Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru i dramatu (antyk)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-HTD-11WDL-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru i dramatu (antyk)
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Wiedza o teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zdobycie wiedzy o początkach i rozwoju teatru i dramatu antycznego,

- zdobycie wiedzy o odmianach gatunkowych antycznych dramatów,

- zdobycie wiedzy o społeczno politycznych uwarunkowaniach i ich wpływie na rozwój teatru i dramatu,

- kształtowanie umiejętności interpretacji najważniejszych sztuk antycznych,

- rozwijanie umiejętności badania różnorodnych relacji intertekstualnych, w zakresie gatunków, postaci, motywów etc.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć (dokładna bibliografia, wskazane teksty) podane są w odrębnych opisach dla każdego semestru (kolejne epoki historyczne).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, metoda warsztatowa, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5

Skrócony opis:

Zob. poszczególne semestry

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- budowa i funkcjonowanie teatrów: greckiego, hellenistycznego i rzymskiego oraz ich rola w życiu społeczno-politycznym,

- wpływ życia społeczno-politycznego na kształtowanie się form dramatycznych, a także na ich tematykę,

- przegląd najważniejszych dzieł twórców antycznych (greckich i rzymskich),

- reguły i zasady obowiązujące antycznych twórców, ich ewolucja i zależność od sytuacji społeczno-politycznej,

- wpływ dramatu antycznego na kształtowanie się i rozwój późniejszych form mimetycznych.

Literatura:

Zalecana literatura:

Mirosław Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Mirosław Kocur, We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005.

Ewa Skwara, Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

Oliver Taplin, Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się osoba studiująca:

- zna i rozumie kluczowe zjawiska z zakresu historii teatru antycznego, reprezentatywne dla tego okresu formy dramatyczne (i ich przykłady) oraz różnorodne uwarunkowania wpływające na sposób ich inscenizowania, jak również podstawowe metody ich badania, analizy i interpretacji oraz stosowną terminologię; zna dokonania najwybitniejszych twórców teatralnych tego okresu i rozumie ich znaczenie,

- potrafi rozpoznawać różne rodzaje przestrzeni teatralnych i konwencji scenicznych charakterystycznych dla teatru antycznego oraz najważniejsze formy i gatunki dramatyczne tego okresu, jak również dokonywać ich analizy i interpretacji z wykorzystaniem kontekstów literackich, historycznych i społeczno-politycznych,

- potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności do samodzielnego wykonywania złożonych zadań z zakresu problematyki historii teatru antycznego, wymagających kontekstowych odwołań do podstawowej wiedzy z zakresu pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych,

- jest gotowa do krytycznej oceny odbieranych treści (m.in. tekstów źródłowych) oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych (na podstawie problematyki z zakresu historii teatru antycznego).

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość zjawisk politycznych, społecznych i literackich związanych z teatrem i dramatem antycznym; bardzo dobra znajomość życia i twórczości autorów, bardzo dobra znajomość treści utworów, bardzo dobra umiejętność rozpoznawania, wyodrębniania i analizowania cech gatunkowych omawianych tekstów.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, ale z możliwymi drobnymi niedociągnięciami i usterkami.

dobry (db; 4,0): dobra znajomość zjawisk politycznych, społecznych i literackich związanych z teatrem i dramatem antycznym; dobra znajomość życia i twórczości autorów, dobra znajomość treści utworów, dobra umiejętność rozpoznawania, wyodrębniania i analizowania cech gatunkowych omawianych tekstów (możliwy szerszy zakres niedociągnięć).

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość zjawisk politycznych, społecznych i literackich związanych z teatrem i dramatem antycznym; zadowalająca znajomość życia i twórczości autorów, zadowalająca znajomość treści utworów, zadowalająca umiejętność rozpoznawania, wyodrębniania i analizowania cech gatunkowych omawianych tekstów.

dostateczny (dst; 3,0): średnio zadowalająca znajomość zjawisk politycznych, społecznych i literackich związanych z teatrem i dramatem antycznym; średnio zadowalająca znajomość życia i twórczości autorów, średnio zadowalająca znajomość treści utworów, średnio zadowalająca umiejętność rozpoznawania, wyodrębniania i analizowania cech gatunkowych omawianych tekstów.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość zjawisk politycznych, społecznych i literackich związanych z teatrem i dramatem antycznym; niezadowalająca znajomość życia i twórczości autorów, niezadowalająca znajomość treści utworów, niezadowalająca umiejętność rozpoznawania, wyodrębniania i analizowania cech gatunkowych omawianych tekstów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Mądry, Ewa Skwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Mądry, Ewa Skwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Skwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)