Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekład rosyjskich tekstów informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PRTI-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład rosyjskich tekstów informatycznych
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Kierunek studiów:

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego

Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do praktycznego zastosowania narzędzi tłumaczeniowych w pracy tłumacza oraz zapoznanie z teorią tłumaczenia.

Zapoznanie ze specyfiką tłumaczenia tekstów pisanych.

Wpojenie indywidualnego podejścia do tekstu z zachowaniem stylistyki oraz wymogów formalnych.

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z różnych dziedzin, umożliwiającymi rozumienie specyfiki tłumaczonych tekstów specjalistycznych.

Poznanie zasad korekty stylistycznej i gramatycznej wybranych tekstów. Wyczulenie studentów na błędy tłumaczeniowe.

Zapoznanie z pojęciem ekwiwalencji przekładowej.

Przyswojenie wiedzy na temat możliwości korzystania z korpusów językowych, baz danych i źródeł leksykograficznych, w szczególności źródeł elektronicznych do pozyskiwania najnowszej informacji o terminach specjalistycznych.

Wypracowanie umiejętności oceny jakości tłumaczenia w kontekście zjawiska interferencji językowej.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest tłumaczenie pisemne tekstów informatycznych. Pod tekstami informatycznymi będziemy rozumieć teksty związane z szeroko pojętą komputeryzacją i informatyzacją życia społecznego. Na zajęciach z przekładu tekstów informatycznych słuchacze zapoznają się z dokumentacją dotyczącą oprogramowania komputerowego, instalacji i użytkowania programów komputerowych. Jest to nowa dziedzina szeroko rozumianej informatyki i niewątpliwą trudnością tego typu tłumaczeń jest brak specjalistycznych pomocy słownikowych i opracowań podręcznikowych. Analiza poszczególnych typów tekstów informatycznych pozwoli słuchaczom w znacznym stopniu przyswoić sobie podstawową terminologię informatyczną i zwrócić uwagę na potencjalne pułapki translacyjne. Niezbędną rzeczą będzie również poznanie slangu informatycznego, który odgrywa istotną rolę i niejednokrotnie jest nieoficjalnie częściej używany niż nieustabilizowana normą oficjalna terminologia. W czasie kursu słuchacze nauczą się również wykorzystać Internet jako źródło poszukiwań niezbędnej terminologii komputerowej.

Literatura:

1. Dzierżanowska H., Tłumaczenie tekstów nieliterackich, Warszawa 1977.

2. Kozłowska Z., O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa 1995.

3. Bukowski P., Heydel M., Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków 2009.

4. Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1996.

5. Tabakowska E., Między oryginałem a przekładem, Kraków 1999.

6. Voellnagel A., Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Warszawa 1985.

7. Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2000.

8. Nowoczesne metody tłumaczeń tekstów technicznych, Bydgoszcz 1989.

9. Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1986.

10. Комиссаров В.Н., Современное переводоведение, Москва 2004.

6

11. Рецкер Я.И., Теория перевода и переводческая практика, Москва 2007.

12. Латышев Л.К., Технология перевода, Москва 2007.

13. Кушнерук С.П., Документная лингвистика, Москва 2008.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu słuchacz:

Dobiera właściwą metodę i technikę tłumaczenia, korzystając ze współczesnych teorii i tendencji przekładoznawczych

Zna elementy składowe przekładu oraz specyfikę tłumaczenia rosyjskich tekstów informatycznych.

Rozumie potrzebę indywidualnego podejścia do tekstu z zachowaniem jego specyfiki, stylu oraz wymogów formalnych.

Potrafi posługiwać się różnymi pojęciami informatycznymi, umożliwiającymi rozumienie specyfiki języka specjalistycznego.

Potrafi przeprowadzić korektę stylistyczną i formalną wybranego tekstu informatycznego. Jest wyczulony na błędy tłumaczeniowe.

Potrafi korzystać z korpusów językowych, baz danych i źródeł leksykograficznych, w szczególności źródeł elektronicznych do pozyskiwania najnowszej informacji o terminach informatycznych.

Potrafi pracować w grupie i organizować pracę nad dużymi projektami tłumaczeniowymi, kładąc nacisk na efektywną współpracę tłumaczy i tworzenie glosariuszy z terminologią specjalistyczną.

Jest świadomy zachowania tajemnicy zawodowej i praw autorskich wynikających z udostepnienia tekstu oryginału.

Ma świadomość nieustannego pogłębiania wiedzy z zakresu sztuki przekładu specjalistycznego.

Jest świadomy konieczności zachowania staranności i wierności tłumaczenia oraz osobistej odpowiedzialności za jakość tłumaczenia, w tym za jego wierność z oryginałem.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- wykonywanie ustnych prac domowych i kontrolnych;

- zaliczenie śródsemestralnych prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć oraz poszczególne umiejętności językowe;

- kolokwium zaliczeniowe.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu.

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu kolokwium zaliczeniowego.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Narloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Narloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)