Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji WT-2020/SL rejestracja na fakultety SEK, Teologia_stacjonarne 12-20SL-TE_102SEK

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
12-102Bibl-40
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

a) Zapoznanie z problematyką języka hebrajskiego

b) Zdobycie umiejętności czytania i przepisywania tekstów hebrajskich Starego Testamentu

c) Wprowadzenie w retorykę biblijną

d) Zaznajomienie z motywami teologicznymi Starego Testamentu

Strona przedmiotu
12-102Bibl11
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

Celem wykładów z Biblijnej historii zbawienia jest uwypuklenie dwóch tematów w opisanych przez Biblię relacjach łączących Boga z ludźmi. Pierwszym tematem będzie próba ukazania biblijnego procesu ciągłego zbliżania się Boga do człowieka, a drugim to niestety dość częste oddalanie się człowieka od Boga, a niekiedy jego powrotów do Boga.

Strona przedmiotu
12-102Pas-33
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu zajęć/przedmiotu

Przedstawienie powstania III Zakonu na podstawie źródeł franciszkańskich oraz ukazanie historia i rozwój Trzeciego Zakonu na tle historii Kościoła i historii duchowości. Skierowanie uwagi na posoborową odnowę wspólnoty i nowe grupy rodzące się wokół Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Kwestie prawne w odniesieniu do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zapoznanie z Regułą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Przedstawienie szczegółowych kwestii związanych z powstaniem i działalnością wspólnoty partykularnej, formacją członków oraz zadaniami asystenta FZŚ (kwestie prawne, duchowe, liturgiczne.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

Znajomość duchowości franciszkańskiej, historii Zakonu Braci Mniejszych, wiedza z zakresu prawa kanonicznego i teologii pastoralnego w odniesieniu do wspólnot religijnych i apostolstwa świeckich

Strona przedmiotu
12-102TM-04
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel modułu kształcenia

a/przekazanie wiedzy wprowadzającej w teologię duchowości Instytutu zakonnego Misjonarzy Oblatów M.N.

b/ wykształcenia zdolności rozróżniania poszczególnych obszarów duchowości Instytutu

c/ wyrobienie umiejętności zastosowania w życiu codziennym charyzmatu Założyciela Instytutu

d/ zmotywowanie do rozwijania osobistego praktykowania duchowości Zgromadzenia

e/ wyrobienie umiejętności życia we wspólnocie oblackiej.

Strona przedmiotu
12-102Bibl05
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

Celem wykładów z Biblijnej historii zbawienia jest uwypuklenie dwóch tematów w opisanych przez Biblię relacjach łączących Boga z ludźmi. Pierwszym tematem będzie próba ukazania biblijnego procesu ciągłego zbliżania się Boga do człowieka, a drugim to niestety dość częste oddalanie się człowieka od Boga, a niekiedy jego powrotów do Boga.

Strona przedmiotu
12-102HK-13
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu zajęć/przedmiotu

a) Przedstawienie zagadnienia duchowości partykularnych

b) Ukazanie komplementarności powołania świętego Franciszka i świętej Klary

c) Zapoznanie z polskim piśmiennictwem na temat św. Klary

d) Osadzenie postaci Klary z Asyżu w środowisku historycznym

e) Prezentacja zasadniczych idei duchowości klariańskiej

f) Przedstawienie rozwoju wspólnot klariańskich w świecie i w Polsce (żyjących wg Reguły św. Klary i reguły papieża Urbana IV) oraz zakonów „siostrzanych”

g) Relacja dotycząca historii wspólnoty Ubogich Sióstr św. Klary w Kaliszu

h) Wykład dotyczący relacji i kwestii jurysdykcyjnych w odniesieniu Zakonu Braci Mniejszych do Ubogich Sióstr

Strona przedmiotu
12-102HK-06
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

a) Przedstawienie genezy Zakonu Braci Mniejszych

b) Ukazanie rozwoju Zakonu w perspektywie historycznej I geograficznej

c) Ukazanie dynamiki przemian w Zakonie

d) Wyrobienie umiejętności rozpoznania specyfiki działalności Zakonu w Kościele

e) Zapoznanie z tekstami źródłowymi dotyczącymi powstania i rozwoju Zakonu

Strona przedmiotu
12-102HK-03
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia /przedmiotu/

a/przekazanie wiedzy wprowadzającej w historię zgromadzenia zakonnego Misjonarzy Oblatów M.N.

b/ wykształcenia zdolności rozróżniania poszczególnych etapów historii zgromadzenia.

c/ wyrobienie umiejętności czerpania w życiu codziennym z tradycji zgromadzenia.

d/ zmotywowanie do rozwijania osobistego zainteresowania historią zgromadzenia

e/ wyrobienie umiejętności korzystania z wiedzy historycznej w kształtowaniu dzisiejszej rzeczywistości zgromadzenia.

Strona przedmiotu
12-102LiH-28-22
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele i efekty kształcenia:

• nabycie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi z zastosowaniem różnorodności stylu

• nabycie umiejętności przygotowywania ustnych wystąpień

• poznanie specyfiki i kompozycji poszczególnych form wypowiedzi

• zrozumienie pojęcia ”kultura języka”

• posługiwanie się poprawną polszczyzną (poprawność leksykalna, ortograficzna, frazeologiczna, składniowa, interpunkcyjna)

• poznanie wybranych zagadnień z zakresu składni j. polskiego

Strona przedmiotu
12-102LiH-09
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
12-102LiH-44
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu zajęć/przedmiotu

a/ przekazanie wiedzy o roku liturgicznym jako świętowaniu zbawczych wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa;

b/ zapoznanie się z niedzielą jako pierwszym i najważniejszym chrześcijańskim świętem;

c/ rozwinięcie umiejętności orientowania się w rozwoju roku liturgicznego i jego strukturze;

d/ wyrobienie umiejętności wyjaśniania znaczenia poszczególnych okresów i świąt roku liturgicznego oraz świąt maryjnych i świętych;

e/ przekazanie wiedzy o teologii i celebracji Triduum Paschalnego (historia, modlitwy, znaki); Uczenie właściwej terminologii;

Strona przedmiotu
12-102LiH-21
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

a) Przekazanie wiedzy o historii i systematyce rekolekcji

b) Wykształcenie zdolności genologicznego rozróżnienia rekolekcji oraz zrozumienia specyfiki rekolekcji parafialnych

c) Wyrobienie umiejętności tworzenia autorskich rekolekcji według wskazanych metod

d) Wyrobienie umiejętności samodzielnego przygotowania i wygłoszenia konferencji rekolekcyjnych według modelu dyskursywno-retorycznego i psychologiczno-dydaktycznego

e) Zmotywowanie do osobistego zaangażowania w przygotowanie i poprowadzenie rekolekcji parafialnych zgodnie z metodologią proponowaną przez szkoły nowej ewangelizacjii

Strona przedmiotu
12-102PK-01
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

- wprowadzanie w podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego

- systemy stosunków Państwo- Kościół (różne modele w historii i obecnie)

- zarys relacji Kościół – Państwo w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1945-do czasów współczesnych

- aktualny stan prawny dotyczący relacji Kościół katolicki a państwowy porządek prawny w RP (ustawa o stosunku Państwa do Kościoła w RP, ważniejsze postanowienia konkordatu

Strona przedmiotu
12-102LiH-23
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

a) Przekazanie wiedzy o historii kazań pasyjnych

b) Wykształcenie zdolności wyróżnienia charakterystycznych cech kazań pasyjnych

c) Wyrobienie umiejętności samodzielnego przygotowania I wygłoszenia kazania pasyjnego

d) Zmotywowanie do wzbogacenia osobistego warsztatu kaznodziejskiego materiałami źródłowymi kazań pasyjnych

e) Wyrobienie umiejętności samodzielnego przygotowania I wygłoszenia cyklu kazań pasyjnych

Strona przedmiotu
12-102TM-38
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu zajęć/przedmiotu:

- Przekazanie wiedzy na temat pojęć charakteryzujących termin „przyjaźń” w środowisku klasycznym (Grecja, Rzym) oraz biblijnym,

- Rozwinięcie rozumienia biblijnej koncepcji przyjaźni w Starym Testamencie oraz w Nowym Testamencie,

- Ukazanie przyjaźni jako kategorii teologicznej występującej w Ewangelii według św. Jana,

- Zapoznanie z możliwymi odpowiedziami człowieka na przyjaźń Boga w Jezusie Chrystusie,

- Wskazanie na rolę biblijnej koncepcji przyjaźni w dziele odkupienia człowieka i nowego stworzenia.

Strona przedmiotu
12-102TM-11
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel (cele) modułu kształcenia

a/ teologiczne i pastoralne uzasadnienie konieczności i praktyki kierownictwa duchowego na tle historycznym oraz dogmatycznym i duchowo-moralnym

b/ wyrobienie umiejętności korzystania z praktycznych zasad i kryteriów prowadzenia kolo-kwium kierownictwa duchowego

c/ ukazanie podstaw teoretycznych i kryteriów rozpoznawania znaków wzrostu duchowego zwłaszcza dróg modlitwy i życia mistycznego oraz nabycie praktycznej umiejętności ich zastosowania

d/ wyrobienie umiejętności zastosowania w kolokwium duchowym teorii i kryteriów prak-tycznych rozeznawania duchowego oraz towarzyszenia powołaniowego

e/ wykształcenia właściwej zdolności, przy zachowaniu kryteriów komplementarności, ko-rzystania z fundamentalnej wiedzy psychologicznej oraz współpracy z psychologiem

Strona przedmiotu
12-102PK-23
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu zajęć

Uszczegółowienie znajomości prawa zakonnego (kanonicznego i partykularnego)

Pogłębienie znajomości prawa partykularnego zgromadzenia i prowincji polskiej Misjonarzy Św. Rodziny.

Zwiększenie poczucia tożsamości zakonnej we wspólnocie Misjonarzy Św. Rodziny.

Strona przedmiotu
12-102FCH-36
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele zajęć/przedmiotu:

a) przekazanie ogólnej wiedzy dotyczącej różnorodności paradygmatów współczesnej filozofii polskiej,

b) zapoznanie z problematyką metafizyczną, antropologiczną i etyczną zawartą w polskiej myśli współczesnej,

c) rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy tekstów współczesnej kultury,

d) zmotywowanie do pogłębienia wiedzy w zakresie aktualnych dyskusji filozoficznych,

e) nabycie zdolności dostrzegania związków pomiędzy dyskursem filozoficznym a pewnymi motywami teologicznymi,

Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)