Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium z bułgarskiej literatury współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KBL-11BDL-E Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z bułgarskiej literatury współczesnej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku programu DL-FilBuł
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów bułgarystycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, filologia bułgarska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- interpersonalne: zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat literatury i kultury bułgarskiej w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów literackich, umiejętność interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu teorii i historii literatury, formowanie umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie oraz porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa bułgarskiego, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej;

- instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza podstawowa z zakresu teorii i historii literatury, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym oraz czytania i prowadzenia dyskusji;

- systemowe: umiejętność czytania literatury oraz tekstów krytykoliterackich na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, zdobywanie umiejętności pisania pracy, kształtowanie podstawowej wiedzy na temat kultury i zjawisk w współczesnej literaturze kraju;


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Wprowadzenie do literatury i kultury, historii, życia społecznego współczesnej Bułgarii na podstawie tekstów literackich (utwory współczesnej literatury bułgarskiej, przetłumaczone na język polski); prezentacja podstawowych kierunków rozwoju literatury bułgarskiej i procesu historyczno-literackiego; zagadnienie periodyzacji literatury bułgarskiej; wprowadzenie ujęć typologicznych i porównawczych; przedstawienie problematyki literaturoznawczej, kulturoznawczej oraz poszczególnych autorów – na tle najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych w Bułgarii drugiej połowy XX wieku i przełomu XX-XXI wieku.

Pełny opis:

TK_01

Prezentacja na poziomie podstawowym wiedzy o literaturze, kulturze oraz historii Bułgarii i Europy w szczególności po drugiej wojnie światowej

TK_02

Prezentacja kierunków rozwoju bułgarskiej literatury współczesnej w odniesieniu do specyfiki regionu bałkańskiego oraz procesu historycznoliterackiego LW_01, LW_02, LW_03, LW_04, LW_05, LW_06

TK_03 Prezentacja na poziomie podstawowym najważniejszych dzieł współczesnej literatury bułgarskiej, dostępnych w przekładzie na język polski; LW_01, LW_02, LW_03, LW_05

TK_04 Prezentacja na poziomie podstawowym sylwetek współczesnych pisarzy kraju w kontekście kulturowym, społecznym i politycznym omawianego okresu LW_01, LW_02, LW_03, LW_05, LW_06

TK_05 Analiza i interpretacja wybranych dzieł literackich i ich powiązanie z głównymi prądami literatury i kultury europejskiej LW_04, LW_05

LW_06

TK_06 Prezentacja omawianych zjawisk i tekstów literackich współczesnej literatury bułgarskiej w ujęciach historycznych, kulturowych, mentalnościowych, socjologicznych LW_04, LW_05, LW_06

TK_07 Prezentacja twórczości autorów oraz artefakty kultury bułgarskiej w interdyscyplinarnych powiązaniach z innymi dziedzinami sztuki LW_05, LW_06, LW_07

Literatura:

. T. Dąbek-Wirgowa, Historia literatury bułgarskiej, Wrocław, Warszawa…, 1980;

2. W. Gałązka, Tradycja i współczesność. O literaturze bułgarskiej XX wieku, Katowice 1983;

3. Pisarze świata, red. J. Skrunda, PWN, Warszawa 1995;

4. J. Kornhauser, Literatury zachodnio i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994;

5. G. Szwat-Gyłybowa, W kręgu bułgarskiej groteski, Warszawa 1991;

6. G. Simeonova-Konach, Uwagi o bułgarskiej prozie postmodernistycznej [w:] Tradycja a nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich, red. I. Kowalska-Paszt, M. Kuczyńska, Szczecin 2004;

7. G. Tichanov, Literatura emigracyjna a wewnątrzkrajowy proces literacki [w:] Studium z historii literatury i kultury Słowian, Katowice 2000.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

LW_01 Potrafi na poziomie podstawowym definiować i opisywać najważniejsze prądy i zjawiska współczesnej literatury bułgarskiej; potrafi je zaprezentować i przedstawić w ujęciu typologicznym K_W03, K_W04, K_W05, K_W09, K_W20,

K_U01, K_U08, K_U09,

K_U14, K_U16

LW_02 Potrafi na poziomie podstawowym te zjawiska powiązać z tradycjami, historią kraju, wyjaśnić, zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe wyznaczniki K_W09, K_W12,

K_U06, K_U07, K_U09

LW_03 Potrafi budować podstawową syntezę omawianego tekstu z elementami teorii literatury; potrafi odnajdywać zjawiska i odniesienia w tekstach, zinterpretować K_W06, K_W12, K_W20

K_U12, K_U04,

K_U09

LW_04 Potrafi omówić i kategoryzować określone zjawiska literatury bułgarskiej i powiązać je z analogicznymi w innych literaturach europejskich. Posiada umiejętność porównywania zjawisk literackich i kulturowych, zaprezentować w szerszych kontekstach teoretycznoliterackich, historycznych, politycznych K_W05, K_W08, K_U05

K_U09, K_K03, K_K05

LW_05 Potrafi modyfikować zdobytą wiedzę, budować na poziomie podstawowym ujęcia uogólniające. Potrafi ilustrować rozważania ogólne przykładami z literatury i kultury K_W09, K_W18, K_W22, K_U09

LW_06 Potrafi wyjaśnić specyfikę współczesnej literatury bułgarskiej na tle najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych z drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku. K_W04, K_W07, K_W09, K_W08, K_W18,

K_U20, K_U12

LW_07 Potrafi analizować, interpretować i samodzielnie oceniać teksty literatury współczesnej, a także teksty krytykoliterackie K_W09,K_W12, K_W22, K_U03, K_U05, K_U07, K_U08

K_U12, K_U13

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne)

2. Egzamin (obowiązuje wiedza zdobyta podczas konwersatoriów oraz uzyskana na podstawie lektury tekstów).

3. Zaliczenie (praca pisemna)

4. Obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Jóźwiak, Adriana Kovacheva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adriana Kovacheva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.