Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JKPR-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Przedmioty dla etapu r3-DL-RosAng w sem. letnim
Przedmioty dla programu DLx-LSROS3X
Przedmioty dla programu DLx-RosX
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Wprowadzenie i zapoznanie z przedmiotem i zadaniami językoznawstwa konfrontatywnego, przekazanie wiedzy na temat aspektów badań kontrastywnych i prezentacja typów kontrastów językowych.

2. Przygotowanie do analizy o charakterze kontrastywnym obejmującej poszczególne płaszczyzny polskiego i rosyjskiego sytemu językowego.

3. Wyrobienie umiejętności wskazywania różnic na poszczególnych poziomach sytemu języka polskiego i rosyjskiego.

4. Rozwijanie zdolności unikania błędów wynikających z interferencji językowej.

5. Utrwalenie wiedzy teoretycznej z zakresu gramatyki języków słowiańskich.

6. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu gramatyki współczesnego języka polskiego i rosyjskiego oraz ogólna wiedza językowa.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Metoda badawcza

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Pełny opis:

1. Przedmiot i zadania językoznawstwa konfrontatywnego. Aspekty opisu kontrastywnego. Typy kontrastów językowych.

2. Kontrasty na płaszczyźnie fonologicznej. Porównanie cech akcentu w języku polskim i rosyjskim. Akcentuacja wyrazów polskich i rosyjskich. Porównanie systemu samogłoskowego i spółgłoskowego języka polskiego i rosyjskiego.

3. Różnice w alfabecie. Najważniejsze reguły ortograficzne języka polskiego o rosyjskiego.

4. Porównanie rzeczowników polskich i rosyjskich. Różnice w obrębie rzeczownikowych kategorii gramatycznych. Typy deklinacyjne rzeczowników polskich i rosyjskich.

5. Porównanie przymiotników polskich i rosyjskich. Różnice w obrębie kategorii gramatycznych przymiotników. Typy odmiany przymiotników polskich i rosyjskich.

6. Porównanie liczebników polskich i rosyjskich. Różnice w łączliwości liczebników. Kategorie gramatyczne i typy odmiany polskich i rosyjskich liczebników.

7. Porównanie zaimków polskich i rosyjskich. Różnice w obrębie poszczególnych klas zaimków i typach ich odmiany.

8. Porównanie czasowników polskich i rosyjskich. Różnice w obrębie kategorii gramatycznych czasownika. Typy koniugacji czasowników w obu językach.

9. Tworzenie imiesłowów w języku polskim i rosyjskim.

10. Porównanie przysłówków polskich i rosyjskich. Leksykalno-gramatyczne klasy przysłówków. Tworzenie i stopniowanie przysłówków w języku polskim i rosyjskim.

11. Porównanie polskich i rosyjskich synsemantycznych części mowy. Różnice w znaczeniu i użyciu przyimków, spójników, wykrzykników partykuł.

Literatura:

1. I. Dulewiczowa – Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Fonetyka i fonologia. Grafia i ortografia, Warszawa 1993.

2. I. Maryniakowa – Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze słowotwórstwem, Warszawa 1993.

3. T. Wójcik – Gramatyka języka rosyjskiego. Studium kontrastywne, Warszawa 1975.

4. T. Wójcik, Zagadnienia teoretyczne polsko-rosyjskiej gramatyki kontrastywnej, Kielce 1977.

5. S. Szadyko, Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

6. A. Bogusławski, S. Karolak, Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 1970.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- określić zadania i cele językoznawstwa konfrontatywnego, przedstawić aspekty badań porównawczych oraz typy kontrastów językowych;

- prawidłowo dokonywać analizy konfrontatywnej poszczególnych płaszczyzn systemów językowych;

- wskazywać na różnice i podobieństwa w polskim i rosyjskim systemie językowym na wszystkich jego płaszczyznach;

- wytłumaczyć pochodzenie różnic gramatycznych i ortograficznych między językiem polskim i rosyjskim;

- unikać błędów językowych wynikających z interferencji pomiędzy językami pokrewnymi;

- zastosować zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych i prac pisemnych, jest zorientowany na poprawność gramatyczną i ortograficzną.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- wykonywanie ustnych i pisemnych prac domowych i kontrolnych;

- zaliczenie śródsemestralnych prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć oraz poszczególne umiejętności językowe;

- zaliczenie końcowe

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu testu pisemnego.

SKALA OCEN:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): Osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska, Konrad Rachut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.