Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka z analizą dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PA-11PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Poetyka z analizą dzieła literackiego
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiazkowe dla 1 roku programu DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- pozyskanie wiedzy z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii

- opanowanie podstawowej terminologii z zakresu poetyki

- zdobycie i doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji oraz wartościowania tekstu literackiego (także w kontekście interdyscyplinarnym)

- kształtowanie umiejętności czytania tekstów teoretycznoliterackich


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zajęcia kształcą umiejętności analizy, interpretacji oraz wartościowania tekstu literackiego, umożliwiając pozyskanie wiedzy z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Przedmiot zainteresowań poetyki i jej miejsce wśród dziedzin nauki o literaturze.

Poezja, liryka, wiersz; utwór poetycki, utwór liryczny, utwór wierszowany – ich wzajemne zależności. Poezja a proza.

Charakterystyka systemów wersyfikacyjnych (rys historyczny, konstanty i tendencje, najczęstsze formaty, zastosowanie).

Wprowadzenie do stylistyki (style funkcjonalne a styl tekstu literackiego, stylizacja).

Leksykalne i składniowe środki stylistyczne – typologia, przykłady.

Literatura:

Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000.

Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1991.

Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990.

Kompozycja i genologia, red. A. Gajewska, Poznań 2010.

Mayenowa M. R., Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka, Wrocław 2000.

Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki. Warszawa 1980.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002.

Szczegółową listę lektur podaje prowadzący zajęcia.

Materiały dostępne w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- dokonać analizy i interpretacji tekstu literackiego, wartościować utwory literackie oraz umiejętnie uzasadnić własną hipotezę interpretacyjną (posługując się odpowiednią terminologią i odwołując się do literatury przedmiotu);

- zanalizować budowę wersyfikacyjną oraz rozpoznać i scharakteryzować poszczególne systemy wersyfikacyjne;

- rozpoznać i scharakteryzować stylistykę wybranego tekstu literackiego (ze szczególnym uwzględnieniem środków stylistycznych i tropów);

- czytać ze zrozumieniem prace naukowe z zakresu poetyki i odnieść się do ich głównych tez.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia:

- ocena aktywności na zajęciach

- ocena merytorycznej wartości przygotowanej interpretacji

- ocena merytorycznej wartości wypowiedzi w dyskusji

- ocena analizy wersyfikacyjnej, stylistycznej oraz kompozycji (ustnej lub pisemnej)

- ocena rekonstrukcji głównych tez tekstu naukowego

- zaliczenie.

Kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach

- wartość merytoryczna wypowiedzi prezentowanych na zajęciach

- praca (lub prace) o charakterze interpretacyjnym

- poziom wiedzy i umiejętności zaprezentowane na zaliczeniu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bednarek
Prowadzący grup: Bogusław Bakuła, Magdalena Bednarek, Krzysztof Gajda, Paweł Graf, Daria Lekowska, Joanna Maleszyńska, Ewa Szkudlarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bednarek
Prowadzący grup: Magdalena Bednarek, Krzysztof Gajda, Lucyna Marzec, Jacek Nowakowski, Ewa Szkudlarek, Agnieszka Waligóra, Joanna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bednarek
Prowadzący grup: Magdalena Bednarek, Krzysztof Gajda, Paweł Graf, Agnieszka Kocznur, Lucyna Marzec, Jacek Nowakowski, Ewa Szkudlarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.