Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty tłumaczeniowe (teksty popularnonaukowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WTTP-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty tłumaczeniowe (teksty popularnonaukowe)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Kierunek studiów:

Filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Dostarczenie studentom podstawowego nazewnictwa i terminologii z zakresu nauki i techniki.

C2 Zapoznanie się ze specyfiką tłumaczenia tekstów popularnonaukowych (w porównaniu do tekstów naukowych).

C3 Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia pisemnego tekstów popularnonaukowych.

C4 Rozwinięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów o tematyce popularnonaukowej.

C5 Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia poznanych terminów z dziedziny nauki i techniki w kontekście.

C6 Dogłębne poznanie stylu publikacji popularnonaukowych w celu tworzenia własnych tekstów i tłumaczenia tekstów innych autorów.

C6 Rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zajęcia stanowią element specjalizacji tłumaczeniowej na studiach licencjackich. Studenci drugiego roku specjalizacji tłumaczeniowej powinni mieć wystarczająco wysoki poziom znajomości j. angielskiego (przynajmniej poziom C1-C2). Zalecana jest bardzo podstawowa wiedza naukowa.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wszystkie informacje na temat kursu znajdują się na platformie Moodle, a także w systemie USOS.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Czytanie tekstów przygotowanych przez wykładowcę, słuchanie klipów udostępnionych przez nauczyciela na platformie Moodle. Odpowiedź na pytania do tekstu/klipu.


2. Tłumaczenie pisemne i avista teksów.


3. Prezentacje studenckie na temat nowych trendów w mediach, komunikacji, prezentacje na temat nowych technologiach.


4. Mini-wykład z prezentacją PP (wykładowca)


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30


Praca własna studenta 1 (czytanie materiałów, przygotowanie do zajęć) 10


Praca własna studenta 2 (przygotowanie do testów i prezentacji) 20


SUMA GODZIN 60


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is part and parcel of the BA translation programme. The main aim of the course is to acquaint students with basic ideas concerning science and technology. Having completed the course students should be able to translate basic texts on scientific and technical topics. During the workshop students will also practice interpreting of short speeches on basic science. They should also know passively and use actively the vocabulary of basic science and technology in both English and Polish.

Pełny opis:

Wprowadzenie do tłumaczeń popularnonaukowych: przedstawienie planu kursu, prezentacja materiałów i źródeł, wykład z PPP na temat stylu i dyskursu tłumaczeń popularnonaukowych, omówienie roli specjalizacji w pracy tłumacza tekstów specjalistycznych.

Podstawowe terminy naukowe (1): powtórka z fizyki, biologii, chemii i matematyki w tłumaczeniu listy dialogowej serialu komediowego o naukowcach. Interkulturowość, poczucie humoru i odniesienia kulturowo-historyczne jako wyzwanie dla tłumacza.

Podstawowe terminy naukowe (2): powtórka z fizyki, biologii, chemii i matematyki w tłumaczeniu listy dialogowej serialu komediowego o naukowcach. Interkulturowość, poczucie humoru i odniesienia kulturowo-historyczne jako wyzwanie dla tłumacza (ciąg dalszy). Tłumaczenie definicji zjawisk naukowych z różnych dziedzin.

Budownictwo i architektura (1): figury geometryczne (płaskie i bryły), wstęp do materiałów budowlanych, typów budynków, tłumaczenie tekstów o tematyce architektonicznej.

Budownictwo i architektura (1): tłumaczenie tekstów na temat eko-budownictwa i ekologicznych materiałów budowlanych.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ITC) (1): tłumaczenie tekstów z dziedziny informacji i komunikacji (nowe media).

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ITC) (2): tłumaczenie tekstów z dziedziny informacji i komunikacji (nowe media), prezentacje studenckie na temat ulubionych

Instrukcja obsługi (1): tłumaczenie instrukcji obsługi urządzenia elektronicznego.

Instrukcja obsługi (1): tłumaczenie instrukcji obsługi urządzenia AGD.

Transport (1): samochody, części samochodowe, transport przyszłości.

Transport (2): transport użyteczności publicznej, transport przyszłości.

Przetwórstwo i przemysł (1): tłumaczenie tekstów na temat procesu produkcji przedmiotów codziennego użytku.

Tłumaczenie typu „in-class” i korekta tekstu przez studentów.

Przetwórstwo i przemysł (2): tłumaczenie tekstów na temat procesu produkcji żywności lub produktów tzw. pierwszej potrzeby.

Świat dookoła nas: przyroda i natura, tłumaczenie tekstu z zakresu nauk przyrodniczych

Literatura:

Baker, Mona. 2001. Routledge Encyclopaedia of Translation Studies. London and New York: Routledge.

Byrne, Jody. 2012. Scientific and Technical Translation Explained A Nuts and Bolts Guide for Beginners. Manchester: St. Jerome Publishing.

http://www.jodybyrne.com/ the official page of Jody Byrne, the author of publications on technical translation, on the page one can find a couple of interesting publications. Korzeniowska, Aniela – Piotr Kuhiwczak. 1994. Successful Polish-English Translation – tricks of the trade. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kozłowska, Zofia. 2007. O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Pieńkoś, Jerzy. 2003. Podstawy Przekładoznawstwa – od teorii do praktyki. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Voellnagel, Andrzej. 1985. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Podręczniki:

Dearholt, Jim D. 2012. Career Paths – Mechanics. Newbury: Express Publishing.

England, Nick. 2001. Physics Matters. London: Hodder Murray.

Evans, Virginia, Jenny Dooley and Carl Taylor. 2012. Career Paths – Electronics. Newbury: Express Publishing.

Evans, Virginia, Jenny Dooley and Dave Cook. 2013. Career Paths - Architecture. Newbury: Express Publishing.

Evans, Virginia, Jenny Dooley and Jacob Esparza. 2014. Career Paths – Civil Aviation. Newbury: Express Publishing.

Evans, Virginia, Jenny Dooley and Jason Revels. 2012. Career Paths – Construction 1 Buildings. Newbury: Express Publishing.

Evans, Virginia, Jenny Dooley and Kenneth Rogers. 2014. Career Paths – Natural Resources II – Mining. Newbury: Express Publishing.

Kerrod, Robin. 1974. Concise Encyclopedia of Science. Avon: Purnell.

Quirke, Michael. 2002. Eureka! Junior Certificate Science. Dublin: CJ Fallon.

Słowniki i glosariusze online:

http://www.1a.biz.pl/slowniki/

Angielsko-polski słownik naukowo-techniczny http://www.tech-dict.pl/

Słownik terminów z dziedziny hutnictwa i przemysłu ciężkiego http://www.anglobiznes.pl/docs/docView/doc/polsko-angielski-terminy-hutnicze-przemysl-ciezki#

Słownik terminów naukowo-technicznych http://www.anglobiznes.pl/docs/docView/doc/polsko-angielski-slowniczek-terminow-technicznych-hutnictwo-c2

Eko-budownictwo http://ulicaekologiczna.pl/tag/ekobudownictwo/

Eko-budownictwo http://www.ekobudownictwo.info.pl/

Słowniki:

Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski. Wydawnictwo WNT.

Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski. Wydawnictwo WNT.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student potrafi:

Wykorzystywać poznane terminy i słownictwo z zakresu nauki i techniki w tworzeniu własnych tekstów.

Wykorzystywać poznane terminy i słownictwo z zakresu nauki i techniki w tłumaczeniu tekstów innych autorów.

Czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty z tematyki naukowej i technicznej.

Tłumaczyć na j. polski i j. angielski teksty o tematyce popularnonaukowej.

Odróżniać elementy stylu popularnonaukowego i naukowego.

Nazwać i opisać podstawowe zjawiska w nauce i technice (w j. polskim i j. angielskim).

Korzystać z rzetelnych źródeł internetowych i książkowych wspomagających pracę tłumacza tekstów popularnonaukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Cząstkowy test leksykalny (po każdym temacie).

Test końcowy sprawdzający cały materiał (tłumaczenie fraz, terminów oraz zdań wybranych z materiałów z zajęć).

Tłumaczenie tekstu na ocenę w domu.

Tłumaczenie typu in-class.

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności tłumaczenia tekstów na wysokim poziomie

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności tłumaczenia tekstów na b. dobrym poziomie

4.0 – dobra wiedza, umiejętności tłumaczenia tekstów na dobrym poziomie

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności tłumaczenia

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności tłumaczenia, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności tłumaczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Burzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Burzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Witczak
Prowadzący grup: Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.