Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJH-ZU-HISZ-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Jednostka: Instytut Języków i Literatur Romańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia Hiszpańska (Studia Zaoczne)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Osiągnięcie opanowania języka na poziomie C1.

2. Udoskonalenie zaawansowanego użycia zasobów leksykalnych i argumentacji na tematy złożone i abstrakcyjne.

3. Udoskonalenie użycia złożonych struktur gramatycznych, dostosowanych zarówno do naukowego, jak i do potocznego rejestru językowego.

4. Udoskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu wypowiedzi ustnych rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego na tematy złożone i abstrakcyjne.

5. Wyrobienie u studentów umiejętności rozpoznawania i stosowania szerokiej gamy wyrażeń idiomatycznych i potocznych.

6. Przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach z zakresu tworzenia tekstów narracyjnych, ich struktury i zasady ich redagowania.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zajęcia skupiają się na ćwiczeniu zintegrowanych kompetencji komunikacyjnych (ustnych i pisemnych) zorientowanych na utrwalenie struktur gramatycznych i poszerzenie zasobu leksykalnego.

Pełny opis:

1. Kontakt między kulturami i zwyczajami różnych społeczeństw – analiza międzykulturowości na podstawie omówionych zagadnień:

a) Imigranci i ich wizerunek w Hiszpanii i Polsce.

b) Język niewerbalny – znaczenie gestów w kulturze hiszpańskiej i polskiej.

c) Komentarz niektórych kontrowersyjnych aspektów kultury krajów hiszpańskojęzycznych.

d) Problemy współczesnego społeczeństwa (kryzys emocjonalny, wychowanie)

2. Definiowanie własnego wizerunku oraz wyrażanie uczuć i poglądów – mechanizmy wzmacniania i osłabiania znaczenia komunikatu

3. Werbalne i niewerbalne formy komunikacji

4. Przedstawienie struktur gramatycznych użytecznych przy redagowaniu tekstu narracyjnego:

a) użycie ser i estar

b) przyimki – szczególne przypadki

c) zaimki osobowe w kontekście pragmatycznym

d) typowe użycie rodzajników

e) użycie zdań czasowych

f) użycie czasów przeszłych

5. Przedstawienie tekstów narracyjnych, ich struktury i zasady ich redagowania

6. Redagowanie tekstu narracyjnego

Literatura:

1. Alonso Raya, Rosario et al. (2005): Gramática básica del estudiante de español, Barcelona: Difusión.

2. Aragonés, Luis; Palencia, Ramón (2010): Gramática de uso del español. Teoría y práctica C1-C2, Madrid: SM.

3. Chamorro Guerrero, Mª Dolores et al. (2006). El ventilador. Curso de español de nivel superior, Barcelona: Difusión.

4. Coto Bautista, Vanessa; Turza Ferré, Anna (2014). Tema a tema C, Madrid: Edelsa.

5. Equipo Nuevo Prisma (2011). Nuevo Prisma. Nivel C1, Madrid: Edinumen.

6. Equipo Prisma (2005). Prisma C1. Consolida, Madrid: Edinumen.

7. Garrido Domínguez, Antonio (1993). El texto narrativo, Madrid: Síntesis.

8. Jacobi, Claudi; Melone, Enrique; Menón, Lorena (2011): Gramática en contexto, Madrid: Edelsa.

9. Martí Sánchez, Manuel; Penadés Martínez, Inmaculada; Ruiz Martínez, Ana María (2008). Gramática española por niveles, Madrid: Edinumen.

10. Martínez, Mª José; Sánchez, Daniel; Soria, Mª Pilar (2012). Las claves del nuevo DELE C1, Barcelona: Difusión.

11. Sullà, Enric (red.) (1996). Teoría de la novela, Barcelona: Crítica.

12. Zarzalejos, Alejandro (2005 [2000]). ¿Ser o estar?, Madrid: Edinumen.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. Dokonuje szczegółowych opisów i prezentacji na tematy złożone. Potrafi wypowiadać się w sposób płynny i spontaniczny, bez widocznego wysiłku i namyślania się. Posługuje się szerokimi zasobami leksykalnymi, co pozwala na łatwe zastąpienie ewentualnych braków poprzez stosowanie różnorodnych wybiegów językowych.

2. Potrafi rozpoznać szeroką gamę wyrażeń idiomatycznych i potocznych.

3. Nadąża bez trudności za wypowiedziami ustnymi na tematy złożone i abstrakcyjne.

4. Zna schemat redagowania tekstu narracyjnego i potrafi wykorzystać różnorodne techniki narracyjne

5. Redaguje tekst narracyjny, tworzy spójny tekst.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach;

- przygotowanie do zajęć;

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach;

- prace domowe;

- weryfikacja wiedzy i umijętności poprzez sprawdziany cząstkowe i podsumowujące;

- ocena uzyskana na końcowym zaliczeniu pisemnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Raul Fernandez Jodar, Xavier Pascual Lopez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Raul Fernandez Jodar, Xavier Pascual Lopez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Raul Fernandez Jodar, Xavier Pascual Lopez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)