Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 69 dni temu

Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin
UAM

Witamy w serwisie USOSweb Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Strona przeznaczona jest dla studentów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Korzystanie z systemu należy rozpocząć poprzez wprowadzenie loginu i hasła.Należy pamiętać, że hasło do systemu jest hasłem identycznym dla wszystkich usług na UAM (skrzynka pocztowa, USOSweb, dostęp do Eduroam) w związku z tym zmiana hasła możliwa jest tylko z jednego miejsca - Panelu sterowania AMU-NET. W przypadku gdy zapomnisz hasła prosimy o kontakt z odpowiednim dziekanatem.

Przypominamy także, że codziennie o godzinie 1.00 rozpoczyna się synchronizacja danych z główną bazą uniwersytecką USOS - w czasie jej trwania system jest niedostępny! Należy pamiętać, że informacje wprowadzone danego dnia widoczne są w systemie UsosWeb dopiero po migracji danych.

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

 • Ubezpieczenie zdrowotne na Uczelni jest dobrowolne, i dotyczy tylko osób, które nie mają ww. ubezpieczenia z innego tytułu.
 • Ubezpieczenie zdrowotne upoważnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i daje prawo do korzystania bezpłatnie z ww. świadczeń w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Ubezpieczenie zdrowotne nie jest ubezpieczeniem NNW.
 • Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1373, z późn. zm.)
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) osoby, które nie ukończyły 26 roku życia w pierwszej kolejności korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej (np. rodziców, lub jeśli nie ma takiej możliwości u rodziców to dziadków).
 • Z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach uczelni może skorzystać osoba, u której nie występują też inne (oprócz ubezpieczenia z tytułu bycia członkiem rodziny) tytuły do ubezpieczenia jak np. praca, ubezpieczenie jako współmałżonek, status bezrobotnego, emerytura/renta, dział. gosp/rolnicza, alimenty.

STUDENCI BĘDĄCY OBYWATELAMI RP- z a s a d y

I. Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (praca w tym umowa zlecenie, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek, emerytura/renta, dział. gosp./rolnicza, alimenty.)
 2. nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (pracujący rodzice/dziadkowie, praca, pracujący współmałżonek, emerytura/renta, dział. gosp./rolnicza, alimenty) Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych.(poza Uczelnią)

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
W tym okresie Uczelnia opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.
Podstawą do zgłoszenia studenta i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest złożenie wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię t zobowiązany poinformować o:

 1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy
 2. zmianie danych zawartych we wniosku
 3. zmianie statusu studenta
Informację należy przekazać do Sekcji Spraw Studenckich niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa wyżej. Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego studenta zgłoszonego przez Uczelnię jest ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia wystawianym przez Sekcję Spraw Studenckich. Dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest druk ZUS RMUA wystawiany przez Sekcję Płac. Druk można otrzymać w terminie 15 dni po upływie kolejnego miesiąca, po którym nastąpiło opłacenie składki.

Informacja dodatkowa dot. osób z niepełnosprawnością: Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny bez ograniczeń wiekowych- obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych.

STUDENCI NIEBĘDĄCY OBYWATELAMI RP - z a s a d y

I. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowę o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty składki za ostatni miesiąc.

II. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula (Karta Polaka/dec.Konsula) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Osoby w tej sytuacji powinny najpierw udać się do oddziału NFZ (jeśli miejscem zamieszkania jest Poznań to Narodowy Fundusz Zdrowia przy ul Piekary 14/15, Poznań) pobierając wcześniej zaświadczenie o byciu studentem z Biura Obsługi Studentów na Wydziale. Po podpisaniu dobrowolnej umowy w NFZ należy komplet dokumentów (wniosek do Uczelni, umowa z NFZ, ksero ważnej Karty Polaka lub decyzji Konsula) dostarczyć do Sekcji Spraw Studenckich (w okresie pandemii prosimy o przesyłanie scanów z własnoręcznym podpisem na adres mailowy znajdujący się poniżej).
U w a g a: Dobrowolna umowa z NFZ ważna jest miesiąc od daty zawarcia, proszę więc niezwłocznie po otrzymaniu umowy przesłać cały komplet dokumentów do Uczelni.! Dostarczenie umowy po czasie skutkuje rozpoczęciem procedury w NFZ od początku oraz obciąża studenta kosztami nieważnej umowy.

III. Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub - jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania - zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

Kontakt

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się do Sekcji Spraw Studenckich, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pokój nr 25, parter. Sekcja Spraw Studenckich czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. 61 829 4376, email: miroslawa.gajewska@amu.edu.pl

W okresie zagrożenia epidemiologicznego prosimy o wydrukowanie wniosku, wypełnienie i własnoręczne podpisanie, zeskanowanie (lub zrobienie wyraźnego zdjęcia) oraz przysłanie mailem na powyższy adres.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta wraz z załącznikiem nr 1 (proszę drukować/scanować dwustronnie w jednym dokumencie)
 2. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny studenta - załącznik nr 2
 3. Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego
 4. Załącznik do wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia w NFZ dla osób posiadających Kartę Polaka

W razie potrzeby zachęcamy do odwiedzenia stron Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu : Dla studenta (nfz-poznan.pl)

ULOTKI DO POBRANIA:

 1. Ubezpieczenie zdrowotne studenta (ENGLISH)
 2. EWUŚ

Aplikacja Mobilny USOS UAM

Informujemy, że w sklepie Google Play została udostępniona pierwsza wersja aplikacji Mobilny USOS UAM. Zapraszamy do pobierania.

Lista wydziałowych koordynatorów ds. systemu USOSweb

W dziale "KONTAKT" (menu po lewej stronie) umieszczona została lista osób, pełniących obowiązki wydziałowych koordynatorów do spraw systemu USOSweb. Osoby te służą pomocą zarówno studentom, jak i pracownikom UAM. Można się do nich zwracać po pomoc w takich sprawach jak:
 • pomoc w obsłudze systemu,
 • problemy związane z dostępem do serwisu USOSweb (przede wszystkim zmiana hasła studentom itp... - zmianami haseł kont pracowniczych zajmuje się Centrum Informatyczne),
 • problemy związane z rejestracjami na przedmioty/egzaminy,
 • problemy związane z płatnościami
i wiele innych. Wydziałowi koordynatorzy są najlepiej zorientowani w poszczególnych aspektach systemu USOSweb (takich jak rejestracje itp...) na swoim wydziale, dlatego zachęcamy, by właśnie do nich zgłaszać się ze swoimi problemami. Oczywiście problemy techniczne, ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem serwisu, prosimy kierować do Centrum Informatycznego UAM, pod adresem usosweb@amu.edu.pl .
Życzymy udanego korzystania z serwisu USOSweb!