Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JKPR-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu X-S1x-LSROS3X
Przedmioty dla programu X-S1x-RosX
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalności studiów:

- filologia rosyjska

- filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie i zapoznanie z przedmiotem i zadaniami językoznawstwa konfrontatywnego, przekazanie wiedzy na temat aspektów badań kontrastywnych i prezentacja typów kontrastów językowych

przygotowanie do analizy o charakterze kontrastywnym obejmującej poszczególne płaszczyzny polskiego i rosyjskiego sytemu językowego

wyrobienie umiejętności wskazywania różnic na poszczególnych poziomach sytemu języka polskiego i rosyjskiego

rozwijanie zdolności unikania błędów wynikających z interferencji językowej

utrwalenie wiedzy teoretycznej z zakresu gramatyki języków słowiańskich

rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu gramatyki współczesnego języka polskiego i rosyjskiego oraz ogólna wiedza językowa.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały są udostępniane na platformie Microsoft Teams i drogą mailową

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Pełny opis:

1. Przedmiot i zadania językoznawstwa konfrontatywnego. Aspekty opisu kontrastywnego. Typy kontrastów językowych.

2. Kontrasty na płaszczyźnie fonologicznej. Porównanie cech akcentu w języku polskim i rosyjskim. Akcentuacja wyrazów polskich i rosyjskich. Porównanie systemu samogłoskowego i spółgłoskowego języka polskiego i rosyjskiego.

3. Różnice w alfabecie. Najważniejsze reguły ortograficzne języka polskiego o rosyjskiego.

4. Porównanie rzeczowników polskich i rosyjskich. Różnice w obrębie rzeczownikowych kategorii gramatycznych. Typy deklinacyjne rzeczowników polskich i rosyjskich.

5. Porównanie przymiotników polskich i rosyjskich. Różnice w obrębie kategorii gramatycznych przymiotników. Typy odmiany przymiotników polskich i rosyjskich.

6. Porównanie liczebników polskich i rosyjskich. Różnice w łączliwości liczebników. Kategorie gramatyczne i typy odmiany polskich i rosyjskich liczebników.

7. Porównanie zaimków polskich i rosyjskich. Różnice w obrębie poszczególnych klas zaimków i typach ich odmiany.

8. Porównanie czasowników polskich i rosyjskich. Różnice w obrębie kategorii gramatycznych czasownika. Typy koniugacji czasowników w obu językach.

9. Tworzenie imiesłowów w języku polskim i rosyjskim.

10. Porównanie przysłówków polskich i rosyjskich. Leksykalno-gramatyczne klasy przysłówków. Tworzenie i stopniowanie przysłówków w języku polskim i rosyjskim.

11. Porównanie polskich i rosyjskich synsemantycznych części mowy. Różnice w znaczeniu i użyciu przyimków, spójników, wykrzykników partykuł.

Literatura:

1. I. Dulewiczowa – Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Fonetyka i fonologia. Grafia i ortografia, Warszawa 1993.

2. I. Maryniakowa – Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze słowotwórstwem, Warszawa 1993.

3. T. Wójcik – Gramatyka języka rosyjskiego. Studium kontrastywne, Warszawa 1975.

4. T. Wójcik, Zagadnienia teoretyczne polsko-rosyjskiej gramatyki kontrastywnej, Kielce 1977.

5. S. Szadyko, Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

6. A. Bogusławski, S. Karolak, Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 1970.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- określić zadania i cele językoznawstwa konfrontatywnego, przedstawić aspekty badań porównawczych oraz typy kontrastów językowych;

- prawidłowo dokonywać analizy konfrontatywnej poszczególnych płaszczyzn systemów językowych;

- wskazywać na różnice i podobieństwa w polskim i rosyjskim systemie językowym na wszystkich jego płaszczyznach;

- wytłumaczyć pochodzenie różnic gramatycznych i ortograficznych między językiem polskim i rosyjskim;

- unikać błędów językowych wynikających z interferencji pomiędzy językami pokrewnymi;

- zastosować zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych i prac pisemnych, jest zorientowany na poprawność gramatyczną i ortograficzną.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

- pozytywne oceny z testów i kolokwiów (student ma prawo do poprawy ocen z testów),

- zaliczenie kolokwium semestralnego.

Skala ocen / Kryteria oceniania:

• bardzo dobry (bdb; 5,0):

zakładane efekty uczenia się zostały w pełni osiągnięte. Dopuszczalne są pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla osiągnięcia ocenianego /-ych efektu /-ów uczenia się określonych dla przedmiotu/modułu

• dobry plus (+db; 4,5):

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi błędami, o małym znaczeniu merytorycznym

• dobry (db; 4,0):

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem niezbyt poważnych błędów lub/i pojedynczymi niedociągnięciami

• dostateczny plus (+dst; 3,5):

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z istotnymi błędami i/lub brakami

• dostateczny (dst; 3,0):

zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z poważnymi błędami i/lub brakami (tj. minimalny akceptowalny poziom osiągnięcia efektów uczenia się)

• niedostateczny (dst; 3,0):

zakładane efekty uczenia się nie zostały osiągnięte

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Bortnowska, Konrad Rachut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)