Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język klasyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JEZKLAS-12
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język klasyczny
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FIbl
Przedmioty dla programu X-S1x-BLOTEWX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

etnolingwistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest nauka języka łacińskiego na poziomie podstawowym ogólnym, umożliwiającym samodzielne rozumienie wybranych inskrypcji, napisów, sentencji i cytatów, pochodzących z różnych okresów historycznych. Celem nadrzędnym nauczania języka łacińskiego, który jest językiem martwym, jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu łacińskiego oraz umiejętność tłumaczenia tekstu łacińskiego na język polski. Student opanowuje słownictwo i poznaje system gramatyczny języka łacińskiego oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Kurs skierowany jest dla studentów rozpoczynających naukę języka łacińskiego od podstaw.

Podstawowym celem tych zajęć jest doprowadzenie do opanowania przez studenta języka łacińskiego(słownictwo, składnia , zagadnienia gramatyczne) w stopniu umożliwiającym samodzielne przetłumaczenie oryginalnego tekstu łacińskiego na język polski.

Pełny opis:

Za podstawowy materiał nauczania języka łacińskiego przyjmuje się oryginalne teksty bądź fragmenty oryginalnych tekstów, sentencje, napisy, powiedzenia pochodzące z różnych epok.

Pochodzenie i rozwój języka łacińskiego.Alfabet. Wymowa. Iloczas. Akcent.

Budowa i szyk zdania łacińskiego. Części zdania. Związek zgody, związek rządu, związek przaynależności. Orzeczenie imienne. Przeczenie.

Zdania pojedyncze. Zdania współrzędnie złożone (at, et, etiam, aut, autem, deinde, utque). Zdania podrzędnie złożone z orzeczeniem w coniunctivie: celowe, dopełnieniowe, skutkowe

Składnia accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, ablativus absolutus, genetivus partitivus, dativus possesssivus, ablativus comparationis,ablativus temporis, nazw miast

Deklinacje I, II, III, IV, V

Zaimki: osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne, nieokreślone,

Participium praesentis activi.Participium perfecti passivi.

Supinum.

Stopniowanie przymiotników

Tworzenie i stopniowanie przysłówków

Czasy:· indicativus praesentis activi et passivi· indicativus imperfecti activi et passivi· indicativus futuri I activi et passivi· indicativus perfecti activi et passivi· indicativus plusquamperfecti activi et passivi· indicativus futuri II activi et passivi· coniunctivus praesentis activi et passivi· coniunctivus imperfecti activi et passivi · coniunctivus perfecti actici et passivi· coniunctivus plusquamperfecti activi et passsivi

Verba deponentia et semideponentia.

Gerundium. Gerundivum.

Liczebniki główne i porządkowe

Verba anomala

Consecutio temporum

Coniugatio periphrastica activa et passiva

Terminologia naukowa pochodzenia łacińskiego i greckiego

Heksametr daktyliczny

Literatura:

Podstawowa:

Język łaciński, Jolanta Czyżma, Elżbieta Roguszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010

Dodatkowa:

Lingua Latina,Lidia Winniczuk, PWN 1998- podręcznik do samodzielnej pracy studenta

Efekty uczenia się:

w zakresie umiejętności słuchania:

-student słucha ze zrozumieniem, dostrzegając istotne informacje przekazywane przez tekst mówiony

-rozpoznaje formy gramatyczne oraz ich rolę słowotwórczą i składniową

-rozumie podstawową terminologię gramatyczną wypowiadaną przez lektora w języku łacińskim

w zakresie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji:

-student potrafi samodzielnie posługiwać się różnymi źródłami informacji na temat słownictwa, gramatyki, pisowni w zakresie wykraczającym poza treści nauczania

w zakresie umiejętności czytania:

-student potrafi poprawnie przeczytać tekst łaciński z uwzględnieniem iloczasu i akcentu

-student potrafi przeczytać tekst poetycki według iloczasowych miar wierszowych

-student potrafi przeczytać tekst ze zrozumieniem

w zakresie umiejętności pisania:

-student zna i stosuje podstawowe zasady ortografii

- student formułuje wypowiedzi pisemne o niskim stopniu trudności jako odpowiedzi na pytania, rozwinięcie tematu prostego wypracowania

-komponuje teksty o określonych cechach formalnych, z zastosowaniem określonego słownictwa i składni oraz uwzględnieniem stylistyki łacińskiej

w zakresie mówienia:

- posługuje się możliwie autentycznym brzmieniem łaciny klasycznej z uwzględnieniem iloczasu i akcentu

- stosuje właściwe form językowe w celu wyrażenia zamierzonego sensu

-student formułuje proste wypowiedzi z uwzględnieniem kontekstu sytuacyjnego

-student opanowuje na pamięć wybrane sentencje i powiedzenia łacińskie

w zakresie znajomości słownictwa:

-student opanowuje słownictwo w ilości umożliwiającej na dość swobodne czytanie tekstu ze zrozumieniem

-student potrafi wskazać związek między wyrazami łacińskimi a pochodzącymi od nich wyrazami z języków nowożytnych, zwłaszcza z języka polskiego

w zakresie znajomości gramatyki:

-student zna terminologię gramatyczną w języku łacińskim oraz zagadnienia gramatyczne i potrafi użyć objęte przedmiotem konstrukcje gramatyczne

w zakresie umiejętności tłumaczenia:-

-student potrafi przetłumaczyć objęte przedmiotem oryginalne teksty bądź fragmenty oryginalnych tekstów, sentencje, napisy, powiedzenia z języka łacińskiego na język polski oraz dokonać analizy pod względem gramatycznym i pragmatycznym

-ma podstawową wiedzę na temat na temat wartości języka łacińskiego i kultury antycznej jako ważnej części tradycji europejskiej i polskiej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (minimum 60%) i prac pisemnych oraz czynny udział w zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); końcowa ocena na podstawie wyniku testu pisemnego (<60% - ndst, 60-70% -dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >91%- bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Ciszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Ciszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)