Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i realia ukraińskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KUOJUA-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i realia ukraińskiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-FilWSU
Przedmioty dla programu DLx-FilWSUA
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia ukraińska

filologia ukraińska z filologią angielską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z szeregiem zjawisk i czynników kształtujących odrębność kulturowo-etnograficzną, socjologiczną, mentalnościową i geopolityczną ukraińskiego obszaru językowego;

- omówienie podstawowych pojęć i zjawisk z zakresu kultury omawianego obszaru;

- ukazanie wielostronnych związków między kulturą a językiem jako najważniejszymi wytworami ludzkiego umysłu;

- przybliżenie oraz omówienie najważniejszych dzieł czołowych przedstawicieli kultury ukraińskiej;

- wyrobienie umiejętności analizowania, syntezowania, oceniania, klasyfikowania poszczególnych aspektów kultury;

- umiejętność koncepcyjnego postrzegania przez studentów procesów kulturalno-historycznych;

- ogólne zestawienie i porównywanie zjawisk, tendencji oraz kierunków w poszczególnych aspektach kultury ukraińskiej i europejskiej;

- wypracowanie nawyków i umiejętności wykorzystywania wiadomości na temat kultury ukraińskiej jako kontekstu do badań filologicznych;

- wypracowanie kompetencji umożliwiających samodzielne formułowanie sądów i twórczy udział w dyskusji na temat tendencji rozwojowych różnorodnych aspektów kultury duchowej oraz materialnej, a także współczesnych realiów życia intelektualnego na Ukrainie.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Ukraina w cyfrach i datach. Ukraina na mapie świata. Symbole państwowe Ukrainy. Symbolika godła i flagi Ukrainy. Hymn państwowy Ukrainy. Symbole ludowe Ukrainy. Ludność na Ukrainie. Ukraińcy poza granicami ojczyzny. Język urzędowy na Ukrainie. Jednostka monetarna na Ukrainie. Religia na Ukrainie. Specyficzna sytuacja konfesyjna na Ukrainie. Podział administracyjny Ukrainy. Ustrój polityczny na Ukrainie.

Geografia i przyroda Ukrainy. Uwarunkowania i walory geograficzne oraz przyrodnicze Ukrainy. Ukraińskie stepy – na granicy unicestwienia.

Ukraina wczoraj i dziś. Najważniejsze fakty i daty z dziejów Ukrainy.

Kozactwo na Ukrainie. Z historii kozactwa. Kozackie tradycje i zwyczaje. Współcześni Kozacy na Ukrainie.

Najwybitniejsi Ukraińcy. Sylwetki wybitnych ukraińskich przywódców, działaczy społecznych i kulturalnych, pisarzy i artystów, polityków i sportowców.

Tradycje i zwyczaje na Ukrainie. Ukraińskie zwyczaje w Polsce. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Święto Kupały i in. na Ukrainie i w Polsce.

Zabytki architektury i atrakcje Ukrainy. Turystyczne walory Ukrainy (Krym, Karpaty, Kijów, Lwów).

Pomarańczowa rewolucja 2004 roku (źródła, przebieg i jej znaczenie dla społeczeństwa na Ukrainie)

Euromajdan na Ukrainie 2013/2014 r.

Ukraina dziś. Dylematy współczesnej Ukrainy. Konflikt rosyjsko-ukraiński (źródła, przebieg i jego znaczenie dla społeczeństwa na Ukrainie)

Literatura:

1. Mokry Włodzimierz, Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie w 2004 roku, Kraków 2006.

2. Героїчний епос українського народу. Хрестоматія. Київ 1993.

3. А. Пономарьов, Українська етнографія. Курс лекцій. Київ 1994.

4. В. Хоменко, Українська і світова культура. Підручник. Київ 2002.

5. Все про Україну, All about Ukraine, в двох томах, Київ 2000.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

posiada wiedzę dotyczącą położenia geopolitycznego Ukrainy, specyfiki kulturowo-etnograficznej oraz charakterystyki socjologicznej i mentalnościowej społeczeństwa ukraińskiego

orientuje się w realiach i poszczególnych przejawach oraz aspektach działalności kulturalnej emigracji ukraińskiej

zna oraz posługuje się najważniejszymi pojęciami oraz potrafi zdefiniować poszczególne zjawiska i procesy związane z zakresem kultury ukraińskiego obszaru językowego

ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą wzajemnych powiazań pomiędzy elementami składowymi kultury ukraińskiej

zna oraz potrafi dokonać charakterystyki poszczególnych aspektów kultury ukraińskiej

wykazuje się myśleniem koncepcyjnym w kontekście całościowego ujęcia procesów i zjawisk kulturalnych

samodzielnie rozpoznaje i analizuje zjawiska kulturalne mające miejsce na Ukrainie oraz poza jej granicami; potrafi porównywać zjawiska i tendencje w kulturze ukraińskiej i europejskiej

potrafi w praktyczny sposób zastosować posiadaną wiedzę do analizy i interpretacji bieżących wydarzeń (politycznych, społecznych i kulturalnych) związanych z tematyką zajęć;

posiada umiejętność wykorzystywania wiadomości na temat kultury ukraińskiej dla potrzeb naukowo-badawczych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria oceniania:

- obecność aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- wykonywanie ustnych i pisemnych prac domowych i kontrolnych;

- zaliczenie śródsemestralnych prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć oraz poszczególne umiejętności językowe;

- zaliczenie końcowe

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu testu pisemnego.

Kryteria wg skali ocen stosowanej w UAM:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.