Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka ukraińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJUA-56
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka ukraińskiego
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: filologia ukraińska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla etapu r3-X-S1-RosUkr w sem. zimowym
Przedmioty dla programu S1-FWSua
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 LUB 3.00 LUB 7.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język ukraiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska,

specjalności studiów:

- filologia ukraińska

- filologia ukraińska z filologią angielską

- filologia rosyjska z filologią ukraińską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

utrwalenie oraz doskonalenie artykulacji systemu dźwięków w języku ukraińskim;

utrwalenie właściwego posługiwania się konstrukcjami intonacyjnymi w języku ukraińskim;

rozwianie nabytych umiejętności prawidłowego posługiwania się ukraińskim językiem literackim zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej;

systematyczne podnoszenie umiejętności odbioru i przekazywania treści trudniejszych tekstów percypowanych za pomocą słuchu;

kontynuacja zapoznania i omówienia zagadnień z zakresu ortografii i interpunkcji języka ukraińskiego oraz umiejętność praktycznego zastosowania opanowanych zasad teoretycznych;

doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ukraińskim w formie pisemnej, z przestrzeganiem zasad prawidłowej pisowni i interpunkcji;

utrwalenie oraz rozwijanie umiejętności pisania tekstów, zróżnicowanym pod względem stylu i gatunku; redagowanie tekstów w formie dłuższych wypowiedzi pisemnych, wypracowań;

doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów i wypowiedzi różnego typu z uwzględnieniem opanowanego zakresu materiału leksykalnego;

rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się w formie dialogu i monologu odpowiednio do wskazanej sytuacji i celu komunikacji;

utrwalenie umiejętności przekazywania tekstów percypowanych za pomocą słuchu lub wzroku, zróżnicowanych pod względem typu, stylu i gatunku tekstów lub przeczytanego (przekazywanie treści tekstów w sposób szczegółowy, wybiórczo);

doskonalenie umiejętności wyraźnego czytania dłuższych tekstów nagłos bez wcześniejszego zaznajomienia się z nimi poprzez zróżnicowanie tempa czytania, barwy i tonu głosu;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Sprawności językowe i komunikacyjne w zakresie materiału leksykalnego, gramatycznego, fonetycznego i ortograficznego nabyte podczas nauki j. ukraińskiego w trakcie I i II roku studiów.

Zaliczenie modułu PNJU z II roku studiów I stopnia.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Ramowy plan zajęć przedstawiany jest na pierwszych zajęciach w semestrze. Zostaje on także przesłany na zbiorczą skrzynkę mailową każdej grupy oraz na MS Teams.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Pełny opis:

Kultura.

Podstawowa leksyka dot. tematu kultury materialnej i duchowej.

Utrwalenie wymowy dźwięków w j. ukraińskim.

Pisownia wyrazów pochodzenia obcego.

Pisownia słów złożonych (rzeczownik, przymiotnik, czasownik).

Płynne czytanie tekstów, dialogów, monologów zróżnicowanych pod względem stylu, typu i gatunku

Sztuka.

Malarstwo. Rzeźba. Muzeum. Galeria sztuki.

Opis obrazu.

Pisownia słów obcego pochodzenia.

Akcent w wyrazach zapożyczonych.

Płynne czytanie tekstów, dialogów, monologów zróżnicowanych pod względem stylu, typu i gatunku

Muzyka.

Muzyka. Instrumenty muzyczne – ludowe i klasyczne.

Muzyka dawna i współczesna.

Na koncercie.

Specyfika akcentowania w języku ukraińskim.

Podwojenie spółgłosek w słowach obcego pochodzenia.

Płynne czytanie tekstów, dialogów, monologów zróżnicowanych pod względem stylu, typu i gatunku

Kino. Teatr.

Sztuka filmowa, kino.

Sztuka teatralna. Теаtr.

Brzmienie języka ukraińskiego. Synonimia fonetyczna.

Płynne czytanie tekstów, dialogów, monologów zróżnicowanych pod względem stylu, typu i gatunku

Mass-media.

Radio. Telewizja. Internet. Prasa.

Znaki przestankowe przy jednorodnych i niejednorodnych częściach zdania prostego rozwiniętego.

Wyrazy uogólniające i znaki przestankowe przy nich.

Społeczeństwo.

Instytucje państwowe. Grypy społeczne i zjawiska o charakterze socjalnym.

Problemy współczesnego społeczeństwa (rasizm, sekty, alkoholizm, bezrobocie).

Wydzielone części zdania (wydzielone określenia, wydzielone przydawki, wydzielone okoliczniki). Znaki przestankowe przy wydzielonych częściach zdania.

Ekonomia, biznes, finanse.

Przemysł. Surowce i materiały. Handel. Giełda. Bank.

Mowa zależna i niezależna. Różnice pomiędzy mową zależną i niezależną.

Znaki przestankowe w zdaniu złożonym współrzędnie.

Prawo i przeciwdziałanie przestępczości.

System prawny. Naruszenie/łamanie prawa. Przestępstwa. Walka z przestępczością i terroryzmem.

Znaki przestankowe w zdaniu złożonym podrzędnie.

Praca.

Zatrudnienie. Różne obszary działalności zawodowej. Stanowiska pracy i zajmowane posady.

Znaki przestankowe w zdaniach złożonych spójnikowych i bezspójnikowych.

Literatura:

Podręczniki do nauki j. ukraińskiego

Василе́нко В., Украї́нська мо́ва. Погли́блений практи́чний курс, Poznań 2001.

Вихованець І., Граматика української мови. Синтаксис, Київ 1993.

Бабич Н., Основи культури мовлення, 2-ге вид. Львів 1994.

Зiнке́вич-Тома́нек Б., Грама́тика суча́сної украї́нської мо́ви. Морфоло́гія. Си́нтаксис, Kraków 2007.

Коваль А. П., Ділове спілкування, Київ 1992.

Кононенко І., Українська та польська мови: контрастивне дослідження, Варшава 2012.

Культура української мови: Довідник, Київ 1990.

Микитюк О., Сучасна українська мова: самобутність, система, норма, навч. посібник, Львів 2012.

Пентилю́к М. І., Культу́ра мо́ви і стилі́стика, Київ 1994.

Пономарів О., Стилістика сучасної української мови, Тернопіль 2000.

Шевчук С. В., Українське ділове мовлення, Київ 1997.

Ющу́к І. П., Практи́чний довідник з украї́нської мо́ви, Київ 1998.

Ющу́к І. П., Практику́м з право́пису украї́нської мо́ви, Київ 2002.

Чак Є. Д., Складні́ ви́падки вжива́ння слів, Київ 1984.

Чукіна В. Ф., Граматика української мови в таблицях і схемах, Київ 2005.

Antoniw O., Romaniuk S., Synczak O., Україна – Польща. Dialog kultur, podręcznik do nauki języka ukraińskiego, Warszawa 2014.

Huk I., Szost L., Podręcznik do nauki języka ukraińskiego dla zaawansowanych, Warszawa 1997.

Zinkiewicz-Tomanek B., Gramatyka opisowa współczesnego języka ukraińskiego, Kraków 2009.

Zinkiewicz-Tomanek B., Baraniwska O., Język ukraiński dla średniozaawansowanych, Kraków 2013.

Słowniki:

Академі́чний тлума́чний словни́к украї́нської мо́ви, [в:] Електро́нний ресурс: www.sum.in.ua

Алексє́єнко М., Горня́тко-Шумило́вич А., Украї́нсько-по́льський словни́к лінгвісти́чних те́рмінів, Szczecin 2005.

Алексійчу́к О., Практи́чний по́льсько-украї́нський словни́к, Кра́ків 2004.

Антисуржик, за ред. О. Сербенської, Львів, 1994.

Бабич Н. Д., Основи культури мовлення, 1990.

Головащу́к С. І., Украї́нське слововжива́ння, Словни́к-довідни́к, Київ 1995.

Головащу́к С. І., Складні́ ви́падки наголо́шення, Ки́їв 1995.

Коваль А. П., Ділове спілкування, Київ 1992.

Кононенко І., Українська та польська мови: контрастивне дослідження, Варшава, 2012

Кононе́нко І., Співа́к О., Украї́нсько-по́льський словни́к міжмо́вних омо́німів і паро́німів, Ки́їв 2008.

Т. Космеда, О. Гоменюк, Т. Осіпова, Короткий українсько-польський словник усталених виразів: еквіваленти слова, фразеологизми, прислів'я та приказки, Дрогобич 2017.

Косме́да Т. А., О́сіпова Т. Ф., Комунікати́вний ко́декс украї́нців у паремі́ях: тлума́чний словни́к ново́го ти́пу, Дрого́бич 2010.

Культура української мови, за ред. В. М. Русанівського, Київ 1990.

Пономарів О. Д., Стилістика сучасної української мови. Київ 1992.

Шевчук С. В., Українське ділове мовлення, Київ 1997.

Культура української мови: Довідник, Київ 1990.

Пономарів О., Стилістика сучасної української мови, Тернопіль 2000.

Фразеологі́чний словни́к украї́нської мо́ви, у 2 тома́х, Ки́їв 2003.

Jurkowski M., Nazaruk B., Mały słownik ukraińsko-polski i polsko-ukraiński, Warszawa 1998.

Jurkowski M., Śpiwak O., Ukraińsko-polski słownik syntaktyczny, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student /ka:

prawidłowo artykułuje dźwięki w poszczególnych słowach zgodnie z normami ortoepii w języku ukraińskim;

właściwie stosuje akcent logiczny w celu wyróżniania słów zgodnie z ich znaczeniem;

konstruuje wypowiedzi przestrzegając jednocześnie zasad intonacji oraz normy językowe;

koryguje swój styl wypowiedzi oraz samodzielnie eliminuje błędy językowe spowodowane nieprawidłowym wyborem form gramatycznych i błędów w pisowni poszczególnych wyrazów;

rozumie oraz posługuje się opanowanym materiałem z zakresu grafiki oraz ortografii języka ukraińskiego, niezbędnym zarówno w procesie konstruowania dialogów, monologów, dłuższych wypowiedzi na określony temat i w zaproponowanych sytuacjach;

prawidłowo stosuje znaki interpunkcyjne w mowie niezależnej i dialogach oraz potrafi uzasadnić ich użycie w poszczególnych sytuacjach;

w logiczny oraz zrozumiały sposób potrafi przekazać zasadniczy sens i myśl wypowiedzi, posługując się różnorodnymi środkami leksykalnymi i stylistycznymi oraz formami gramatycznymi;

układa monologi, dialogi odpowiednio do zaproponowanej sytuacji i określonego celu;

prezentuje odpowiedni poziom sprawności językowej w prowadzeniu dialogu, udziału w dyskusji, odgrywaniu roli w określonych sytuacjach językowych (zwięzłość, logika, zrozumienie, sensowność, itp.);

swobodnie posługuje się opanowanym materiałem leksykalnym, niezbędnym zarówno w procesie konstruowania dialogów, monologów, dłuższych wypowiedzi na określony temat i w zaproponowanych sytuacjach;

potrafi argumentować własną opinię w zakresie omawianego tematu;

płynnie i wyraźnie oraz zgodnie z normami ortoepii i intonacji czyta na głos teksty zróżnicowane pod względem stylu i gatunku;

potrafi zaprezentować myśl przewodnią, główne wątki, związki przyczynowo-skutkowe, oraz pozostałe drugorzędne informacje wynikające z opracowanego tekstu;

analizuje strukturę tekstu, wydzielając mikrotematy, dobierając do nich tytuły; ocenia tekst pod względem treści, formy i realizacji językowej;

potrafi przekazywać w sposób szczegółowy i wybiórczy przeczytane teksty, samodzielnie układając plan wypowiedzi, podporządkowując wypowiedź zasadniczemu wątkowi zawartemu w tekście oraz z zachowaniem kompozycji wypowiedzi;

wyraża oraz argumentuje własne zdanie w odniesieniu do tematyki czytanego tekstu;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- przygotowanie do zajęć (wykonywanie zadań domowych, opracowywanie zadanych treści i zagadnień),

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

- pozytywne oceny z testów i kolokwiów (student ma prawo do poprawy ocen z testów)

Skala ocen / Kryteria oceniania:

ocena: bardzo dobry (bdb; 5,0):

kryteriuym ilościowe: przynajmniej 96%

kryterium jakościowe: Zakładane efekty uczenia się zostały w pełni osiągnięte. Dopuszczalne są pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla osiągnięcia ocenianego /-ych efektu /-ów uczenia się określonych dla przedmiotu/modułu. Student bardzo dokładne i wnikliwe prezentuje zagadnienia. Posługiwanie się odpowiednim zasobem leksykalnym i gramatycznym. Brak znaczących błędów językowych, a jedynie dopuszczalne są pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla całości reprezentowanych treści. Brak błędów w kompozycji całej wypowiedzi.

ocena: dobry plus (+db; 4,5):

kryteriuym ilościowe: przynajmniej 91% i mniej niż 95%

kryterium jakościowe: Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi błędami, o małym znaczeniu merytorycznym. Student komponuje samodzielne wypowiedzi na zadane tematy w sposób świadczący o pełnym zrozumieniu pytania, znajomości treści, dobrze rozwiniętych umiejętnościach leksykalno-gramatycznych oraz poprawności ortograficznej. Dopuszczalne są nieliczne błędy językowe o małym znaczeniu merytorycznym. Brak błędów w kompozycji wypowiedzenia. Treści spójne pod kątem gramatycznym i leksykalnym.

ocena: dobry (db; 4,0):

kryteriuym ilościowe: przynajmniej 81% i mniej niż 90%

kryterium jakościowe: Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem niezbyt poważnych błędów lub/i z pojedynczymi niedociągnięciami. Student potrafi skomponować samodzielną wypowiedź na zadany temat w sposób świadczący o zrozumieniu pytania, znajomości tematu oraz o poprawności gramatycznej. Treść może posiadać niezbyt poważne błędy językowe lub pojedyncze niedociągnięciа gramatyczne, leksykalne lub ortograficzne. Drobne błędy w kompozycji.

ocena: dostateczny plus (+dst; 3,5):

kryteriuym ilościowe: przynajmniej 73% i mniej niż 80%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z poważnymi błędami i/lub brakami (tj. minimalny akceptowalny poziom osiągnięcia efektów uczenia się). Student podejmuje próby skomponowania i artykulacji samodzielnej wypowiedzi na zadany temat w sposób świadczący o co najmniej częściowym zrozumieniu pytania i znajomości tematu. Całościowe, choć powierzchowne omówienie zagadnienia; nieliczne, ale istotne błędy językowe w strukturze gramatycznej, leksykalnej czy ortograficznej zaprezentowanych treści; drobne błędy w kompozycji.

ocena: dostateczny (dst; 3,0):

kryteriuym ilościowe: przynajmniej 60% i mniej niż 72%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z poważnymi błędami i/lub brakami (tj. minimalny akceptowalny poziom osiągnięcia efektów uczenia się). Student podejmuje próbę skomponowania i artykulacji samodzielnej wypowiedzi na zadany temat w sposób świadczący o co najmniej częściowym zrozumieniu pytania i znajomości tematu; częściowe omówienie zagadnienia; liczne błędy językowe; błędy w kompozycji wypowiedzenia. Częściowa niepoprawność gramatyczna, leksykalna oraz ortograficzna zaprezentowanych treści.

ocena: niedostateczny (ndst; 2,0):

kryterium ilościowe: poniżej 60%

kryterium jakościowe: Zakładane efekty uczenia się nie zostały osiągnięte. Student ma trudność w stworzeniu samodzielnej wypowiedzi na zadany temat, nie prezentuje podstawowej wiedzy leksykalno-gramatycznej. Treści przepełnione są licznymi błędami językowymi; chaotyczna kompozycja.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Czetyrba, Dominika Janczura, Ryszard Kupidura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Czetyrba, Ryszard Kupidura, Anastasiia Yaremchuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Czetyrba, Ryszard Kupidura, Anastasiia Yaremchuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Kupidura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)