Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SD-31SDL Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DL FilSlowPol/FSP
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DL-Ba
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilBuł
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia serbska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Literaturoznawstwo

• interpersonalne: praca w grupie, umiejętności interdyscyplinarne.

• instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, planowanie i organizacja, wiedza z zakresu kultury, literatury i historii Słowiańszczyzny południowej, znajomość języka serbskiego/chorwackiego/bułgarskiego.

• systemowe: zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy literaturoznawczej w praktyce, kreatywność.


Językoznawstwo

interpersonalne: zdolności krytyczne, umiejętności interdyscyplinarne;

instrumentalne: umiejętność analizy i syntezy, planowanie i organizacja, umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętność rozwiązywania problemów;

systemowe: zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu językoznawstwa w praktyce, kreatywność, tworzenie projektów;Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do wyboru tematu pracy licencjackiej, doskonalenie umiejętności gromadzenia bibliografii fachowej, analizy zgromadzonego materiału pod kątem badanego zagadnienia oraz zapoznanie studentów z metodologią pisania pracy dyplomowej. Seminarium obejmuje wybrane zagadnienia literaturoznawcze lub językoznawcze związane z tematami prac licencjackich.

Pełny opis:

Literaturoznawstwo

TK_01 Próba zdefiniowania obszaru zainteresowań badawczych studenta. SD_01, SD_02, SD_03

TK_02 Zasady redakcji tekstu naukowego.

SD_01, SD_02, SD_03

TK_03 Zapis bibliograficzny – ćwiczenia praktyczne SD_03, SD_04, SD_05,

TK_04 Zarys metodologii literaturoznawstwa SD_03, SD_04, SD_05,

TK_05 Prezentacja zebranej literatury przedmiotu SD_03, SD_04, SD_05,

TK_06 Prezentacja konspektu pracy dyplomowej SD_03, SD_04, SD_05

TK_07 Próba usytuowania wybranego zagadnienia w kontekście teoretycznoliterackim SD_03, SD_04, SD_05

TK_08 Prezentacja fragmentu pracy dyplomowej

SD_03, SD_04, SD_05

Językoznawstwo

TK_01 Rozpoznanie i sprecyzowanie badawczych, zainteresowań studenta w obszarze językoznawstwa, wstępne określenie problematyki. SD_02, SD_05, SD_06

TK_02 Cykl działania zorganizowanego przy pisaniu prac promocyjnych: faza diagnozy, faza poszukiwań, faza realizacji. SD_05

TK_03 Zarys metodologii badań językoznawczych a próba przyporządkowania wybranej problematyki do kontekstu teoretycznolingwistycznego SD_01, SD_04, SD_06

TK_04 Zapoznanie z metodyką tworzenia pracy naukowej: temat, zakres, struktura, cele, wnioski. SD_02, SD_05, SD_06

TK_05 Kolejne etapy tworzenia pracy dyplomowej: kompletowanie bibliografii, dobór i sposoby opracowania źródeł wtórnych (literatura zwarta i ciągła). SD_01, SD_03, SD_06

TK_06 Kolejne etapy tworzenia pracy dyplomowej: dobór i sposoby opracowania źródeł pierwotnych (badania własne). SD_04, SD_06

TK_07 Sposoby zapisu bibliograficznego, literatura podmiotu, literatura przedmiotu, przypisy. SD_03

TK_08 Redakcja tekstu naukowego, styl pisania prac naukowych. SD_01

TK_09 Prezentacja bibliografii, konspektu i fragmentu pracy dyplomowej. SD_01, SD_02, SD_03, SD_04, SD_06

Literatura:

B. Miśkiewicz, Pisanie pracy naukowej, [w:] Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1984.

P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, 2004;

B. Żółtowski, Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych, Bydgoszcz 1997.

Literaturoznawstwo

• Burzyńska A., Markowski M., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2007.

• Culler J., Teoria literatury, Warszawa 1998.

• Kaniewska B., Legeżyńska A., Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej, Poznań 2002.

• Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1983.

• Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Kraków 2004.

• Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

Literatura fachowa z zakresu badanego zagadnienia.

Efekty uczenia się:

Literaturoznawstwo

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

SD_01 Zna terminologię używaną w naukach filologicznych i potrafi ją stosować przy pisaniu pracy dyplomowej; posiada w podstawowym zakresie informacje z zakresu teorii literatury i metodologii literaturoznawstwa. K_W03, K_W12

SD_02 ma świadomość uwarunkowań historycznych i kulturowych twórczości literackiej; ma elementarną wiedzę o powiązaniach literaturoznawstwa z innymi dyscyplinami humanistycznymi; potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować wiedzę filologiczną przy użyciu różnych źródeł i narzędzi badawczych. K_W20, K_W22, K_U06

SD_03 potrafi wykorzystać wiedzę filologiczną w celu przeanalizowania zjawisk literackich; potrafi przedstawić pisemną wypowiedź w języku polskim, dokonując wyboru metody badawczej; potrafi przeprowadzić poprawną analizę i interpretację tekstów literackich. K_U08, K_U13, K_U16

SD_04 ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat historii literatury kraju specjalności, zna jej główne epoki, prądy i twórczość czołowych przedstawicieli; potrafi stosować terminologię używaną w naukach humanistycznych w praktyce. K_W09, K_W10, K_K10

SD_05 ma podstawową wiedzę o kanonie literatury współczesnej kraju specjalności; potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk literackich w ujęciu synchronicznym i diachronicznym; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności ludzkiej; posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie ustaleń naukowych oraz prowadzenie samodzielnych badań filologicznych o podstawowym stopniu trudności w zakresie literaturoznawstwa slawistycznego. K_W17, K_U12, K_U14

Językoznawstwo

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

SD_01 naukowo definiować pojęcia, zaprezentować podstawowe pozycje z literatury przedmiotu odnoszące się do tworzonej pracy dyplomowej

KW_03, KW_21, KU_04

SD_02 wyjaśnić znaczenie problematyki, którą wybrał do pracy licencjackiej

KW_21, KU_04, KU_07, KU_11, K_K02

SD_03 wdrożyć zasady tworzenia bibliografii oraz przypisów, używać słowników przekładowych i jednojęzycznych

KW_13, KU_06, K_U15, K_K06

SD_04 językoznawczo zanalizować zebrany materiał, kategoryzować zjawiska językowe, umie odnieść się do literatury przedmiotu KW_03, KW_13, KU_04, KU_13, KU_20

SD_05 planować pisanie pracy naukowej oraz właściwie podsumować wyniki swoich badań

KW_13, KU_06, KU_11, KU_15, K_K07

SD_06 argumentować dobór literatury i tematyki pracy, potrafi bronić tez zawartych w pracy dyplomowej KW_13, KW_21, KU_08, KU_15, K_K10

Metody i kryteria oceniania:

1. postępy w pisaniu pracy dyplomowej

2. dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach).

3. obrona pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Borowiak, Joanna Dobosiewicz, Urszula Kowalska-Nadolna, Marzanna Kuczyńska, Waldemar Kuligowski, Emilian Prałat, Joanna Rękas, Galia Simeonova-Konach, Roman Sliwka, Ewa Szperlik, Monika Wójciak, Marinko Zekić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Borowiak, Marzanna Kuczyńska, Lenka Nemeth Vitova, Emilian Prałat, Joanna Rękas, Ana Samardzić, Ewa Szperlik, Monika Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer, Patryk Borowiak, Ilona Czamańska, Marzanna Kuczyńska, Izabela Lis-Wielgosz, Lenka Nemeth Vitova, Zdzisław Pentek, Emilian Prałat, Roman Sliwka, Monika Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Borowiak, Urszula Kowalska-Nadolna, Marzanna Kuczyńska, Izabela Lis-Wielgosz, Tomasz Lisowski, Jędrzej Paszkiewicz, Ana Samardzić, Anna Skibska, Roman Sliwka, Monika Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.