Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru i dramatu (antyk)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-HTD-11WDL-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru i dramatu (antyk)
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Wiedza o teatrze, rok I, II i III - zajęcia trwają 6 semestrów.

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zdobycie wiedzy z zakresu historii teatru europejskiego (od antyku do I połowy XX wieku);

- poznanie wybranych tekstów dramatu europejskiego;

- rozwinięcie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł (teksty literackie, prace naukowe, komentarze, zabytki archeologiczne, ikonografia, nagrania spektakli itp.) oraz ich zastosowania w odniesieniu do omawianych zagadnień teatralnych;

- zdobycie podstawowej wiedzy o metodologiach badań (szkołach badawczych) historii teatru europejskiego poszczególnych epok;

- rozwinięcie umiejętności odnoszenia zagadnień z zakresu teatru dawnego do sztuki współczesnej oraz umiejętności interpretowania współczesnych odwołań do dawnego teatru;

- wyrobienie wstępnych umiejętności z zakresu pisania prac naukowych, przygotowywania i przedstawiania własnych opracowań danego problemu;

- rozwinięcie umiejętności referowania cudzych poglądów, dyskutowania w grupie, wyciągania wniosków i argumentowania;

- wypracowanie wstępnych umiejętności działań interdyscyplinarnych (na przecięciu teatrologii, filologii, historii i historii sztuki, antropologii itp.);

- wypracowanie umiejętności dostrzegania, analizowania i doceniania zmienności i różnorodności kulturowej.


Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

nie

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć (dokładna bibliografia, wskazane teksty) podane są w odrębnych opisach dla każdego semestru (kolejne epoki historyczne).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Lektura dramatów, wspólna ich analiza i interpretacja;

Analizy wskazanych tekstów źródłowych;

Wspólne dyskusje nad tekstami naukowymi;

Śledzenie współczesnych interpretacji (artystycznych) tekstów dawnych;

Wykład, dyskusja, sprawozdanie z lektury, recenzja;

Wykonanie własnego projektu naukowego/interpretacyjnego.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Zob. poszczególne semestry

Pełny opis:

Zob. poszczególne semestry

Literatura:

Pełna lista literatury - zob. w kolejnych semestrach w tabeli poniżej "informacje o zajęciach w cyklu" - "informacje o grupie" - "ćwiczenia" oraz "wykład".

Tu: lektury podstawowe w kolejnych semestrach:

Semestr 1:

- Mirosław Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

- Mirosław Kocur, We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005.

- Ewa Skwara, Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

- Oliver Taplin, Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2004.

Semestr 2:

- Julian Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981.

- Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuski, pod red. A. Loby, Gdańsk 2006.

- Jacques Heers, Święta głupców i karnawały, tłum. G. Majcher, Warszawa 1995.

- Margot Berthold, Historia teatru, przeł. D. Żmij-Zielińska, Warszawa 1980 (tu rozdziały:

Średniowiecze, s. 182-258; Odrodzenie, s. 267-321; Barok, s. 322-382).

- Mirosław Kocur, Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaskich, Wrocław

2010.

- Historia teatru, pod red. J. R. Browna, przeł. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999 (tu rozdziały: D. Wiles, Teatr w Rzymie i chrześcijańskiej Europie, s. 49-92; L. G. Clubb, Teatr włoskiego renesansu, s. 107-141; V. Dixon, Teatr hiszpańskiego renesansu, s. 142-172; P. Thomson, Angielski teatr okresu renesansu i restauracji, s. 173-219; W. D. Howarth, Francuski teatr renesansowy i neoklasyczny, s. 220-251).

Semestr 3:

- Historia teatru, pod red. J. R. Browna, przeł. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999 (tu rozdziały części II: Teatr europejski od renesansu do 1700 roku).

- Stephen Greenblatt, Szekspir. Stwarzanie świata, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2007.

- Beata Baczyńska, Dramaturg w wielkim teatrze świata. Pedro Calderon de la Barca, Wrocław 2005.

Semestr 4:

- Margot Berthold, Historia teatru, przeł. D. Żmij-Zielińska, Warszawa 1980 (tu rozdział: Epoka mieszczańska, s. 383-457);

- Historia teatru pod red. J. R. Browna, przeł. H. Baltyn-Karpńska, Warszawa 1999 (tu rozdział: Peter Holland i Michael Patterson, Teatr XVIII wieku s. 255-298);

- Allardyce Nicoll, Dzieje dramatu. Od Ajscylosa do Anouilha, przeł. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1962 (tu część VI: Wiek ogłady, filozofii i sentymentalizmu, s. 332-384).

Semestr 5:

- Marie-Antoinette Allévy-Viala, Incenizacja romantyczna we Francji, przeł. W. Natanson, Warszawa 1958

- Alina Kowalczykowa, Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997.

- Gabriela Matuszek, Naturalistyczne dramaty, wyd. 2 poprawione, Kraków 2008.

- Manifesty romantyzmu, oprac. i red. A Kowalczykowa.

Semestr 6:

- Odette Aslan, Aktor XX wieku, przeł. M. O. Bieńka, Warszawa 1978

- Juliusz Bab, Teatr współczesny. Od Meiningeńczyków do Piscatora, przeł. E. Misiołek,

Warszawa 1959

- Denis Bablet, Ekspresjonizm na scenie, przeł. A. K. Choińscy, [w:] Ekspresjonizm w

teatrze europejskim, wybór tekstów: Lech Sokół, Warszawa 1983

- Denis Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku. przeł. Z. Strzelecki, K. Mazur, Warszawa

1980

- Kazimierz Braun, Wielka Reforma Teatralna w Europie, Wrocław 1978.

- J. L. Styan, Współczesny dramat, przeł. M. Sugiera, Wrocław 1995.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wyróżnić i scharakteryzować główne okresy w dziejach teatru europejskiego oraz wyjaśnić zmieniające się funkcje i znaczenie teatru w poszczególnych epokach;

- właściwie stosować specjalistyczną terminologię dotyczącą dzieła teatralnego i dramatycznego;

- omówić dominanty estetyczne i ideowe w teatrze i dramaturgii poszczególnych epok, wskazać i scharakteryzować najważniejszych twórców teatru i dramatu;

- rozpoznać i nazwać gatunki dramatyczne, wskazać poszczególne części dzieła dramatycznego i określić ich funkcje;

- dokonać analizy wskazanych fragmentów dramatu oraz porównać różne ujęcia tego samego motywu lub postaci;

- posłużyć się tekstem naukowym, streścić i przedstawić jego tezy, zastosować je do własnych analiz;

- dokonać analizy i zaproponować interpretację współczesnego dzieła (dramatycznego i teatralnego) odnoszącego się do tradycji teatralnej i dramatycznej;

Metody i kryteria oceniania:

4. Kryteria oceniania

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji, przygotowanie do zajęć);

- wartość merytoryczna pracy pisemnej (lub prezentacji) oraz sposób jej przedstawienia;

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

5,0 – bardzo dobra znajomość głównych nurtów oraz dzieł teatru i dramatu danej epoki; merytorycznie i stylistycznie poprawna praca pisemna (lub prezentacja) przedstawiająca własną analizę/interpretację danego zagadnienia; umiejętność krytycznego wykorzystania kontekstów kulturowych, społecznych, ideowych w analizie dzieła teatralnego/dramatycznego; bardzo dobra znajomość wskazanej literatury naukowej (opracowań historycznych); poprawne i swobodne posługiwanie się terminologią specjalistyczną;

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie wiedzy szczegółowej i umiejętności analitycznych;

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza znajomość faktografii i literatury przedmiotu, słabsze umiejętności analityczne, nieliczne błędy w stosowaniu terminologii, nieliczne błędy stylistyczne i merytoryczne w pracy pisemnej (prezentacji).

3,5 – zadowalająca wiedza ogólna i szczegółowa, jednak prezentowana niesamodzielnie (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), słabsze umiejętności analityczne, liczniejsze błędy w stosowaniu terminologii oraz błędy stylistyczne i merytoryczne w pracy pisemnej (prezentacji); praca raczej odtwórcza, mało samodzielna.

3,0 – zadowalająca wiedza ogólna i szczegółowa, jednak prezentowana niesamodzielnie (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych i naprowadzania przez osobę egzaminującą), słabe umiejętności analityczne, błędy w stosowaniu terminologii oraz błędy stylistyczne i merytoryczne w pracy pisemnej (prezentacji) zbyt mało samodzielnej, odtwórczej.

2,0 - niezadowalająca wiedza ogólna i szczegółowa, zbyt liczne błędy w niesamodzielnej pracy pisemnej, brak umiejętności analitycznych oraz dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kurek
Prowadzący grup: Ewa Guderian-Czaplińska, Ewa Skwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Mądry, Ewa Skwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Mądry, Ewa Skwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Skwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)