Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJH-4LH-46
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Jednostka: Instytut Języków i Literatur Romańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilH
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 14.00 LUB 12.00 LUB 7.00 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie wiedzy, która umożliwi osiągnięcie poziomu B2 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

2. doskonalenie zdolności do wypowiedzi ustnych i pisemnych, tak aby były one jasne, spójne oraz jednolite

3. rozwinięcie umiejętności wypowiedzi ustnych oraz rozumienia ze słuchu, poprzez udostępnianie narzędzi, które pozwolą nawiązać znajomości z rodzimymi użytkownikami języka tak, by wypowiedzi były płynne i naturalne, a komunikacja miała miejsce bez wysiłku ze strony współrozmówców

4. przedstawienie funkcji komunikatywnych oraz słownictwo, które będą zintegrowane z treścią materiałów wykorzystanych do ćwiczeń

5. przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach z zakresu struktury opisu

6. wyrobienie umiejętności prawidłowego stosowania słownictwa charakterystycznego dla opisu (stosowanie różnorodnych przymiotników oraz środków stylistycznych, wyrazów odwołujące się do zmysłów, określające kolory, zapachy, dźwięki, uczucia itd.)

7. wyrobienie u studentów umiejętności redagowania opisu

8. rozwinięcie umiejętności korzystania ze słownika jedno-i dwujęzycznego oraz innych źródeł informacji

9. rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem bardziej zaawansowanych tekstów literackich i nieliterackich takich jak fragmenty prozy, sztuk teatralnych, opowiadań oraz artykułów obejmujących dość szeroki zakres słownictwa abstrakcyjnego.

10. rozwój kompetencji językowej w zakresie słownictwa abstrakcyjnego.

11. rozwój umiejętności bardziej zaawansowanej argumentacji i dyskusji w języku hiszpańskim.

12. rozwój umiejętności posługiwania się zdaniem rzeczownikowym

13. rozwój umiejętności posługiwania się zdaniem przysłówkowym

14. rozwój umiejętności posługiwania się zdaniem przymiotnikowym

15. nabycie umiejętności posługiwania się koniugacją peryfrastyczną

16. wyrobienie u studentów umiejętności rozpoznawania rejestrów języka

17. rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

18. kształtowanie świadomości o wielokulturowości Europy i świata, a także otwartości na kultury obcojęzyczne


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Egzamin PNJH (r2-DL-HIS, sem. letni)

Pełny opis:

Opis portretu psychologicznego człowieka

Przedstawienie opinii, w której wyraża zgodę lub jej brak, akceptację lub odmowę racji przedstawionym argumentom

Formułowanie hipotez i założeń dotyczące teraźniejszości, przeszłości oraz przyszłości

Powtarzanie lub streszczenie otrzymanej informacji oraz przekazanie informacji stosując mowę zależną

Struktura opisu

Słownictwo użyteczne przy redagowaniu opisu

Lektura i analiza przykładowych tekstów (opisy)

Redagowanie opisu

Lektura dłuższych i bardziej złożonych tekstów literackich i nieliterackich takich jak fragmenty prozy, sztuk teatralnych, opowiadań i artykułów o tematyce uniwersalnej obejmujących słownictwo abstrakcyjne.

Interpretacja przeczytanych tekstów: językowa i pod względem treści.

Dłuższa debata w grupach, parach bądź indywidualnie dotycząca tematów związanych z przeczytanymi tekstami literackimi lub nieliterackimi.

Zdania rzeczownikowe

Zdania przysłówkowe

Zdania przymiotnikowe

Koniugacja peryfrastyczna

Literatura:

1. Álvarez Myriam, Ejercicios de escritura, niveles medio y avanzado, Anaya, 2001

2. José Siles Artés, Jesús Sánchez Maza, Curso de lectura, conversación y redacción, nivel avanzado, SGEL, 1996

3. Castro, Francisca, Uso de la gramática española intermedio, Edelsa, Madrid, 1998

4. Castro, Francisca, Uso de la gramática española avanzado, Edelsa, Madrid, 1998

5. Castro, Francisca, Aprende gramática y vocabulario 3, SGEL, Madrid, 2005

6. Castro, Francisca, Aprende gramática y vocabulario 4, SGEL, Madrid, 2005

7. Hernández Guillermo, Rellán Clara, Aprender a escribir 1,3, SGEL, 1998

8. Moreno, Concha, Curso de pefeccionamiento. SGEL, Madrid, 2006

9. Cristina Tabernero Sala, Pocas palabras no bastan, Actividades de comprensión y expresión de español para extranjeros, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona.

10. Giovanna Benetti, Mariarita Casellato, Gemma Messori, Más que palabras, Difusión, 2005

11. Siles Artés, José & Jesús Sánchez Maza, Curso de lectura, conversación y redacción, nivel avanzado, SGEL, 1996

12. Chamorro, Mª Dolores et al., Abanico, Barcelona, Difusión, 2007.

13. Martín Peris, Ernesto et al., Gente 3. Barcelona, Difusión, 2005.

14. Equipo Prisma, Prisma B2. Avanza. Madrid, Edinumen, 2004.

Efekty uczenia się:

1. Formułuje przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z osobistymi, społecznymi i codziennymi problemami; i porozumiewa się na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka

2. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów, albo podając argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań

3. Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi, wykłady i rozmowy

4. Zna schemat redagowania opisu

5. Potrafi opisywać przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności, zdarzenia, uczucia

6. Redaguje opis, tworzy spójny, barwny tekst

7. Stosuje urozmaicone słownictwo i frazeologię zgodnie z tematem i formą wypowiedzi

8. Rozumie bardziej zaawansowane teksty literackie i nieliterackie obejmujące szeroki zakres słownictwa abstrakcyjnego bez znajomości całości słownictwa.

9. Potrafi szerzej zinterpretować przeczytane treści i wyrazić dość obszernie własną opinię na ich temat.

10. Potrafi prowadzić bardziej złożoną dyskusję z innymi studentami na tematy uniwersalne, wyczerpująco przedstawiać własne argumenty i kwestionować argumenty innych studentów.

11. Pokazuje stosunkowo wysoki stopień gramatycznej kontroli. Nie popełnia błędów, które powodują niezrozumienie przekazu i potrafi poprawić prawie wszystkie błędy.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć

- ćwiczenia wykonywane samodzielnie i w grupach w trakcie zajęć

- oceny uzyskane na testach pisemnych w ciągu semestre

- ocena uzyskana na końcowym zaliczeniu pisemnym

- ocena uzyskana na egzaminie pisemnym i ustnym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Javier Bielsa Calvo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fernandez
Prowadzący grup: Joanna Fernandez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fernandez
Prowadzący grup: Joanna Fernandez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fernandez
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)