Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-SW-11MDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0210) Sztuka
Nazwa przedmiotu: Sztuka współczesna
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Media Interaktywne i Widowiska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- Omówienie historii sztuki w XX wieku, z uwzględnieniem różnych form teatru i form performatywnych w relacji do kultury wizualnej i kultury dźwięku.

- Zanalizowanie i omówienie najważniejszych modeli filozoficznych i teoretycznych dotyczących sztuki w XX wieku.

- Metodologia badań sztuki współczesnej

- Omówienie najważniejszych modeli percepcyjnych sztuki współczesnej

- Omówienie współczesnych form krytyki artystycznej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

IV rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

materiały udostępniane są przez prowadzącego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, lektura indywidualna, dyskusja w grupie, prezentacja na zadany temat, występienie w trakcie zajęć,

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

11

Skrócony opis:

Kurs omawia najważniejsze kierunki, nurty, trendy sztuki XX wieku, jednocześnie analizując ważne kontekstowe teksty teoretyczne.

Pełny opis:

Szczegółowy opis tematyki kursu:

sztuka modernistyczna (teatr, malarstwo, film, muzyka, fotografia, rzeźba)

nowe formy gatunkowe sztuki modernistycznej i eksperymenty artystyczne

performatywny i medialny paradygmat sztuki modernistycznej

nowe kierunki w sztuce drugiej awangardy (minimalizm, performance art, wideo art, fotografia, konceptualizm, teatr uczestnictwa i inne)

ciało w sztuce lat 60. i 70.

relacja pomiędzy nauką i sztuką w drugiej połowie XX wieku

ruch i taniec w XX wieku

transgresje przestrzeni teatralnych w XX wieku

sztuka postmodernistyczna

Pokolenia media generation i przemiany w sztuce lat 80.

sztuka lat 90.

modele percepcji

krytyczne modele sztuki XX wieku

Filozoficzne modele sztuki XX wieku

Literatura:

• Christiane Paul, Digital Art, London 2005.

• RoseLee Goldberg, Performance Art. From Futurism to the Present. New York 2001.

• RoseLee Goldberg, Performance. Live Art Since 60s., New York 2004.

• Nicolas Bourriaud, Sztuka relacyjna, tłum. Ł. Białkowski, Kraków 2012.

• Clare Bishop, Installation Art. A Critical Introduction, New York 2005.

• Łukasz Guzek, Sztuka instalacji, Warszawa 2008.

• Gilles Deleuze, Félix Guattari, Co to jest filozofia, tłum. P. Pieniążek, Gdańsk 2000.

• Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 2001.

• The Visual Culture Reader, pod red. N. Mirzoeff, New York 1998.

• Walter Benjamin, Twórca jako wytwórca, przeł. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1975.

• Oliver Grau, ,Virtual Art: From Illusion to Immersion, MIT Press, Cambridge-Massachusetts 2003.

• Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, pod red. Ch. Coxa, D. Warnera, Gdańsk 2010.

• Perspektywy współczesnej historii sztuki, pod red. Mariusza Bryla, Piotra Juszkiewicza, Piotra Piotrowskiego, Wojciecha Suchockiego, Poznań 2009.

• Wiek awangardy, pod. red. L. Bieszczad, Kraków 2006.

• Hal Foster, Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, tłum. M. Sugiera, Karów 2012.

• Georges Didi-Humerman, Przed obrazem, tłum. B. Brzezicka, Gdańsk 2011.

• Psychofizjologia widzenia, pod red. T. Maruszewskiego, Poznań 1991.

• Michael Rush, Video Art, New York 2007.

• Yvonne Spielmann, Video. The Reflexive Medium, Cambridge-Massachusetts 2008

• Estetyki filozoficzne XX wieku, pod red. M. Wilkoszewskiej, Kraków 2000.

• Mark B. N. Hansen, New Philolosophy for New Media, Cambridge-Massachusetts 2006.

• Agnieszka Jelewska, Sensorium. Eseje o sztuce i technologii, Poznań 2012.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

posługiwać się wybranymi metodologiami badań sztuki współczesnej

zanalizować i zinterpretować linie historycznego rozwoju sztuki współczesnej od awangardowych działań futurystów, dadaistów, surrealistów, przez eksperymenty drugiej awangardy, różne formy sztuki wizualnej, performatywnej, teatru, muzyki i kultury dźwięku.

omówić wybrane koncepcje estetyczne, filozoficzne i percepcyjne dotyczące sztuki XX wieku

rozróżnia podstawowe gatunki, formy i style w sztuce XX wieku

przygotować i przedstawić prezentację o tematyce teoretycznej

zainicjować i przygotować profesjonalny projekt na podstawie baz danych i źródeł naukowych

wskazać i omówić aktualnie silnie rozwijające się zjawiska w przestrzeni współczesnej sztuki

wskazać i omówić konteksty społeczne, polityczne i kulturowe wybranych form sztuki współczesnej

omówić relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi zjawiskami artystycznymi w XX wieku

omówić i wskazać najważniejsze światowe instytucje sztuki i kultury, orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym

wskazać relacje i nawiązania pomiędzy sztuką polską i światową w XX wieku

Metody i kryteria oceniania:

− aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

− wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

− znajomość problematyki (współczesnej i historycznej) sztuki oraz mediów interaktywnych

− umiejętność wskazywania szerokich kontekstów (artystycznych, społecznych, naukowych, technologicznych, politycznych) zjawisk historycznych i współczesnych w obrębie kultury i sztuki medialnej

− aktywność w czasie pracy zespołowej i umiejętność prezentowania wspólnie wypracowanych efektów

− umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość głównych kierunków, form, stylów i gatunków w sztuce XX wieku. Biegła znajomość kontekstów historycznych, społecznych, estetycznych, filozoficznych dotyczący przekształceń i przemian w sztuce XX współczesnej.

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w samodzielnie przygotowywanych projektach

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności we wskazywaniu pełnego zakresu kontekstów dla danych zjawisk, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji metodologicznych

3,5 – zadowalająca znajomość głównych kierunków form, stylów i gatunków w sztuce XX wieku. Zadowalająca znajomość kontekstów historycznych, społecznych, estetycznych, filozoficznych dotyczący przekształceń i przemian w sztuce XX współczesnej.

3,0 – jak wyżej z nieznacznymi niedociągnięciami i dostateczną umiejętnością wykorzystania wiedzy historycznej i teoretycznej.

2,0 - niezadowalająca znajomość form, stylów i gatunków w sztuce XX wieku. Biegła znajomość kontekstów historycznych, społecznych, estetycznych, filozoficznych dotyczący przekształceń i przemian w sztuce XX współczesnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Krawczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Krawczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.