Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEM-ZU-34
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Filologia, specjalność filologia rosyjska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE (Literaturoznawcze)

pogłębienie i poszerzenie wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej badań nad literaturą oraz jej kontekstami kulturowymi i historycznymi

kształtowanie umiejętności formułowania krytycznych opinii o dziełach literackich

zapoznanie z tekstami literackimi oraz krytycznoliterackimi

praktyczne wykorzystanie wiedzy w analizie dzieła literackiego

udoskonalenie umiejętności interpretacji dzieła literackiego

rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego

utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań naukowych i źródeł bibliograficznych

rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

rozwinięcie umiejętności wypowiedzi pisemnej, której efektem końcowym jest praca magisterska

kształtowanie nawyku wykonywania badań z należytą starannością i zachowaniem standardów związanych z przestrzeganiem praw autorskich


SEMINARIUM MAGISTERSKIE (Językoznawcze)

Określenie tematyki badań językoznawczych na podstawie współczesnych tendencji badawczych oraz zainteresowań studenta.

Wybór właściwej metodologii badawczej do analizy materiału pracy magisterskiej.

Pogłębienie umiejętności stosowania metod badawczych do konkretnego materiału analitycznego.

Stymulowanie studentów do samodzielnej pracy nad zbieraniem materiału badawczego oraz literatury fachowej.

Wyrobienie umiejętności kompilowania różnego rodzaju opracowań naukowych i prawidłowego wyciągania wniosków.

Wyrobienie umiejętności prawidłowej i dogłębnej interpretacji wyników przeprowadzonej analizy.

Realizacja pracy magisterskiej spełniającej wymogi treściowe i formalne.

Wpojenie zasad indywidualnej pracy oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć.

Rozwijanie świadomości poszanowania własności intelektualnej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE (Literaturoznawcze)

Sprecyzowanie zainteresowań badawczych studenta.

Wyznaczenie obszarów tematu pracy magisterskiej w oparciu o współczesne trendy badawcze. Omówienie i określenie tematu pracy.

Struktura pracy magisterskiej. Omówienie wymogów stawianych pracom magisterskim.

Opanowanie zasad sporządzania bibliografii oraz przypisów, a także sposobów przytaczania cytatów.

Omówienie metodologii badawczej. Paradygmaty i metodologie badań literackich.

Sporządzenie planu pracy oraz prezentacja jej głównych tez.

Sukcesywna prezentacja wyników badań oraz dyskusja nad elementami wymagającymi korekty.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE (Językoznawcze)

Wyznaczenie obszarów tematu pracy magisterskiej na podstawie współczesnych tendencji badawczych i własnych zainteresowań. Określenie tematu pracy.

Metodologie analizy językowej. Paradygmaty i szkoły językoznawcze.

Słowotwórstwo współczesnego języka rosyjskiego. Gniazda słowotwórcze. Słowotwórstwo synchroniczne.

Stosunki paradygmatyczne w słowotwórstwie. Gniazda słowotwórcze. Paradygmat słowotwórczy. Analiza słowotwórcza wyrazów.

Słowotwórstwo i fonologia. Alternacje.

Semantyka leksykalna, pole semantyczne, struktura znaczeniowa wyrazów. Systemowość leksyki.

Wzajemne zależności pomiędzy słowotwórstwem a składnią. Abrewiacja. Skrótowce. Analityzm w morfologii.

Literatura:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE (Literaturoznawcze)

Dobór literatury uzależniony będzie od wyboru konkretnego tematu pracy magisterskiej.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE (Językoznawcze)

1. Aзарх Ю.С., Cловообразование и формообразование существительных в истории русского языка, Москва 1984.

2. Бабайцева В.В. Явление переходности в грамматике русского языка, Москва 2000.

3. Балалыкина Э.А., Николаев Г.А., Русское словообразование, Казань 1985.

4. Бондарко А.В., Некоторые особенности переносного употребления времен глагола, „Рyсский язык в школе” 1965, № 5.

5. Апресян Ю.Д., Лексическая семантика, Москва 1995.

6. Ахманова О.С., Грушко М.Л., Долгополова И.М. и др., Основы компонентного анализа, Москва 1969.

7. Русская грамматика, ред. Н. Ю. Шведова, т.1-2, Москва 1980.

8. Грамматика современного русского литературного языка, под ред. Н. Ю. Шведовой, Москва 1970.

9. Виноградов В.В., Русский язык (грамматическое учение о слове), Москва 1972.

10. Русский язык конца XX столетия (1985-1995), под ред. Е.А. Земской, Москва 1996.

11. Современный русский язык, под ред. В.А. Белошапковой, Москва 1981.

12. Лопатин В.В., Русская словообразовательная семантика, Москва 1977.

13. Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка, под ред. М.В. Панова, Москва 1968.

14. Методы изучения лексики, под ред. А.Е. Супруна, Минск 1975.

15. Земская Е.А., Словообразование//Совремный русский язык, Москва 1981.

16. Земская Е.А., Современный русский язык. Словообразование, Москва 1973.

17. Земская Е.А., Язык как деятельность. Морфема, Слово. Речь, Москва 2004.

18. Земская Е.А., Словообразование, Москва 1973.

19. Крысин Л.П., О лексике русского языка наших дней, В: Русский язык в школе и дома, 2002, №1.

20. Ширшов И.А., Множественность словообразовательной мотивации в современном русском языке, Ростов н/Дону 1981.

21. Лопатин В.В., Словообразование как объект грамматического описания. In: Грамматическое описание славянских языков, Москва 1974.

22. Лыкова Н.А., О границах между словоизменением, формообразованием и словообразованием в русском языке, „Филологические науки” 1981, № 3.

23. Марков В.М., Историческая грамматика русского языка. Именное склонение, Москва 1974.

24. Николаев Г.А., Словообразование и формообразование. In: Грамматическая лексикология русского языка, Казань 1978.

25. Рожкова Г.И., Очерки практической грамматики, Москва 1987.

26. Тукова Т.В., Омореферентность форм собирательности и единственного числа имен существительных русского языка, „Филологические науки” 1992, № 4.

27. Улуханов И.С., Грамматический род и словообразование, „Вопросы языкознания” 1988, № 5.

28. Шанский Н.М., Очерки по русскому словообразованию, Москва 1968.

29. Habrajska G., Morfologia rzeczowników zbiorowych w świetle wybranych poglądów na fleksję i derywację, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1994, z. 50.

30. Heinz A., Fleksja a derywacja, „Język Polski” 1961, Nr 5.

31. Kaliszan J., Словообразование и формообразование в русском языке, Poznań 2005.

32. Tokarski J., Fleksja a słowotwórstwo. In: J. Tokarski, Fleksja polska, Warszawa 1978.

Pozostałe pozycje uzależnione od wyboru konkretnego tematu.

Efekty uczenia się:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE (Literaturoznawcze)

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

zna biografię i twórczość wybranego pisarza/wybranych pisarzy i charakteryzuje w tym kontekście daną epokę literacką

rozumie i prawidłowo stosuje terminy z zakresu literaturoznawstwa

rozumie i wyjaśnia istotę oraz mechanizmy funkcjonowania poszczególnych epok literackich

zna i stosuje w wypowiedzi pisemnej metody analizy interpretacji dzieła literackiego

wybiera właściwe metody interpretacyjne

prawidłowo interpretuje teksty literackie wybranych pisarzy

identyfikuje treści ideowe oraz charakterystyczne cechy poetyki utworów literackich w szerokim kontekście kulturowym

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku polskim, rosyjskim oraz innym języku obcym

potrafi w formie pisemnej wykazać się umiejętnościami z zakresu analizy działa literackiego

stosuje zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych i w przygotowaniu pracy magisterskiej

SEMINARIUM MAGISTERSKIE (Językoznawcze)

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Nakreślić i sformułować problem badawczy na podstawie nabytej wiedzy oraz zastosować prawidłową metodologię badań do postawionego zadania.

Samodzielnie przeanalizować zebrany materiał badawczy z wykorzystaniem literatury przedmiotu i użytych metod badawczych.

W sposób prawidłowy formułować, weryfikować i argumentować wnioski z przeprowadzonej analizy badawczej.

Zna i swobodnie posługuje się literaturą przedmiotu w zakresie badanej przez siebie problematyki językowej.

Napisać pracę magisterską spełniającą wszystkie wymogi stawiane tego typu pracom naukowym.

Samodzielnie wyszukiwać literaturę przedmiotu, korzystając z tradycyjnych źródeł informacji i najnowszych technik informatycznych. Podczas korzystania z literatury pamięta o zachowaniu praw autorskich (własności intelektualnej).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach;

- aktywność udział w trakcie zajęć (np. udział w dyskusji);

- przygotowanie propozycji projektu pracy dyplomowej;

- ocena prezentacji opracowanej/-ych części pracy;

- wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- stymulacja do dalszych poszukiwań i przemyśleń

- umiejętność zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

monitorowanie i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych przez studentów (redagowanie tekstu pracy, opracowywanie rozdziałów, analiza materiału źródłowego, itd.)

• Metody podsumowujące:

Ocena końcowa polegająca na merytorycznej wartości przygotowanej pracy oraz zaangażowaniu studentów w ich opracowywanie.

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, znacznie poszerzającej zakres wiedzy i zachęcającej do dalszych badań oraz znakomita wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

dobry plus (+db; 4,5): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, poszerzającej zakres dotychczasowych badań oraz bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

dobry (db; 4,0): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM oraz dobra wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

dostateczny plus (+dst; 3,5): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, ale ze znacznymi niedociągnięciami, oraz wystarczająca wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

dostateczny (dst; 3,0): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, ale z licznymi błędami, oraz wystarczająca wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

niedostateczny (ndst; 2,0): niewywiązanie się w terminie z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, niewystarczająca wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska, Łukasz Małecki, Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Andrzej Sitarski, Aleksandra Zywert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska, Łukasz Małecki, Andrzej Narloch, Andrzej Sitarski, Aleksandra Zywert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Bortnowska, Katarzyna Kuligowska, Andrzej Sitarski, Aleksandra Zywert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska, Aleksandra Zywert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)