Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 7 dni temu

Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin
UAM

Witamy w serwisie USOSweb Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Strona przeznaczona jest dla studentów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Korzystanie z systemu należy rozpocząć poprzez wprowadzenie loginu i hasła.Należy pamiętać, że hasło do systemu jest hasłem identycznym dla wszystkich usług na UAM (skrzynka pocztowa, USOSweb, dostęp do Eduroam) w związku z tym zmiana hasła możliwa jest tylko z jednego miejsca - Panelu sterowania AMU-NET. W przypadku gdy zapomnisz hasła prosimy o kontakt z odpowiednim dziekanatem.

Przypominamy także, że codziennie o godzinie 1.00 rozpoczyna się synchronizacja danych z główną bazą uniwersytecką USOS - w czasie jej trwania system jest niedostępny! Należy pamiętać, że informacje wprowadzone danego dnia widoczne są w systemie UsosWeb dopiero po migracji danych.

Oferta ubezpieczenia NNW i OC dla studentów na rok akademicki 2019/2020

W porozumieniu z UAM firma InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przygotowała ofertę dobrowolnego ubezpieczenia NNW i OC dla studen tów UAM w dwóch wariantach.

Oferta ubezpieczenia jest dostępna pod adresem: https://klient.int errisk.pl/EduPlusOnline

Kod oferty: y5ad8

Można również zeskanować kod QR z ulotki i przejść wprost do oferty ubezpieczenia.

kod QR

Więcej informacji znajduje się w załącznikach:

 1. Oferta EDU PLUS
 2. Ulotka InterRisk

Aplikacja Mobilny USOS UAM

Informujemy, że w sklepie Google Play została udostępniona pierwsza wersja aplikacji Mobilny USOS UAM. Zapraszamy do pobierania.

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i maja prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Studenci będący obywatelami RP

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 1. do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych
 2. bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych
 3. bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa o pracę, umowa zlecenie.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
 2. nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z l isty studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
W tym okresie Uczelnia opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 listopada 2009 r. miesięczna wysokość składki wynosi 46,80 zł.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zali czył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

Podstawą do zgłoszenia studenta i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ wraz z zaświadczeniem potwierdzającym status studenta wystawionym przez Biuro Obsługi Studentów.

Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować o:

 1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy
 2. zmianie danych zawartych we wniosku
 3. zmianie statusu studenta

Informację należy przekazać do Sekcji Spraw Studenckich niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa wyżej.
Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego studenta zgłoszonego przez Uczelnię jest ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia wystawianym przez Sekcję Spraw Studenckich. Dokumentem potwierdzającym o płacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest druk ZUS RMUA wystawiany przez Dział Płac i Stypendiów. Druk można otrzymać w terminie 15 dni po upływie kolejnego miesiąca, po którym nastąpiło opłacenie składki.

Studenci niebędący obywatelami RP

I. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Fundusze m Zdrowia. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotne j na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po mie siącu zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowę o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty skł adki za ostatni miesiąc.
Wykaz placówek z terenu województwa wielkopolskiego, w których można podpisać umowę:

 1. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu, 61-823 Poznań, ul. Piekary 14/15, VII piętro, tel. 061 658 04 04, 061 850 60 14
 2. delegatura WOW NFZ w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, tel. 062 501 89 70
 3. delegatura WOW NFZ w Koninie, ul. Przyjaźni 2, 62-504 Konin, tel. 063 240 29 10
 4. delegatura WOW NFZ w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, tel. 065 528 61 70
 5. delegatura WOW NFZ w Pile, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, tel. 067 351 28 80
Wykaz placówek z terenu województwa lubuskiego, w których można podpisać umowę:
 1. Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra, tel. 068 328 76 00
 2. delegatura LOW NFZ w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 14/15, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 095 733 63 00

II. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

III. Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub - jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkan ia - zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

Kontakt

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się do Sekcji Spraw Studenckich, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pokój nr 25, parter.
Sekcja Spraw Studenckich czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. 61 829 4045

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uwaga
Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ należy drukować dwustronnie.

FAKULTET Muzyka chóralna

Serdecznie zapraszamy Studentów I i II stopnia wszystkich kierunków na FAKULTET Muzyka chóralna

Ogólnouniwersytecki przedmiot fakultatywny Muzyka Chóralna to propozycja dla studentów w ramach przedmiotów do wyb oru. Prowadzony jest on w ramach działalności Chóru Kameralnego UAM. Studenci nabywają umiejętności operowania głose m, poznają literaturę muzyczną, pracują w grupie.

Przedmiot prowadzony jest w języku polskim, ale w chórze mówimy po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, rosyjsku, ukr aińsku, węgiersku. Możliwy jest więc udział studentów zagranicznych.

Więcej informacji dostępnych w dziale aktualności.

Lista wydziałowych koordynatorów ds. systemu USOSweb

W dziale "KONTAKT" (menu po lewej stronie) umieszczona została lista osób, pełniących obowiązki wydziałowych koordynatorów do spraw systemu USOSweb. Osoby te służą pomocą zarówno studentom, jak i pracownikom UAM. Można się do nich zwracać po pomoc w takich sprawach jak:
 • pomoc w obsłudze systemu,
 • problemy związane z dostępem do serwisu USOSweb (przede wszystkim zmiana hasła studentom itp... - zmianami haseł kont pracowniczych zajmuje się Centrum Informatyczne),
 • problemy związane z rejestracjami na przedmioty/egzaminy,
 • problemy związane z płatnościami
i wiele innych. Wydziałowi koordynatorzy są najlepiej zorientowani w poszczególnych aspektach systemu USOSweb (takich jak rejestracje itp...) na swoim wydziale, dlatego zachęcamy, by właśnie do nich zgłaszać się ze swoimi problemami. Oczywiście problemy techniczne, ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem serwisu, prosimy kierować do Centrum Informatycznego UAM, pod adresem usosweb@amu.edu.pl .
Życzymy udanego korzystania z serwisu USOSweb!