Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o kulturach miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KUDL-WMI Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o kulturach miasta
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Przedmioty dla 4 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Przedmioty w Instytucie Kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Cele kształcenia:

C1: Przekazanie wiedzy na temat miasta i kultury miejskiej wypracowanej na gruncie socjologii miasta, antropologii miasta, kulturowych studiów miejskich.

C2: Rozwinięcie umiejętności krytycznego interpretowania i dyskutowania tekstów poświęconych tematyce miejskiej z zakresu socjologii miasta, antropologii miasta i kulturowych studiów miejskich.

C3: Wyrobienie umiejętności analizy i opisu wybranych praktyk i przestrzeni kulturowych miasta.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Ćwiczenia zorganizowane są wokół dyskusji tekstów źródłowych z zakresu socjologii miasta, antropologii miasta i kulturowych studiów miejskich.

Pełny opis:

Ćwiczenia zorganizowane są wokół dyskusji tekstów źródłowych z zakresu socjologii miasta, antropologii miasta i kulturowych studiów miejskich. Lektury zostały uporządkowane według klucza historycznego i problemowego. Oś historyczna prowadzi od greckiej koncepcji polis po współczesną koncepcję miasta jako wytworu oddolnej kreatywności mieszkańców. Oś problemowa wiedzie od ujęć miasta jako jednostki społeczno-przestrzennej po jego ujęcia jako przestrzeni kulturowej. Poszczególne spotkania poświęcone są kolejno: historycznym koncepcjom zachodniej miejskości (A. Wallis), doświadczeniu miasta nowoczesnego (M. Berman), kryzysowi osobowości w wielkim mieście nowoczesnym (G. Simmel), kulturowej odrębności miasta postulowanej na gruncie koncepcji L. Wirtha (U. Hannertz), ekologicznym ujęciom miasta wypracowanym w Szkole Chicagowskiej (U. Hannertz), ujęciom miasta jako całości humanistycznej i koncepcji przestrzeni jako wartości (F. Znaniecki), neomarksistowskiej krytyce mitu kultury miejskiej (M. Castells), problemom wielokulturowości miasta (M. Golka), miejskiej sferze publicznej (M. Krajewski), oddolnej kreatywności taktycznej (M de Certeau) oraz ambiwalencji związków miasta i sztuki (A. Nacher).

Literatura:

Wallis A., Koncepcja miasta i kryzys miasta, w: tegoż, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.

Berman M., Wprowadzenie. Nowoczesność wczoraj, dziś i jutro, w: tenże: „Wszystko,

co stałe rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, Universitas, Kraków 2006.

Simmel G., Mentalność mieszkańców wielkich miast, w: tegoż, Socjologia,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Hannertz U., Poszukiwanie miasta, w: tegoż, Odkrywanie miasta. Antropologia

obszarów miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 75-92.

Hannerz U., Etnografowie z Chicago, w: tegoż, Odkrywanie miasta. Antropologia

obszarów miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Znaniecki F., Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy,

Ekonomiczny, Socjologiczny”, nr 1/ 1938.

Wallis A., Znanieckiego Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej , w tegoż, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.

Castells M., Ideologia miejskości, w: tegoż, Kwestia miejska, PWN, Warszawa 1982,

s.79-91.

Golka M., Wielokulturowość miasta, w: A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta – czytanie miasta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.

Krajewski, Poza przestrzenią publiczną, w: M. Nowak, P. Pluciński (red.), O

miejskiej sferze publicznej, Korporacja Ha!art, Kraków 2011.

Certeau M. de, Praktyki przestrzenne, w: tegoż, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Nacher A., Kultura jako kapitał kłopotliwy, albo jak miasto konsumuje sztukę i co z tego wynika, w: E. Rewers, A. Skórzyńska (red.), Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast. UAM Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.

Efekty uczenia się:

1. przywołuje historyczne i współczesne koncepcje miasta i kultury miejskiej, z zakresu socjologii miasta, antropologii miasta i kulturowych studiów miejskich

2. zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii miasta, antropologii miasta i kulturowych studiów miejskich

3. używa poznanego podczas zajęć aparatu pojęciowego w analizie i opisie wybranych praktyk i przestrzeni kulturowych miasta

4. identyfikuje aktualne problemy współczesnego miasta i potrafi je merytorycznie dyskutować

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, aktywny udział w dyskusji, kolokwium zaliczeniowe

5,0 – bardzo dobra wiedza , umiejętności i kompetencje społeczne

4,5 – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,0- dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, lecz z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Zimpel
Prowadzący grup: Jadwiga Zimpel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Zimpel
Prowadzący grup: Jadwiga Zimpel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Literatura:

Literatura obowiązująca:

Wallis A., Koncepcja miasta i kryzys miasta, w: tegoż, Socjologia przestrzeni, Niezależna

Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.

Simmel G., Mentalność mieszkańców wielkich miast, w: tegoż, Socjologia,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Berman M., Wprowadzenie. Nowoczesność wczoraj, dziś i jutro, w: Tenże, „Wszystko co stałe rozpływa się w powietrzu” . Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, Universitas, Kraków 2006.

Hannerz U., Etnografowie z Chicago, w: tegoż, Odkrywanie miasta. Antropologia

obszarów miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Znaniecki F., Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny” 1938, nr 1.

Hannertz U., Poszukiwanie miasta, w: tegoż, Odkrywanie miasta. Antropologia

obszarów miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Castells M., Ideologia miejskości, w: tegoż, Kwestia miejska, PWN, Warszawa 1982,

s.79-91.

Lefebvre H., Prawo do miasta, „Praktyka Teoretyczna” 2012, nr 5.

Kozielska B., Szkoła z Los Angeles, w: Taże, Współczesne koncepcje rozwoju metropolii w kontekście paradygmatu miast globalnych, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Katowice 2008, s. 44-56.

Golka M., Wielokulturowość miasta, w: A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta – czytanie miasta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.

Rewers E., Kulturowa ekonomia miast, w: Kultura Wiedzy, P. Celiński, J.P. Hudzik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Certeau de M., Praktyki przestrzenne, w: tegoż, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Literatura dodatkowa:

Kotkin J., Miejska przyszłość, w: Tenże, Powszechna historia miasta, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018.

Mumford L., The Culture of Cities, Secker & Warburg, Londyn 1946.

Berman M., Wprowadzenie. Nowoczesność wczoraj, dziś i jutro, w: Tenże, „Wszystko co stałe rozpływa się w powietrzu” . Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, Universitas, Kraków 2006.

Szacki J., Szkoła Chicagowska i teorie Roberta E. Parka, „Studia Socjologiczne” nr 1/1976.

Wallis A., Znanieckiego Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, w tegoż, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.

Lisiak A., Poza Girl Power. Dziewczyński opór, kontrpubliczność i prawo do miasta. „Praktyka Teoretyczna” nr 2 (32)/2019.

Dear M., Los Angeles and the Chicago School. Invitation to a Debate, „City&Community” Vol. 1, no 1, 2002.

Sennett R. Wielokulturowy Nowy Jork, w: Tenże, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, tłum. M. Konikowska, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2015.

Mumford L., The Culture of Cities, Secker & Warburg, Londyn 1946.

Zukin S., The Cultures of Cities, Blackwell Publishing, Oxford 1995.

Majer A., Ekonomia kultury w rozwoju miast, w: Tenże, Odrodzenie miast, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź-Warszawa 2014.

Miciukiewicz K., Miejskie strategie i taktyki. Wokół koncepcji praktyki życia codziennego Michela de Certeau, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” Rok LXX zeszyt 2 – 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.