Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Performans medialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-PM-11MDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Performans medialny
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Media Interaktywne i Widowiska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi performansów medialnych i ich związku z życiem społecznym i kulturowym;

- uporządkowanie wiedzy na temat poszczególnych odmian performansów, a także: performatywności, performatyki, performowania itd.

- doskonalenie umiejętności porozumiewania się z ekspertami z dziedziny współczesnej estetyki artystycznej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

IV rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

materiały udostępniane przez prowadzącego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład problemowy, metoda analizy przypadków, dyskusja w grupie, Praca z tekstem, demonstracje wideo

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Performans medialny jako przedmiot badań performatywnych. Odmiany, gatunki, formy performansów medialnych. Strategie odbioru. Główne dyskusje dotyczące performansów medialnych.

Pełny opis:

Co to jest performans?

Performanse w przestrzeni nowych mediów elektronicznych

Odmiany i gatunki performansów medialnych

Symulakry

Kultura medialna i zmysły

Kultura konwergencji

Koncepcje komunikacji medialnej

Performans cyfrowy

Fotografia

Dźwięk jako performans medialny

Literatura:

P. Auslander, Performance in a mediatized culture. New York 1999.

J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak. Warszawa 2005.

M. Carlson, Performans, tłum. E.T. Kubikowscy. Warszawa 2007.

S. Dixon, Digital Performance. London. 2007

R. Goldberg, Performance Art. From Futurism to the Present. New York 2001.

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak. Warszawa 2007.

A. Jelewska, Sensorium. Poznań 2012.

R. Schechner, Performatyka. Wstęp, tłum. T. Kubikowski. Wrocław 2006.

J. Wachowski, Performans. Gdańsk 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- rozpoznać znaczenie przemian kulturowych, które zachodzą między tradycyjnymi i współczesnymi odmianami sztuk widowiskowych

- wyjaśnić rolę nowych strategii komunikacyjnych (w szczególności nowych mediów elektronicznych) w konstruowaniu performansów

- scharakteryzować różne rodzaje performansów medialnych oraz dokonać ich podstawowej analizy i interpretacji w mowie i piśmie

- przygotować dyskusję na temat ważnych zjawisk dotyczących współczesnej kultury medialnej

- przygotować i przedstawić prezentację o tematyce teoretycznej, dotyczącą wybranej odmiany performansu medialnego

- zająć stanowisko w dyskusji na temat problemów współczesnego społeczeństwa, rynku artystycznego i medialnego regionu, kraju i Europy

- śledzić i monitorować obieg performansów medialnych

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie performansu medialnego oraz:

− aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji);

− wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- umiejętność zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość głównych kierunków refleksji nad perfomansem medialnym, umiejętność formułowania samodzielnych i pogłębionych opinii

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji, ograniczony sposób formułowania oryginalnych konkluzji,

3,5 – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji

3,0 - zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach nad performansami medialnymi

2,0 - niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach dotyczących performansów medialnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Wachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Wachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.