Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Duszpasterstwo rodzin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-102Pas-08
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Duszpasterstwo rodzin
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a) Teologiczne i pastoralne uzasadnienie konieczności duszpasterstwa rodzin na tle biblijnym oaz liturgiczno – pastoralnym.

b) Ukazanie struktury duszpasterstwa rodzin w świetle nauczania Kościoła i odniesienie do sytuacji Kościoła w Polsce.

c) Wyrobienie umiejętności podjęcia działań duszpasterskich na rzecz rodziny w parafii.

d) Wykształcenie zdolności korzystania z innych dziedzin naukowych do prowadzenia duszpasterstwa rodzin jak np.: z psychologii, socjologii, demografii, prawa kanonicznego i innych dziedzin zajmujących się problematyką rodziny.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Rys teologiczno - pastoralny duszpasterstwa rodzin

Struktury duszpasterstwa rodzin

Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie

Poradnictwo rodzinne i pomoc w rodzinie

Formacja rodzin do zadań duszpasterskich

Duszpasterstwo rodzin w sytuacjach szczególnych

Organizacje społeczne i władze polityczne w służbie rodzinie

Perspektywy i nowe wyzwania dla duszpasterstwa rodzin w XXI wieku

Literatura:

Zalecana literatura :

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris consortio, Poznań 1993.

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos, Wrocław 2000.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003.

Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie rodzinie, Warszawa 2009.

Bieleń R, Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Lublin 2001.

Buxakowski J., Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, Pelplin 1999.

Mierzwiński B., Św. Józef jako orędownik i wzór mężczyzny i ojca [w:] Duchowość św. Józefa z Nazaretu, seria: Homo meditans XXIV, Pr. zb. pod red. ks. M. Chmielewskiego, Lublin, 2003.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Zna podstawy teologiczno – pastoralne duszpasterstwa rodzin

Zna struktury duszpasterstwa rodzin

Jest wszechstronnie przygotowany do prowadzenia katechezy przedmałżeńskiej dla młodzieży i narzeczonych

Posiada umiejętność pomocy rodzinie w odnajdywaniu i przeżywaniu swego powołania i posłannictwa

Rozumie rolę rodziny jako podmiot i przedmiot ewangelizacji

Potrafi podjąć działania duszpasterskie w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych

Posiada umiejętność współpracy z grupami duszpasterskimi oraz organizacjami pozakościelnymi w służbie rodziny i życiu

Potrafi pojąć nowe wyzwania dla duszpasterstwa rodzin w XXI wieku w świetle homilii bł. Jana Pawła II z dn. 04.05.1997r. oraz rozumie rolę św. Józefa jako wzór mężą i ojca

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Powąska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)