Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium tematyczne 1 (jedno z listy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SEMT101-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium tematyczne 1 (jedno z listy)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: https://anglistyka.amu.edu.pl/en/for-students/full-time/ma-theme-seminars
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z problemem naukowym w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo, będących częścią badań prowadzonych przez wykładowcę;

Zaznajomienie studentów z metodami badawczymi;

Krytyczna refleksja i dyskusja o problemie badawczym;

Rozwijanie umiejętności ustnej i/lub pisemnej wypowiedzi studenta na przedmiotowy problem badawczy.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka angielskiego na poziomie C1, podstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, umiejętność pracy w grupie.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Nauczyciele akademiccy mogą korzystać dowolnie z metod według ich wyboru. Sugerowany jest wybór z następujących metod: wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, metoda badawcza, metoda warsztatowa, metoda projektu, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”), praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 ECTS

Skrócony opis:

(Jedno z serii jednosemestralnych seminariów tematycznych dla 1. roku studiów stacjonarnych filologii angielskiej, dla niektórych specjalizacji. Lista dostępnych seminariów na wskazanej stronie WWW.)

Pełny opis:

(Jedno z serii jednosemestralnych seminariów tematycznych dla 1. roku studiów stacjonarnych filologii angielskiej, dla niektórych specjalizacji. Lista dostępnych seminariów na wskazanej stronie WWW.)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

potrafi umieścić problem badawczy w kontekście badań językoznawczych lub literaturoznawczych;

potrafi krytycznie odnieść się do problemu badawczego na piśmie lub ustnie

zna i potrafi stosować wybrane metody badawcze w pracy naukowej;

zna i potrafi krytycznie analizować wybraną literaturę przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

O sposobach oceniania decyduje każdorazowo wykładowca. Sugerowane są następujące: kolokwium pisemne, kolokwium ustne, test, projekt, esej, raport,

prezentacja multimedialna.

Student uzyskuje ocenę pozytywną, jeśli rozumie problem badawczy, zna metody jego analizy i potrafi je zastosować. Potrafi w dogłębny sposób omówić problem badawczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Stan Breckenridge
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Małgorzata Fabiszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Paulina Ambroży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Krystyna Droździał-Szelest
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)