Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Widowiska kulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-WK-21WDL Kod Erasmus / ISCED: 03.3 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Widowiska kulturowe
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

wiedza o teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zajęcia mają na celu przybliżenie współczesnych sposobów pojmowania różnych typów praktyk widowiskowych oraz zapoznanie studentek i studentów z kategoriami opisowymi i interpretacyjnymi stosowanymi przez antropologię widowisk i performatykę w badaniach widowisk kulturowych (cultural performances). Głównym zadaniem konwersatorium jest pogłębienie rozumienia przemian dokonujących się we współczesnej kulturze, zdominowanej przez kod wizualny.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

brak

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Biblioteka Główna UAM oraz strona: http://grzeg.home.amu.edu.pl/?page_id=2466

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Lektura indywidualna, wprowadzenie teoretyczne do dyskusji, dyskusja w grupie, prezentacja materiałów audiowizualnych, prezentacja mulitimedialna

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 60

Czytanie wskazanej literatury: 20

Godziny konsultacji: 4

Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia na zajęciach w postaci prezentacji (wyszukiwanie i selekcja informacji, opracowanie tematu, napisanie referatu oraz przygotowanie prezentacji): 16

Napisanie pracy zaliczeniowej: 20

SUMA GODZIN: 120

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU): 4Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawione zostaną pojęcia służące do badań różnych typów widowisk kulturowych (cultural performances), funkcjonujących w kontekstach polskim, europejskim i światowym. Studentki i studenci uczyć się będą posługiwania narzędziami stosowanymi w badaniach widowisk kulturowych na gruncie antropologii widowisk i performatyki. Opiszą, zanalizują i zinterpretują wybrane przez siebie współczesne widowisko kulturowe.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są przybliżeniu współczesnych sposobów pojmowania różnego typu praktyk widowiskowych oraz zapoznaniu studentek i studentów z kategoriami opisowymi i interpretacyjnymi stosowanymi przez antropologię widowisk i performatykę w badaniach widowisk kulturowych (cultural performances). Głównym zadaniem konwersatorium jest pogłębienie rozumienia przemian dokonujących się we współczesnej kulturze, zdominowanej przez kod wizualny. Na zajęciach poruszane są zagadnienia dotyczące społeczno-kulturowych uwarunkowań widowiskowości i performatywności oraz konstruowania i potwierdzania tożsamości za pomocą widowisk. Antropologiczny wymiar zajęć wyraża się w skupieniu na somatyczności jako podstawowej kategorii poznawczej. Oprócz dyskusji poświęconych omawianym zagadnieniom, studentki i studenci przygotowują pod opieką prowadzącego referaty ilustrowane dotyczące współczesnych praktyk widowiskowych i wiążących się z nimi kwestii teoretycznych, a także piszą pracę analityczno-interpretacyjną poświęconą wybranemu przez siebie widowisku współczesnemu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Diana Taylor, Performans, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków 2018.

2. Naomi Klein, Nie to za mało. Jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba, przeł. Marek Jedliński, Warszawa 2018.

3. Performatyka. Terytoria, pod red. Ewy Bal i Dariusza Kosińskiego, Kraków 2017.

4. Dariusz Kosiński, Performatyka w(y)prowadzenia, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Marvin Carlson, Performans, przeł. Edyta Kubikowska, red. nauk. wyd. pol. Tomasz Kubikowski, Warszawa 2015. (Wyd. I – 2007).

2. Dobrochna Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Poznań 2015.

3. Performance Studies. Sources and Perspectives / Performatyka: źródła i perspektywy, pod red. Juliusza Tyszki, Poznań 2014.

4. Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, pod red. Ewy Bal i Wandy Świątkowskiej, Kraków 2013.

5. Jacek Wachowski, Performans, Gdańsk 2011.

6. Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, wyd. 2, oprac. Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz, wstęp i red. Leszek Kolankiewicz, Warszawa 2010. (Wyd. I – 2005).

7. Rytuał. Dramat. Święto. Spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, pod red. Johna J. MacAloona, przeł. Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz, Warszawa 2010.

8. Richard Schechner, Performatyka: wstęp, przeł. Tomasz Kubikowski, red. przekł. Marcin Rochowski, Wrocław 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/ka potrafi:

1. definiować i rozpoznawać typy widowisk kulturowych;

2. posługiwać się aparatem pojęciowym stosowanym w badaniach widowisk kulturowych;

3. samodzielnie opisywać, analizować i interpretować widowiska kulturowe, korzystając z narzędzi antropologii widowisk i performatyki.

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym semestrze studentki i studenci zobowiązani są do przygotowania referatu i do zaliczenia materiału w formie ustnej. W drugim podstawę zaliczenia (oprócz obecności i udziału w dyskusjach) stanowi praca zaliczeniowa poświęcona jednej ze współczesnych form widowiskowych.

Obecność na zajęciach i ocena:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

2. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych.

3. W przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć student/ka zobowiązany/a jest do zaliczenia materiału, który omawiany był na tych właśnie zajęciach, na konsultacjach.

4. Ocenie podlega:

a. postawa studentki/studenta w trakcie zajęć (tzn. punktualność, przygotowanie na zajęcia, aktywność, gotowość do podjęcia współpracy oraz do udziału w dyskusjach)

b. poziom referatu prezentującego wybraną partię materiału

c. poziom wypowiedzi w ramach zaliczenia ustnego przeprowadzanego na zakończenie pierwszego semestru zajęć

d. poziom pracy zaliczeniowej poświęconej jednej ze współczesnych form widowiskowych i przedstawianej na zakończenie zajęć.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość głównych kierunków refleksji nad widowiskami kulturowymi, umiejętność formułowania samodzielnych i pogłębionych opinii

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji, ograniczony sposób formułowania oryginalnych konkluzji

3,5 – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach nad widowiskami kulturowymi, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych form

3,0 – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach nad widowiskami kulturowymi

2,0 – niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach nad widowiskami kulturowymi

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Krawczak
Prowadzący grup: Joanna Ostrowska, Juliusz Tyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Ostrowska, Juliusz Tyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.