowej,

- dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach),

- obrona pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Borowiak, Agata Firlej, Urszula Kowalska-Nadolna, Marzanna Kuczyńska, Izabela Lis-Wielgosz, Tomasz Lisowski, Lenka Nemeth Vitova, Jędrzej Paszkiewicz, Anna Skibska, Roman Sliwka, Ana Takherboucht, Monika Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Balowski, Patryk Borowiak, Agnieszka Chwieduk, Illona Czamańska, Rafał Dymczyk, Anna Gawarecka, Adriana Kovacheva, Izabela Lis-Wielgosz, Tomasz Lisowski, Lenka Nemeth Vitova, Jędrzej Paszkiewicz, Emilian Prałat, Joanna Rękas, Ewa Szperlik, Ana Takherboucht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz, Lenka Nemeth Vitova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer, Mieczysław Balowski, Osman Firat Bas, Patryk Borowiak, Rafał Dymczyk, Paweł Dziadul, Agata Firlej, Anna Gawarecka, Wojciech Jóźwiak, Magdalena Koch, Urszula Kowalska-Nadolna, Marzanna Kuczyńska, Izabela Lis-Wielgosz, Lenka Nemeth Vitova, Emilian Prałat, Karolina Ruta-Korytowska, Roman Sliwka, Zbigniew Szmyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer, Osman Firat Bas, Patryk Borowiak, Urszula Kowalska-Nadolna, Izabela Lis-Wielgosz, Lenka Nemeth Vitova, Krystyna Pieniążek-Marković, Karolina Ruta-Korytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)