Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-SSEE-11-s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Pedagogika

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień z zakresu subdyscypliny socjologicznej- socjologii edukacji.

• Przekazanie wiedzy o głównych problemach, stanowiskach socjologicznych oraz nurtach, kierunkach i tendencjach we współczesnej edukacji.

• Rozwinięcie umiejętności myślenia socjologicznego w kontekście współcześnie obserwowanych zjawisk o charakterze edukacyjnym przy uwzględnieniu struktury i uwarunkowań środowisk edukacyjno-wychowawczych.

• Rozwinięcie umiejętności operowania językiem z użyciem pojęć socjologicznych.

• Przygotowanie do umiejętności korzystania z tekstów socjologicznych i opracowań.

• Przygotowanie do umiejętności prowadzenia dyskusji socjologicznych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu teorii i pojęć socjologicznych

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną;

Dyskusja;

Praca tekstem;

Demostracje;

Metody aktywizujące;

Praca

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Przygotowanie do zajęć 8h

Czytanie wskazanej literatury 15h

PRzygotowanie do egzaminu/zaliczenia 12h

ECTS 4

Skrócony opis:

W ramach zajęć z przedmiotu socjologia edukacji studenci zdobędą wiedzę na temat kluczowych zagadnień i koncepcji w obszarze socjologii edukacji. Poznają w jaki sposób teorie socjologiczne wyjaśniają zjawiska związane z edukacją, szkolnictwem i kształceniem. Ponadto studenci w sposób krytyczny będą analizować zjawisko społecznej teorii i społecznych praktyk. System szkolnictwa zostanie przeanalizowany z perspektywy różnych teorii, studenci poznają społeczne funkcje szkolnictwa, takie jak selekcję i socjalizację, znaczenie społecznego kapitału, reprodukcji kulturowej, znaczenie dyplomu akademickiego, ukryty program. Poznają też ideologie edukacyjne. System szkolny rozpatrywany będzie również przez pryzmat stratyfikacji społecznej i społecznych (nie)równości.

Pełny opis:

W ramach zajęć z przedmiotu socjologia edukacji studenci zdobędą wiedzę na temat kluczowych zagadnień i koncepcji w obszarze socjologii edukacji. Poznają w jaki sposób teorie socjologiczne wyjaśniają zjawiska związane z edukacją, szkolnictwem i kształceniem. Ponadto studenci w sposób krytyczny będą analizować zjawisko społecznych teorii i społecznych praktyk. System szkolnictwa zostanie przeanalizowany z perspektywy różnych teorii, studenci poznają społeczne funkcje szkolnictwa, takie jak selekcję i socjalizację, znaczenie społecznego kapitału, reprodukcji kulturowej, znaczenie dyplomu akademickiego, ukryty program. Poznają też ideologie edukacyjne. System szkolny rozpatrywany będzie również przez pryzmat stratyfikacji społecznej i społecznych (nie)równości. W trakcie zajęć poruszone zostaną między innymi następujące problemy:

- w jaki sposób czynniki stratyfikacji społecznej takie jak rasa, płeć, język, klasa społeczna, zdolności są powiązane z procesem edukacji i szkolnictwem oraz w jaki sposób wpływają efekty procesu edukacyjnego (szkolnego)?

- jaką rolę odgrywają czynniki środowiskowe, prawne i polityczne na funkcjonowanie systemu szkolnego?

- jaka jest relacja między szerszym kontekstem społecznym i kulturowym (np. strukturą społeczną) a systemem szkolnictwa?

- jakie znaczenie mają formalne i nieformalne relacje wewnątrz szkoły i jaki mają wpływ na uczenie się i kształtowanie tożsamości uczniów/studentów (np. ukryty program)?

- W jaki sposób i w jakim zakresie szkoły przyczyniają się do budowania sprawiedliwego społeczeństwa oraz niwelowania nierówności społecznych a w jaki sposób system szkolny przyczynia się do odtwarzania istniejącej struktury społecznej, władzy i hierarchii?

Literatura:

.M. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013.

• J.M. Szymański, Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2012.

• S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1974.

• J. Chałasiński, Społeczeństwo i wychowanie, PWN, Warszawa 1969.

• W. Feinberg, J. Soltis, Szkoła i społeczeństwo, WSiP, Warszawa 2000.

• Z. Melosik, Współczesne amerykańskie spory o edukację, UAM, Poznań 1994.

• Z. Melosik, Postrukturalizm i społeczeństwo (refleksje nad teorią M. Foucaulta), w: Edukacja wobec zmiany społecznej, (red.) J. Brzeziński, L. Witkowski, Edytor, Poznań-Toruń 1994.

• K. J. Tillmann, Socjalizacja przez szkołę – a zarazem wprowadzenie do podstawowych teorii socjologicznych, w: tenże, Teorie socjalizacji. Społeczność. Instytucja. Upodmiotowienie, PWN, Warszawa 1996.

• C. Mühlfeld, Rozważania o zdolnościach socjalizacyjnych rodziny, Socjologia Wychowania AUNC, UMK, Toruń 1994.

• R. Meighan, Wczesne wychowanie i kształcenie, w: Nieobecne dyskursy, (red.) Z. Kwieciński, UMK, Toruń 1997.

• M. Jacyno, Iluzje codzienności. O teorii Pierre’a Bourdieu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997.

• R. Meighan, Socjologia edukacji, UMK, Toruń 1993.

• M. Zemło, Ukryty program szkoły, Studia Socjologiczne 1996, nr 1.

• Apple M.W., Ball S.J., Gandin L.A., (ed.) The Routledge International Handbook of The Sociology of Education, New York 2010.

• B.Woźniak, Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Szczecin 1998.

• B.Bernstein, Odtwarzanie kultury, Warszawa, PIW, 1990.

• Z. Tyszka, Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot badań - możliwości współdziałania badawczego, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/4516

• Z. Melosik, Lifelong learning – społeczno-kulturowe (re)konstrukcje, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/24976

• A. Gromkowska-Melosik, Jednostka, neoliberalizm i redukcjonizm edukacji współczesnej, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/19558

• A. Gromkowska-Melosik, Globalne testy szkolne i ukryty program neoliberalnej kolonizacji, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/21517

• Z. Melosik, Uniwersytet i komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/7568

• A. Gromkowska-Melosik, Globalne rankingi uniwersytetów i akademicka gra o status, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14422

• J. Włodarek, Socjologia wychowania w systemie nauki o społeczeństwie, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/16931

• J. Włodarek, Wychowanie jako przedmiot badań socjologicznych, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/17255

• P. Rossa, Trudności i szanse wychowania na współczesnym uniwersytecie: autorytet mistrza, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/23575

Efekty uczenia się:

Posiada podstawową wiedzę na temat struktur wychowawczych i oświatowych (ich funkcjonowania i genezy) oraz występujących między nimi związków i korelacji. Potrafi określić edukacyjne znaczenie takich procesów społecznych, jak m.in.: stratyfikacja społeczna, socjalizacja, współczesne wychowanie i kształcenie;

Charakteryzuje się podstawową wiedzą na temat teorii edukacyjnych oraz prawidłowości zachodzących w obrębie systemu oświatowego w Polsce i poza jej granicami.

Posiada wiedzę na temat niejawnych struktur i procesów w obszarze edukacji (np. ukryty program szkoły).

Jest świadomy/a wytwarzania i odtwarzania nierówności oraz barier strukturalnych i kulturowych w systemie edukacyjnym. Wie na czym polega reprodukcja w systemie edukacyjnym i potrafi podać jej przykłady odwołując się do poznanych koncepcji i teorii.

Potrafi prawidłowo identyfikować i interpretować zjawiska społeczne i edukacyjne z wykorzystaniem wiedzy socjologicznej. Trafnie diagnozuje i przewiduje kierunki zmian zachodzące w strukturach społecznych (w wymiarze mikro- i makrospołecznym).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, kolokwium pisemne, esej, kolokwium ustne, prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Hejwosz-Gromkowska
Prowadzący grup: Monika Bieńkowska, Iwona Chmura-Rutkowska, Sławomir Futyma, Tomasz Gmerek, Daria Hejwosz-Gromkowska, Justyna Kowalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Hejwosz-Gromkowska
Prowadzący grup: Iwona Chmura-Rutkowska, Sławomir Futyma, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Daria Hejwosz-Gromkowska, Anna Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

45

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

• Przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień z zakresu subdyscypliny socjologicznej- socjologii edukacji.

• Przekazanie wiedzy o głównych problemach, stanowiskach socjologicznych oraz nurtach, kierunkach i tendencjach we współczesnej edukacji.

• Rozwinięcie umiejętności myślenia socjologicznego w kontekście współcześnie obserwowanych zjawisk o charakterze edukacyjnym przy uwzględnieniu struktury i uwarunkowań środowisk edukacyjno-wychowawczych.

• Rozwinięcie umiejętności operowania językiem z użyciem pojęć socjologicznych.

• Przygotowanie do umiejętności korzystania z tekstów socjologicznych i opracowań.

• Przygotowanie do umiejętności prowadzenia dyskusji socjologicznych.


Skrócony opis:

W ramach zajęć z przedmiotu socjologia edukacji studenci zdobędą wiedzę na temat kluczowych zagadnień i koncepcji w obszarze socjologii edukacji. Poznają w jaki sposób teorie socjologiczne wyjaśniają zjawiska związane z edukacją, szkolnictwem i kształceniem. Ponadto studenci w sposób krytyczny będą analizować zjawisko społecznej teorii i społecznych praktyk. System szkolnictwa zostanie przeanalizowany z perspektywy różnych teorii, studenci poznają społeczne funkcje szkolnictwa, takie jak selekcję i socjalizację, znaczenie społecznego kapitału, reprodukcji kulturowej, znaczenie dyplomu akademickiego, ukryty program. Poznają też ideologie edukacyjne. System szkolny rozpatrywany będzie również przez pryzmat stratyfikacji społecznej i społecznych (nie)równości.

Pełny opis:

W ramach zajęć z przedmiotu socjologia edukacji studenci zdobędą wiedzę na temat kluczowych zagadnień i koncepcji w obszarze socjologii edukacji. Poznają w jaki sposób teorie socjologiczne wyjaśniają zjawiska związane z edukacją, szkolnictwem i kształceniem. Ponadto studenci w sposób krytyczny będą analizować zjawisko społecznej teorii i społecznych praktyk. System szkolnictwa zostanie przeanalizowany z perspektywy różnych teorii, studenci poznają społeczne funkcje szkolnictwa, takie jak selekcję i socjalizację, znaczenie społecznego kapitału, reprodukcji kulturowej, znaczenie dyplomu akademickiego, ukryty program. Poznają też ideologie edukacyjne. System szkolny rozpatrywany będzie również przez pryzmat stratyfikacji społecznej i społecznych (nie)równości. W trakcie zajęć poruszone zostaną między innymi następujące problemy:

- w jaki sposób czynniki stratyfikacji społecznej takie jak rasa, płeć, język, klasa społeczna, zdolności są powiązane z procesem edukacji i szkolnictwem oraz w jaki sposób wpływają efekty procesu edukacyjnego (szkolnego)?

- jaką rolę odgrywają czynniki środowiskowe, prawne i polityczne na funkcjonowanie systemu szkolnego?

- jaka jest relacja między szerszym kontekstem społecznym i kulturowym (np. strukturą społeczną) a systemem szkolnictwa?

- jakie znaczenie mają formalne i nieformalne relacje wewnątrz szkoły i jaki mają wpływ na uczenie się i kształtowanie tożsamości uczniów/studentów (np. ukryty program)?

- W jaki sposób i w jakim zakresie szkoły przyczyniają się do budowania sprawiedliwego społeczeństwa oraz niwelowania nierówności społecznych a w jaki sposób system szkolny przyczynia się do odtwarzania istniejącej struktury społecznej, władzy i hierarchii?

Literatura:

.M. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013.

• J.M. Szymański, Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2012.

• S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1974.

• J. Chałasiński, Społeczeństwo i wychowanie, PWN, Warszawa 1969.

• W. Feinberg, J. Soltis, Szkoła i społeczeństwo, WSiP, Warszawa 2000.

• Z. Melosik, Współczesne amerykańskie spory o edukację, UAM, Poznań 1994.

• Z. Melosik, Postrukturalizm i społeczeństwo (refleksje nad teorią M. Foucaulta), w: Edukacja wobec zmiany społecznej, (red.) J. Brzeziński, L. Witkowski, Edytor, Poznań-Toruń 1994.

• K. J. Tillmann, Socjalizacja przez szkołę – a zarazem wprowadzenie do podstawowych teorii socjologicznych, w: tenże, Teorie socjalizacji. Społeczność. Instytucja. Upodmiotowienie, PWN, Warszawa 1996.

• C. Mühlfeld, Rozważania o zdolnościach socjalizacyjnych rodziny, Socjologia Wychowania AUNC, UMK, Toruń 1994.

• R. Meighan, Wczesne wychowanie i kształcenie, w: Nieobecne dyskursy, (red.) Z. Kwieciński, UMK, Toruń 1997.

• M. Jacyno, Iluzje codzienności. O teorii Pierre’a Bourdieu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997.

• R. Meighan, Socjologia edukacji, UMK, Toruń 1993.

• M. Zemło, Ukryty program szkoły, Studia Socjologiczne 1996, nr 1.

• Apple M.W., Ball S.J., Gandin L.A., (ed.) The Routledge International Handbook of The Sociology of Education, New York 2010.

• B.Woźniak, Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Szczecin 1998.

• B.Bernstein, Odtwarzanie kultury, Warszawa, PIW, 1990.

• Z. Tyszka, Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot badań - możliwości współdziałania badawczego, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/4516

• Z. Melosik, Lifelong learning – społeczno-kulturowe (re)konstrukcje, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/24976

• A. Gromkowska-Melosik, Jednostka, neoliberalizm i redukcjonizm edukacji współczesnej, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/19558

• A. Gromkowska-Melosik, Globalne testy szkolne i ukryty program neoliberalnej kolonizacji, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/21517

• Z. Melosik, Uniwersytet i komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/7568

• A. Gromkowska-Melosik, Globalne rankingi uniwersytetów i akademicka gra o status, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14422

• J. Włodarek, Socjologia wychowania w systemie nauki o społeczeństwie, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/16931

• J. Włodarek, Wychowanie jako przedmiot badań socjologicznych, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/17255

• P. Rossa, Trudności i szanse wychowania na współczesnym uniwersytecie: autorytet mistrza, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/23575

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Hejwosz-Gromkowska
Prowadzący grup: Sławomir Futyma, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Daria Hejwosz-Gromkowska, Anna Mazurowska, Anna Sobczak, Anna Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

45

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

• Przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień z zakresu subdyscypliny socjologicznej- socjologii edukacji.

• Przekazanie wiedzy o głównych problemach, stanowiskach socjologicznych oraz nurtach, kierunkach i tendencjach we współczesnej edukacji.

• Rozwinięcie umiejętności myślenia socjologicznego w kontekście współcześnie obserwowanych zjawisk o charakterze edukacyjnym przy uwzględnieniu struktury i uwarunkowań środowisk edukacyjno-wychowawczych.

• Rozwinięcie umiejętności operowania językiem z użyciem pojęć socjologicznych.

• Przygotowanie do umiejętności korzystania z tekstów socjologicznych i opracowań.

• Przygotowanie do umiejętności prowadzenia dyskusji socjologicznych.


Skrócony opis:

W ramach zajęć z przedmiotu socjologia edukacji studenci zdobędą wiedzę na temat kluczowych zagadnień i koncepcji w obszarze socjologii edukacji. Poznają w jaki sposób teorie socjologiczne wyjaśniają zjawiska związane z edukacją, szkolnictwem i kształceniem. Ponadto studenci w sposób krytyczny będą analizować zjawisko społecznej teorii i społecznych praktyk. System szkolnictwa zostanie przeanalizowany z perspektywy różnych teorii, studenci poznają społeczne funkcje szkolnictwa, takie jak selekcję i socjalizację, znaczenie społecznego kapitału, reprodukcji kulturowej, znaczenie dyplomu akademickiego, ukryty program. Poznają też ideologie edukacyjne. System szkolny rozpatrywany będzie również przez pryzmat stratyfikacji społecznej i społecznych (nie)równości.

Pełny opis:

W ramach zajęć z przedmiotu socjologia edukacji studenci zdobędą wiedzę na temat kluczowych zagadnień i koncepcji w obszarze socjologii edukacji. Poznają w jaki sposób teorie socjologiczne wyjaśniają zjawiska związane z edukacją, szkolnictwem i kształceniem. Ponadto studenci w sposób krytyczny będą analizować zjawisko społecznej teorii i społecznych praktyk. System szkolnictwa zostanie przeanalizowany z perspektywy różnych teorii, studenci poznają społeczne funkcje szkolnictwa, takie jak selekcję i socjalizację, znaczenie społecznego kapitału, reprodukcji kulturowej, znaczenie dyplomu akademickiego, ukryty program. Poznają też ideologie edukacyjne. System szkolny rozpatrywany będzie również przez pryzmat stratyfikacji społecznej i społecznych (nie)równości. W trakcie zajęć poruszone zostaną między innymi następujące problemy:

- w jaki sposób czynniki stratyfikacji społecznej takie jak rasa, płeć, język, klasa społeczna, zdolności są powiązane z procesem edukacji i szkolnictwem oraz w jaki sposób wpływają efekty procesu edukacyjnego (szkolnego)?

- jaką rolę odgrywają czynniki środowiskowe, prawne i polityczne na funkcjonowanie systemu szkolnego?

- jaka jest relacja między szerszym kontekstem społecznym i kulturowym (np. strukturą społeczną) a systemem szkolnictwa?

- jakie znaczenie mają formalne i nieformalne relacje wewnątrz szkoły i jaki mają wpływ na uczenie się i kształtowanie tożsamości uczniów/studentów (np. ukryty program)?

- W jaki sposób i w jakim zakresie szkoły przyczyniają się do budowania sprawiedliwego społeczeństwa oraz niwelowania nierówności społecznych a w jaki sposób system szkolny przyczynia się do odtwarzania istniejącej struktury społecznej, władzy i hierarchii?

Literatura:

.M. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013.

• J.M. Szymański, Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2012.

• S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1974.

• J. Chałasiński, Społeczeństwo i wychowanie, PWN, Warszawa 1969.

• W. Feinberg, J. Soltis, Szkoła i społeczeństwo, WSiP, Warszawa 2000.

• Z. Melosik, Współczesne amerykańskie spory o edukację, UAM, Poznań 1994.

• Z. Melosik, Postrukturalizm i społeczeństwo (refleksje nad teorią M. Foucaulta), w: Edukacja wobec zmiany społecznej, (red.) J. Brzeziński, L. Witkowski, Edytor, Poznań-Toruń 1994.

• K. J. Tillmann, Socjalizacja przez szkołę – a zarazem wprowadzenie do podstawowych teorii socjologicznych, w: tenże, Teorie socjalizacji. Społeczność. Instytucja. Upodmiotowienie, PWN, Warszawa 1996.

• C. Mühlfeld, Rozważania o zdolnościach socjalizacyjnych rodziny, Socjologia Wychowania AUNC, UMK, Toruń 1994.

• R. Meighan, Wczesne wychowanie i kształcenie, w: Nieobecne dyskursy, (red.) Z. Kwieciński, UMK, Toruń 1997.

• M. Jacyno, Iluzje codzienności. O teorii Pierre’a Bourdieu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997.

• R. Meighan, Socjologia edukacji, UMK, Toruń 1993.

• M. Zemło, Ukryty program szkoły, Studia Socjologiczne 1996, nr 1.

• Apple M.W., Ball S.J., Gandin L.A., (ed.) The Routledge International Handbook of The Sociology of Education, New York 2010.

• B.Woźniak, Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Szczecin 1998.

• B.Bernstein, Odtwarzanie kultury, Warszawa, PIW, 1990.

• Z. Tyszka, Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot badań - możliwości współdziałania badawczego, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/4516

• Z. Melosik, Lifelong learning – społeczno-kulturowe (re)konstrukcje, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/24976

• A. Gromkowska-Melosik, Jednostka, neoliberalizm i redukcjonizm edukacji współczesnej, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/19558

• A. Gromkowska-Melosik, Globalne testy szkolne i ukryty program neoliberalnej kolonizacji, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/21517

• Z. Melosik, Uniwersytet i komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/7568

• A. Gromkowska-Melosik, Globalne rankingi uniwersytetów i akademicka gra o status, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14422

• J. Włodarek, Socjologia wychowania w systemie nauki o społeczeństwie, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/16931

• J. Włodarek, Wychowanie jako przedmiot badań socjologicznych, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/17255

• P. Rossa, Trudności i szanse wychowania na współczesnym uniwersytecie: autorytet mistrza, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/23575

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.