Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TU-SP-WT22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Tłumaczenie ustne, I rok, studia stacjonarne II stopnia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Tłumaczenie ustne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Tłumaczenie multimedialne BA - tłumaczenie filmowe:

Cele zajęć/przedmiotu:

Zapoznanie ze specyfiką tłumaczenia audiowizualnego na tle ogólnej teorii przekładu oraz jego podstawowymi formami. Refleksja dotycząca zalet i wad poszczególnych form przekładu filmowego w kontekście uwarunkowań technicznych poszczególnych form oraz indywidualnych preferencji widza i preferencji dominujących w danym kraju. Ukształtowanie u studentów umiejętności praktycznych z zakresu tłumaczenia audiowizualnego przy pomocy ćwiczeń o charakterze reproduktywnym - m.in. zgromadzenie odpowiedniej terminologii, zaprezentowanie profesjonalnych list dialogowych, przedstawienie technik tłumaczeniowych i strategii translatorskich, reproduktywno – produktywnym - odniesienie poznanej teorii do komparatystycznej analizy filmowego oryginału i jego przekładu oraz produktywnym - stworzenie wersji lektorskiej do wybranego fragmentu filmowego oraz wersji napisowej do wybranego fragmentu filmowego przy pomocy stosownego oprogramowania;

Uwrażliwienie studentów na kulturotwórczą rolę tłumacza audiowizualnego;Tłumaczenie tekstów naukowych i technicznych ABA:

Cele zajęć/przedmiotu:

 przekazanie wiedzy o zasadach tłumaczenia tekstów specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowych tekstów technicznych (na przykładzie instrukcji użytkowania i dokumentacji technicznej) i naukowych (na przykładzie tekstów językoznawczych i historycznych);

 przekazanie wiedzy o strategiach i technikach tłumaczeniowych właściwych dla tłumaczenia tekstów specjalistycznych naukowych i technicznych;

 rozwinięcie kompetencji tłumaczeniowej w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowych tekstów technicznych i naukowych;

 rozwinięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i poprawnego stosowania terminologii z zakresu tłumaczonych tekstów;

 rozwinięcie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami wiedzy w celu pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania tekstów paralelnych technicznych i naukowych;

 wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów tłumaczeniowych z zakresu przekładu tekstów specjalistycznych technicznych i naukowych;

 rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Tłumaczenie multimedialne BA - tłumaczenie filmowe:

Znajomość języka B na poziomie co najmniej B2.Tłumaczenie tekstów naukowych i technicznych ABA:

Znajomość języka B na poziomie co najmniej C1.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Tłumaczenie multimedialne BA - tłumaczenie filmowe:

Metody i formy prowadzenia zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupachTłumaczenie tekstów naukowych i technicznych ABA:

Metody i formy prowadzenia zajęć:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Praca w grupach

Prezentacja na temat szeroko pojętej dziedziny tekstów specjalistycznych użytkowych, próba ich klasyfikacji oraz umiejscowienie tekstów naukowo-technicznych w tej dziedzinie, rodzaje i przykłady takich tekstów

Prezentacja zasad tłumaczenia tekstów naukowo-technicznych

Praktyczne aspekty tłumaczenia tekstów naukowo-technicznych: prezentacja i omawianie rozwiązań zaproponowanych przez studentów w ramach indywidualnie wykonanych w domu tłumaczeńNakład pracy studenta (punkty ECTS):

Tłumaczenie multimedialne BA - tłumaczenie filmowe:

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 h

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 15 h

Czytanie wskazanej literatury 10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 10

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 15 h

Inne (jakie?) -


SUMA GODZIN 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3
Tłumaczenie tekstów naukowych i technicznych ABA:

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 10

Czytanie wskazanej literatury 5

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 10

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 10

Inne (jakie?) – Przygotowanie dwóch tłumaczeń podlegających ocenie 10

Przygotowanie do sprawdzianów z tłumaczenia i terminologii specjalistycznej 15

SUMA GODZIN 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3
Pełny opis:

Tłumaczenie multimedialne BA - tłumaczenie filmowe:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Przekład audiowizualny na tle ogólnej teorii przekładu

Metody przekładu audiowizualnego - charakterystyka, zalety i wady.

Praktyczne aspekty tworzenia wersji lektorskiej

Praktyczne aspekty tworzenia napisów do filmu

Ukierunkowana na proces przekładu analiza filmu

Tłumaczenie tekstów naukowych i technicznych ABA:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

dziedzina tekstów specjalistycznych użytkowych, próba ich klasyfikacji oraz umiejscowienie w niej tekstów technicznych i naukowych, rodzaje i przykłady takich tekstów

zasady tłumaczenia tekstów specjalistycznych – technicznych i naukowych

strategie i techniki tłumaczenia tekstów specjalistycznych – technicznych i naukowych

tłumaczenie konkretnych tekstów technicznych i naukowych z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na francuski

Literatura:

Tłumaczenie multimedialne BA - tłumaczenie filmowe:

Adamowicz-Grzyb: Grażyna: Tłumaczenia filmowe w praktyce. Warszawa 2013.

Belczyk, Arkadiusz: Tłumaczenie filmów. Wilkowice 2007;

Döring, Sigrun: Kulturspezifika im Film. Berlin 2006;

Gambier, Yves; Gottlieb Henrik.: (Multi)Media Translation. Amsterdam/Philadelphia 2001;

Herbst, Thomas: Linguistische Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien. Phonetik, Textlinguistik, Übersetzungstheorie. Tübingen 1994; Hurt, Christina;

Jüngst, Heike: Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen 2010.

Maier, Wolfgang: Spielfilmsynchronisation. Frankfurt/M. 1997;

Manhart, Sibylle: Synchronisation (Synchronisierung). In: Snell–Hornby, Mary: Handbuch Translation. Tübingen 2003, S. 264 – 266;

Müller, J.-Dietmar: Die Übertragung fremdsprachigen Filmmaterials ins Deutsche. Eine Untersuchung zu sprachlichen und außersprachlichen Einflußfaktoren, Rahmenbedin¬gungen, Möglichkeiten und Grenzen (Diss). Regensburg 1982;

Nagel, Silke; Hezel, Susanne; Hinderer, Katharina; Pieper, Katrin: Audiovisuelle Übersetzung. Frankfurt/M./ Berlin,/ Bern/ Bruxelles/ New York/ Oxford/ Wien 2009;

Nedergaard–Larsen, Birgit: Culture – bound Problems in Subtitling. In: Perspectives: Studies in Translatology. 1 (2)/1993, S. 207 – 241;

Szarkowska, Agnieszka: The Audiovisual Landscape in Poland at the Dawn of the 21st Century. In: Goldstein, Angelika; Golubowić, Biljana (Hrsg.): Foreign Language Mov¬ies - Dubbing vs. Subtitling. Hamburg 2009, S. 186-201;

Tomaszkiewicz, Teresa: Przekład audiowizualny. Warszawa 2006;

Widler, Brigitte: Untertitelung/Übertitelung. In: Snell-Hornby, Mary (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen 2003, S. 261 – 263;

Tłumaczenie tekstów naukowych i technicznych ABA:

Zalecana literatura:

‒ Grzenia, J., 2003, Słownik nazw własnych. Warszawa: PWN.

‒ Hejwowski, K. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

‒ Jadacka, H. 2006. Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa: PWN.

‒ Kielar, B. Z., 2003. Zarys translatoryki. Warszawa: KJS UW.

‒ Kierzkowska, D. (red.). 2005. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: TEPIS.

‒ Lederer, M. 1994. La traduction aujourd’hui. Le modèle interprétatif. Paryż: Hachette.

‒ Lipiński, K. 2000. Vademecum tłumacza. Kraków: Idea.

‒ Pieńkos, J. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Warszawa: PWN.

‒ Pieńkos, J., 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Zakamycze.

‒ Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

‒ Tomaszkiewicz, T., 2004. Terminologia tłumaczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

‒ Wojtasiewicz, O. 1996. Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa (reedycja 2007, Wyd. Tepis).

‒ Kozłowska, Z. 2007. O przekładzie tekstu naukowego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Efekty uczenia się:

Tłumaczenie multimedialne BA - tłumaczenie filmowe:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

Definiuje przekład audiowizualny na tle ogólnej teorii przekładu

Charakteryzuje poszczególne metody przekładu audiowizualnego (wersja z napisami, audiodeskrypcja)

Omawia zalety i wady poszczególnych form przekładu audiowizualnego

Stosuje strategie i techniki tłumaczeniowe typowe dla przekładu audiowizualnego

Sporządza profesjonalną listę dialogową do wersji lektorskiej

Interpretuje film dla potrzeb przekładu audiowizualnego

Krytykuje wersję lektorską oraz wersję napisową omawianej formy filmowej czy telewizyjnej

Tworzy napisy do filmu przy pomocy stosownego oprogramowania

Ma świadomość kulturotwórczej roli tłumacza audiowizualnego

Tłumaczenie tekstów naukowych i technicznych ABA:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

Potrafi scharakteryzować dziedzinę użytkowych tekstów specjalistycznych, umiejscowić w niej teksty techniczne i naukowe

Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe rodzaje tekstów technicznych i naukowych

Stosuje zasady tłumaczenia tekstów technicznych i naukowych

Potrafi wybrać strategie i techniki tłumaczenia w zależności od typu tekstu, potrzeb zleceniodawcy oraz odbiorcy tekstu docelowego

Potrafi stosować terminologię specjalistyczną z zakresu tłumaczonych tekstów

Potrafi samodzielnie zdobywać i umiejętnie wykorzystywać wiarygodne teksty paralelne oraz źródła terminologiczne

Umie samodzielnie tłumaczyć teksty techniczne i naukowe na język polski i francuski

Rozwiązuje problemy tłumaczeniowe z zakresu przekładu tekstów technicznych i naukowych

Metody i kryteria oceniania:

o bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

o dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

o dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

o dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

o dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

o niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Borowczyk, Monika Dzida-Błażejczyk, Iwona Kasperska, Karolina Kęsicka, Małgorzata Korycińska-Wegner, Adam Sobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Borowczyk, Monika Dzida-Błażejczyk, Iwona Kasperska, Karolina Kęsicka, Małgorzata Korycińska-Wegner, Adam Sobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.