Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etiudy teatralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-ET-21WDL
Kod Erasmus / ISCED: 03.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etiudy teatralne
Jednostka: Katedra Teatru i Sztuki Mediów
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Wiedza o teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

Zajęcia poświęcone są kształceniu wrażliwości i umiejętności współpracy, rozbudzaniu kreatywności i wyobraźni oraz poznawaniu podstaw animacji i twórczości teatralnej. Na zajęciach studentki i studenci zapoznają się z elementarnymi ćwiczeniami zwiększającymi sprawność i świadomość ciała, uczą się operować głosem i wpisywać swoje działania w przestrzeń o określonym charakterze. Dowiadują się w praktyce, jak nadawać teatralny kształt własnym pomysłom oraz jak komponować swoją pracę i pogłębiać ją. Wypracowują własne etiudy teatralne, tzn. krótkie partnerskie lub grupowe sceny, powstające w oparciu o wybrany przez siebie tekst, ikonografię i/lub muzykę. Poznają również podstawowe sposoby obsługi technicznej swojej pracy, promowania jej i dokumentowania.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Biblioteka Główna UAM oraz strona: http://grzeg.home.amu.edu.pl/?page_id=671.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, gra dydaktyczna, metoda laboratoryjna, metoda warsztatowa, pokaz i obserwacja, demonstracje dźwiękowe i wideo, metody aktywizujące (np. "burza mózgów", konstruowanie "map myśli"), praca w parach, otwarta publiczna prezentacja efektów pracy.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są kształceniu wrażliwości i umiejętności współpracy, rozbudzaniu kreatywności i wyobraźni oraz poznawaniu podstaw animacji i twórczości teatralnej. Na zajęciach studentki i studenci zapoznają się z elementarnymi ćwiczeniami zwiększającymi sprawność i świadomość ciała, uczą się operować głosem i wpisywać swoje działania w przestrzeń o określonym charakterze. Dowiadują się w praktyce, jak nadawać teatralny kształt własnym pomysłom oraz jak komponować swoją pracę i pogłębiać ją. Wypracowują własne etiudy teatralne, tzn. krótkie partnerskie lub grupowe sceny, powstające w oparciu o wybrany przez siebie tekst, ikonografię i/lub muzykę. Poznają również podstawowe sposoby obsługi technicznej swojej pracy, promowania jej i dokumentowania.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są kształceniu wrażliwości i umiejętności współpracy, rozbudzaniu kreatywności i wyobraźni oraz poznawaniu podstaw animacji i twórczości teatralnej. Na zajęciach studentki i studenci zapoznają się z elementarnymi ćwiczeniami zwiększającymi sprawność i świadomość ciała, uczą się operować głosem i wpisywać swoje działania w przestrzeń o określonym charakterze. Dowiadują się w praktyce, jak nadawać teatralny kształt własnym pomysłom oraz jak komponować swoją pracę i pogłębiać ją. Wypracowują własne etiudy teatralne, tzn. krótkie partnerskie lub grupowe sceny, powstające w oparciu o wybrany przez siebie tekst, ikonografię i/lub muzykę. Poznają również podstawowe sposoby obsługi technicznej swojej pracy, promowania jej i dokumentowania.

Zajęcia podzielone są na trzy etapy, z których każdy obejmuje 30 godzin.

Podczas pierwszego (rok I, semestr zimowy) studentki i studenci biorą czynny udział w grach i zabawach teatralnych proponowanych przez prowadzącego oraz przedstawiają własne pomysły dotyczące działań animacyjnych. Ten etap pracy nastawiony jest na rozpoznanie drzemiących w nich możliwości ekspresji, ich otwartości oraz na zintegrowanie się grupy. Jego zaliczenie następuje na podstawie: (1) przygotowania konspektu zajęć animacyjnych, (2) realizacji tego konspektu z pozostałymi uczestnikami.

Na drugim etapie (rok I, semestr wiosenny) studentki i studenci wykonują ćwiczenia warsztatowe, które nakierowane są na zwiększenie świadomości i sprawności ciała oraz na tworzenie relacji z partnerem, którym może być człowiek, przedmiot, muzyka i/lub przestrzeń. Dobierają się w pary, wybierają temat i korespondujące z nim materiały, takie jak tekst, ikonografia i muzyka, które służą jako podstawa ich własnej partnerskiej etiudy teatralnej, trwającej od pięciu do dziesięciu minut. Zaliczenie tego etapu następuje na jej podstawie.

Na trzecim etapie (rok II, semestr zimowy) uczestniczki i uczestnicy zajęć przygotowują autorską grupową etiudę teatralną, trwającą od piętnastu do trzydziestu minut. Wybierają materiał do pracy oraz kształtują przestrzeń, w której będą przygotowywać, a następnie pogłębiać i – ostatecznie – prezentować efekty swoich działań. Dzielą się obowiązkami związanymi z twórczymi, technicznymi, dokumentacyjnymi i promocyjnymi aspektami pracy. Zaliczenie osób zaangażowanych twórczo i technicznie odbywa się na podstawie prezentacji grupowej etiudy teatralnej. Osoby odpowiedzialne za dokumentację przygotowują krótki film pokazujący proces pracy lub prezentację fotograficzną na jej temat. Zaliczenie zajęć w przypadku osób podejmujących się zadań promocyjnych odbywa się na podstawie przygotowanych materiałów informacyjnych i podjętych działań w tym zakresie.

Literatura:

Zalecana literatura:

Marta Piątkowska, Pamiętajcie o podwórkach!, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 69, z dnia 22 marca, s. 38.

Jan Peszek, Aktor na początku drogi. Elementarne zadania aktorskie w semestrze pierwszym, [w:] Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, red. Wojciech Dudzik, Warszawa 2007.

Konstanty S. Stanisławski, Etyka, przeł. Jadwiga Żmijewska, Warszawa 2010.

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu, red. zespół, Łódź 2015.

Grzegorz Ziółkowski, Dwugłos o ciszy, Wrocław 2016.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się osoba studiująca potrafi:

- rozpoznawać etyczne zachowania w pracy teatralnej oraz postępować zgodnie z zasadami etyki,

- współpracować z innymi osobami w zespole,

- przygotowywać i prowadzić podstawowe działania animacyjne w zakresie teatru,

- dobierać i analizować materiały tekstowe, ikonograficzne i muzyczne, pod kątem wykorzystania w partnerskiej lub grupowej etiudzie teatralnej,

- tworzyć własne partnerskie i grupowe etiudy teatralne oraz organizować i promować ich pokazy,

- sporządzać i opracowywać podstawową fotograficzną i filmową dokumentację pracy teatralnej,

- analizować pracę swoją i innych, odpowiedzialnie formułując i wyrażając opinie i oceny na jej temat.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra umiejętność współpracy w zespole nad kompleksowym przygotowaniem etiudy teatralnej, organizacją i promocją pokazu; bardzo dobra umiejętność sporządzenia i opracowania dokumentacji pracy, wysoki poziom wypowiedzi w dyskusjach podsumowujących, bardzo duża aktywność i nienaganna postawa na zajęciach.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami szczególnie jeśli chodzi o aspekt organizacyjno-promocyjny oraz dokumentacyjny.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: mniejsze umiejętności w zakresie doboru materiału, niższy poziom aktywności na zajęciach i poziom opracowania dokumentacji oraz mniejsze zdolności realizacyjne.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalające umiejętności w zakresie przygotowania etiudy teatralnej, organizacji jej pokazu i sporządzenia oraz opracowania dokumentacji pracy, średni poziom udziału w dyskusjach podsumowujących poszczególne etapy pracy, średni poziom aktywności na zajęciach.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalające umiejętności w zakresie przygotowania etiudy teatralnej, organizacji jej pokazu i sporządzenia oraz opracowania dokumentacji pracy, niski poziom udziału w dyskusjach podsumowujących poszczególne etapy pracy, niski poziom aktywności na zajęciach.

niedostateczny (ndst; 2,0): bardzo niski poziom aktywności i nieodpowiednia postawa na zajęciach, niezadowalające umiejętności w zakresie przygotowania etiudy teatralnej i organizacji jej pokazu oraz sporządzenia i opracowania dokumentacji pracy.

Metody oceniania: prezentacja, egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa), przygotowanie i realizacja konspektu, przygotowanie filmu dokumentacyjnego, dyskusja poświęcona publicznej prezentacji pracy.

Obecność na zajęciach i ocena:

- obecność jest obowiązkowa,

- nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych,

- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć student/ka zobowiązany/a jest do przygotowania na podstawie relacji koleżanek i kolegów pisemnego sprawozdania z przebiegu zajęć, w których nie uczestniczył/a.

Ocenie podlega:

- postawa studentki/studenta w trakcie zajęć (tzn. punktualność, przygotowanie na zajęcia, aktywność, gotowość do podjęcia współpracy oraz do udziału w dyskusjach i omówieniach),

- umiejętność dobrania tekstu, ikonografii lub/i muzyki do tematu głównego etiudy oraz sposób potraktowania materiału roboczego,

- dobór oświetlenia i – ewentualnie – kostiumów, charakteryzacji i rekwizytów, a także ukształtowanie przestrzeni oraz rozwiązanie problemów technicznych i organizacyjnych,

- poziom dopracowania partnerskiej i grupowej etiudy teatralnej,

- działania promocyjne, towarzyszące otwartej prezentacji etiud,

- przygotowanie i opracowanie filmowej i fotograficznej dokumentacji procesu pracy celem udostępnienia części z niej w postaci krótkiego filmu lub prezentacji.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Rewerenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Lichota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)