Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura popularna i media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KUDU-KPM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura popularna i media
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Przedmioty na 2 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Przedmioty w Instytucie Kulturoznawstwa
Strona przedmiotu: http://kulturoznawstwo.amu.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 Zapoznanie studentów z kluczowymi teoriami współczesnej popkultury oraz medioznawstwa

C2 Przekazanie wiedzy na temat idei transmedialności jako podstawowej strategii dla produkcji oraz konsumpcji współczesnej popkultury

C3 Analizowanie w trakcie zajęć najbardziej istotnych tekstów popkultury oraz ich naukowych interpretacji

C4 Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności na temat samodzielnego konstruowania i analizowania popkulturowych tekstów

C5 Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, publicznej dyskusji oraz pracy w grupie

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Zajęcia obowiązkowe

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstawowych teorii z zakresu kultury popularnej oraz medioznawstwa

Znajomość idei kultury konwergencji


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

http://kulturoznawstwo.amu.edu.pl/

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład, dyskusja w grupie

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 h

Praca własna studenta# 30 h

Praca własna studenta# 30 h

SUMA GODZIN 90 h


Skrócony opis:

Celem wykładu "Kultura popularna i media" jest zapoznanie studentów z najbardziej aktualnymi koncepcjami dotyczącymi kultury popularnej oraz kultury medialnej. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z kluczowymi współczesnymi koncepcjami teoretycznymi - np. kulturą konwergencji Henry'ego Jenkinsa czy też specyfiką tzw. cyfrowego baroku multimedialnego - oraz zyskują umiejętność zastosowania tych teorii dla opisu szeregu zjawisk we współczesnej kulturze popularnej.

Pełny opis:

1. Od „starych” mediów do kultury uczestnictwa

2. Nowe media jako media interaktywne

3. Charakterystyka „pokolenia sieci”

4. Wolna kultura prosumpcji a uczestnictwo w kulturze

5. Konwergencja – teoretyczna moda czy popkulturowa (r)ewolucja?

6. Narratologia transmedialna jako nowy paradygmat kreowania i analizowania popkultury

7. Komiks jako (trans)medium kultury

8. Kulturotwórczy wymiar mediów społecznościowych

9. Kultury mediów mobilnych

10. Gra komputerowa jako fenomen ergodyczny

11. O wzrastającym znaczeniu multimedialnych paratekstów

12. Cyfrowy barok jako metafora współczesnej kultury?

13. Immersyjność jako nowy ideał multimedialnej popkultury

Literatura:

Brooker, Will, „Using the Force. Creativity, Community and Star Wars Fans”, Nowy Jork 2002,

Filiciak, Mirosław, „Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i Internetu”, Gdańsk 2013,

Jenkins, Henry, „Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów”, tł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007,

Johnson, Derek, „Media Franchising. Creative License and Collaboration in the Culture Industries”, Nowy Jork 2013,

Martel, Frédéric, „Mainstream. Co podoba się wszędzie na świecie”, tł. K. Sikorska, Warszawa 2011,

Reiss, Jon, „Think outside the Box Office”, Austin 2010,

Rose, Frank, „The Art of Immersion. How the digital generation is remaking Hollywood, Madison Avenue and the way we tell stories”, Nowy Jork 2011,

Siuda, Piotr, „Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów”, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. Rozpoznaje najważniejsze teorie dotyczące współczesnej popkultury

2. Rozumie znaczenie multimediów dla kreowania współczesnego pejzażu popkultury

3. Potrafi wyjaśnić znaczenie terminu „transmedialność” oraz jego aplikowalność na potrzeby wytwarzania i opisywania poszczególnych tekstów popkultury

4. Potrafi samodzielnie interpretować konkretne przykłady tekstów popkultury

5. Rozumie sens pytania o wzajemnie oddziaływanie na siebie kultury medialnej oraz estetycznych, ekonomicznych i społecznych kontekstów popkultury

6. Wykazuje się umiejętnością dyskutowania na temat różnorodnego charakteru dzisiejszej popkultury

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kamińska
Prowadzący grup: Magdalena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kamińska
Prowadzący grup: Magdalena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.