Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka ukraińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJUA-56 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka ukraińskiego
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia ukraińska z filologią angielską, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 5
filologia ukraińska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 5
Przedmioty dla etapu r3-DL-RosUkr w sem. zimowym
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język ukraiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia ukraińska

filologia ukraińska z filologią angielską

filologia rosyjska z filologią ukraińską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

utrwalenie oraz doskonalenie artykulacji systemu dźwięków w języku ukraińskim;

utrwalenie właściwego posługiwania się konstrukcjami intonacyjnymi w języku ukraińskim;

rozwianie nabytych umiejętności prawidłowego posługiwania się ukraińskim językiem literackim zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej;

systematyczne podnoszenie umiejętności odbioru i przekazywania treści trudniejszych tekstów percypowanych za pomocą słuchu;

kontynuacja zapoznania i omówienia zagadnień z zakresu ortografii i interpunkcji języka ukraińskiego oraz umiejętność praktycznego zastosowania opanowanych zasad teoretycznych;

doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ukraińskim w formie pisemnej, z przestrzeganiem zasad prawidłowej pisowni i interpunkcji;

utrwalenie oraz rozwijanie umiejętności pisania tekstów, zróżnicowanym pod względem stylu i gatunku; redagowanie tekstów w formie dłuższych wypowiedzi pisemnych, wypracowań;

doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów i wypowiedzi różnego typu z uwzględnieniem opanowanego zakresu materiału leksykalnego;

rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się w formie dialogu i monologu odpowiednio do wskazanej sytuacji i celu komunikacji;

utrwalenie umiejętności przekazywania tekstów percypowanych za pomocą słuchu lub wzroku, zróżnicowanych pod względem typu, stylu i gatunku tekstów lub przeczytanego (przekazywanie treści tekstów w sposób szczegółowy, wybiórczo);

doskonalenie umiejętności wyraźnego czytania dłuższych tekstów nagłos bez wcześniejszego zaznajomienia się z nimi poprzez zróżnicowanie tempa czytania, barwy i tonu głosu;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Sprawności językowe i komunikacyjne w zakresie materiału leksykalnego, gramatycznego, fonetycznego i ortograficznego nabyte podczas nauki j. ukraińskiego w trakcie I i II roku studiów.

Zaliczenie modułu PNJU z II roku studiów I stopnia.

Pełny opis:

Kultura.

Podstawowa leksyka dot. tematu kultury materialnej i duchowej.

Utrwalenie wymowy dźwięków w j. ukraińskim.

Pisownia wyrazów pochodzenia obcego.

Pisownia słów złożonych (rzeczownik, przymiotnik, czasownik).

Płynne czytanie tekstów, dialogów, monologów zróżnicowanych pod względem stylu, typu i gatunku

Sztuka.

Malarstwo. Rzeźba. Muzeum. Galeria sztuki.

Opis obrazu.

Pisownia słów obcego pochodzenia.

Akcent w wyrazach zapożyczonych.

Płynne czytanie tekstów, dialogów, monologów zróżnicowanych pod względem stylu, typu i gatunku

Muzyka.

Muzyka. Instrumenty muzyczne – ludowe i klasyczne.

Muzyka dawna i współczesna.

Na koncercie.

Specyfika akcentowania w języku ukraińskim.

Podwojenie spółgłosek w słowach obcego pochodzenia.

Płynne czytanie tekstów, dialogów, monologów zróżnicowanych pod względem stylu, typu i gatunku

Kino. Teatr.

Sztuka filmowa, kino.

Sztuka teatralna. Теаtr.

Brzmienie języka ukraińskiego. Synonimia fonetyczna.

Płynne czytanie tekstów, dialogów, monologów zróżnicowanych pod względem stylu, typu i gatunku

Mass-media.

Radio. Telewizja. Internet. Prasa.

Znaki przestankowe przy jednorodnych i niejednorodnych częściach zdania prostego rozwiniętego.

Wyrazy uogólniające i znaki przestankowe przy nich.

Społeczeństwo.

Instytucje państwowe. Grypy społeczne i zjawiska o charakterze socjalnym.

Problemy współczesnego społeczeństwa (rasizm, sekty, alkoholizm, bezrobocie).

Wydzielone części zdania (wydzielone określenia, wydzielone przydawki, wydzielone okoliczniki). Znaki przestankowe przy wydzielonych częściach zdania.

Ekonomia, biznes, finanse.

Przemysł. Surowce i materiały. Handel. Giełda. Bank.

Mowa zależna i niezależna. Różnice pomiędzy mową zależną i niezależną.

Znaki przestankowe w zdaniu złożonym współrzędnie.

Prawo i przeciwdziałanie przestępczości.

System prawny. Naruszenie/łamanie prawa. Przestępstwa. Walka z przestępczością i terroryzmem.

Znaki przestankowe w zdaniu złożonym podrzędnie.

Praca.

Zatrudnienie. Różne obszary działalności zawodowej. Stanowiska pracy i zajmowane posady.

Znaki przestankowe w zdaniach złożonych spójnikowych i bezspójnikowych.

Literatura:

Podręczniki do nauki j. ukraińskiego

1. Antoniw O.,  Romaniuk S., Synczak O., Україна – Польща. Dialog kultur, podręcznik do nauki języka ukraińskiego, Warszawa 2014.

2. Huk I., Szost L., Podręcznik do nauki języka ukraińskiego dla zaawansowanych, Warszawa 1997.

3. Василенко В., Українська мова. Поглиблений практичний курс, Poznań 2001.

4. Ющук І. П., Практикум з правопису української мови., Київ 2002.

5. Пентилюк М. І., Культура мови і стилістика, Київ 1994.

6. Чак Є. Д., Складні випадки вживання слів, Київ 1984.

7. Ющук І. П., Практичний довідник з української мови, Київ 1998.

8. Зiнкевич-Томанек Б., Граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис, Krakow 2007.

Słowniki

1. Антисуржик, за ред. О. Сербенської, Львів, 1994.

2. Бабич Н. Д., Основи культури мовлення, 1990.

3. Коваль А. П., Ділове спілкування, Київ 1992.

4. Кононенко І., Українська та польська мови: контрастивне дослідження, Варшава, 2012

5. Культура української мови, за ред. В. М. Русанівського, Київ 1990.

6. Пономарів О. Д., Стилістика сучасної української мови. Київ 1992.

7. Шевчук С. В., Українське ділове мовлення, Київ 1997.

8. Бабич Н., Основи культури мовлення, Львів 1990.

9. Культура української мови: Довідник, Київ 1990.

10. Пономарів О., Стилістика сучасної української мови, Тернопіль 2000.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

prawidłowo artykułuje dźwięki w poszczególnych słowach zgodnie z normami ortoepii w języku ukraińskim;

właściwie stosuje akcent logiczny w celu wyróżniania słów zgodnie z ich znaczeniem;

konstruuje wypowiedzi przestrzegając jednocześnie zasad intonacji oraz normy językowe;

koryguje swój styl wypowiedzi oraz samodzielnie eliminuje błędy językowe spowodowane nieprawidłowym wyborem form gramatycznych i błędów w pisowni poszczególnych wyrazów;

rozumie oraz posługuje się opanowanym materiałem z zakresu grafiki oraz ortografii języka ukraińskiego, niezbędnym zarówno w procesie konstruowania dialogów, monologów, dłuższych wypowiedzi na określony temat i w zaproponowanych sytuacjach;

prawidłowo stosuje znaki interpunkcyjne w mowie niezależnej i dialogach oraz potrafi uzasadnić ich użycie w poszczególnych sytuacjach;

w logiczny oraz zrozumiały sposób potrafi przekazać zasadniczy sens i myśl wypowiedzi, posługując się różnorodnymi środkami leksykalnymi i stylistycznymi oraz formami gramatycznymi;

układa monologi, dialogi odpowiednio do zaproponowanej sytuacji i określonego celu;

prezentuje odpowiedni poziom sprawności językowej w prowadzeniu dialogu, udziału w dyskusji, odgrywaniu roli w określonych sytuacjach językowych (zwięzłość, logika, zrozumienie, sensowność, itp.);

swobodnie posługuje się opanowanym materiałem leksykalnym, niezbędnym zarówno w procesie konstruowania dialogów, monologów, dłuższych wypowiedzi na określony temat i w zaproponowanych sytuacjach;

potrafi argumentować własną opinię w zakresie omawianego tematu;

płynnie i wyraźnie oraz zgodnie z normami ortoepii i intonacji czyta na głos teksty zróżnicowane pod względem stylu i gatunku;

potrafi zaprezentować myśl przewodnią, główne wątki, związki przyczynowo-skutkowe, oraz pozostałe drugorzędne informacje wynikające z opracowanego tekstu;

analizuje strukturę tekstu, wydzielając mikrotematy, dobierając do nich tytuły; ocenia tekst pod względem treści, formy i realizacji językowej;

potrafi przekazywać w sposób szczegółowy i wybiórczy przeczytane teksty, samodzielnie układając plan wypowiedzi, podporządkowując wypowiedź zasadniczemu wątkowi zawartemu w tekście oraz z zachowaniem kompozycji wypowiedzi;

wyraża oraz argumentuje własne zdanie w odniesieniu do tematyki czytanego tekstu;

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- wykonywanie ustnych i pisemnych prac domowych i kontrolnych;

- zaliczenie śródsemestralnych prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć oraz poszczególne umiejętności językowe;

- kolokwium zaliczeniowe.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu kolokwium zaliczeniowego.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Czetyrba, Anna Horniatko-Szumiłowicz, Olena Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Czetyrba, Dominika Janczura, Ryszard Kupidura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Czetyrba, Dominika Janczura, Ryszard Kupidura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.