Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etiudy teatralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-ET-12WDL Kod Erasmus / ISCED: 03.3 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Etiudy teatralne
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://grzeg.home.amu.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

wiedza o teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• rozwijanie w studentach postawy etycznej w odniesieniu do twórczości teatralnej;


• rozwijanie w studentach umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi o charakterze performatywnym;


• przekazanie studentom umiejętności posługiwania się wybranymi metodami i technikami indywidualnej, partnerskiej i zespołowej pracy teatralnej w zakresie ruchu, głosu, improwizacji i pracy z tekstem;


• wyrobienie w studentach umiejętności dobierania i analizowania materiałów tekstowych, ikonograficznych, muzycznych, a także dokonywania wyboru rekwizytów, kostiumów i charakteryzacji pod kątem rozwoju procesu pracy teatralnej;


• uwrażliwienie studentów na walory i znaczenie oświetlenia oraz przestrzeni w przygotowaniu własnego przedsięwzięcia performatywnego, a także nauczenie studentów rozwiązywania podstawowych problemów technicznych w tym zakresie;


• przygotowanie studentów do stworzenia i zaprezentowania indywidualnego, partnerskiego lub grupowego przedsięwzięcia performatywnego;


• rozwinięcie w studentach umiejętności analizowania pracy swojej i innych, uwrażliwienie ich na odpowiedzialne formułowanie i wyrażanie sądów w tym zakresie;


• wyrobienie w studentach umiejętności sporządzania i opracowywania dokumentacji procesu pracy.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są tworzeniu etiud teatralnych (krótkich kilkuminutowych jednoosobowych, partnerskich lub grupowych scen teatralnych) w oparciu o wybrany przez uczestników tekst, ikonografię i/lub muzykę. Na zajęciach studenci poznają podstawowe ćwiczenia zwiększające sprawność i świadomość ciała, uczą się operować głosem i wpisywać swoje działania w przestrzeń o określonym charakterze. Uczą się też komponować swoją pracę, powtarzać ją i dopracowywać w ramach etiud teatralnych. Poznają również sposoby organizowania prezentacji swojej pracy (lub pracy koleżanek i kolegów), dokumentowania jej i obsługiwania technicznego.

Pełny opis:

Zajęcia podzielone są na dwa etapy. Pierwszy obejmuje 30 godzin zajęć, drugi 60 godzin.

ETAP I

Na roku I w semestrze 2 (wiosennym) studenci wykonują ćwiczenia warsztatowe (fizyczne, głosowe, oddechowe, rytmiczne), które nakierowane są na tworzenie relacji z partnerem i grupą. Zajęcia mają im pomóc w rozpoznaniu drzemiących w nich możliwości ekspresji i otwarciu się na to, co przynosi sytuacja teatralna. Ten etap pracy nastawiony jest na rozpoznanie potencjału uczestników zajęć oraz zintegrowanie grupy. Oprócz tego, podczas tego etapu studenci przygotowują miniprezentację zaliczeniową z wykorzystaniem jednej z technik poznanych na zajęciach.

ETAP II

Na roku II w semestrze 1 (zimowym) zajęcia odbywają się w zwiększonym wymiarze, ale przez krótszy czas (2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne przez dwa miesiące). Ma to na celu zintensyfikowanie pracy nakierowanej na przygotowanie etiud teatralnych, tak aby mogły one zostać zaprezentowane podczas pokazu otwartego na zakończenie zajęć.

Na tym etapie, przed przystąpieniem do pracy nad etiudami studenci dzielą się na 4 zespoły:

• ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY (aktorki / aktorzy, reżyserki / reżyserzy, dramaturżki / dramaturgowie), który zajmuje się pracą artystyczną na bazie wybranego przez uczestników lub wskazanego materiału tekstowego, ikonograficznego lub/i muzycznego;

• ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNY zajmujący się koordynacją pracy, organizacją i promocją spotkania otwartego na zakończenie zajęć;

• ZESPÓŁ DOKUMENTACYJNY, który jest odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji fotograficznej, filmowej i pisanej, a także opracowanie jej w celu udostępnienia części z niej;

• ZESPÓŁ TECHNICZNY – odpowiedzialny za obsługę techniczną Sali Teatralnej w trakcie pracy i podczas prezentacji.

W przypadku gdy większość studentów (lub wszyscy) chce pracować artystycznie, pozostałe obowiązki (organizacja i promocja, obsługa techniczna i dokumentacja) rozdzielone zostają pomiędzy nich.

Po prezentacji otwartej, obejmującej zarówno pokaz etiud, jak i wybranych elementów dokumentujących proces pracy, studenci dokonują podsumowania podczas dyskusji, na spotkaniu zamykającym cykl zajęciowy.

Literatura:

Literatura:

• Konstanty S. Stanisławski: Etyka, przeł. Jadwiga Żmijewska, Warszawa 2010.

• Jan Peszek: Aktor na początku drogi. Elementarne zadania aktorskie w semestrze pierwszym, [w:] Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, pod red. Wojciecha Dudzika, Warszawa 2007.

• Eugenio Barba, Nicola Savarese: Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, przełożył zespół, red. wyd. pol. Leszek Kolankiewicz, Wrocław 2005.

• Anne Bogart: Sześć rzeczy, które warto wiedzieć o kształceniu aktora, przeł. Iwona Libucha, „Dialog” 2001 nr 8.

• Odette Aslan: Aktor XX wieku. Ewolucja techniki, zagadnienia etyki, przeł. Maria Olga Bieńka, Warszawa 1978.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student potrafi:

• rozpoznawać etyczne zachowania w pracy artystycznej oraz postępować zgodnie z zasadami etyki;

• współpracować z innymi w zespole;

• tworzyć, przestawiać i organizować prezentacje własnych wypowiedzi o charakterze performatywnym;

• posługiwać się wybranymi metodami indywidualnej, partnerskiej i zespołowej pracy teatralnej;

• posługiwać się podstawowymi teatralnymi technikami pracy z głosem, ruchem, improwizacjami i pracy z tekstem;

• dobierać i analizować materiały tekstowe, ikonograficzne i muzyczne, stanowiące podstawę opracowania przedsięwzięcia teatralnego;

• komponować swoją pracę, powtarzać, pogłębiać i dopracowywać ją w ramach indywidualnych, partnerskich lub grupowych etiud teatralnych;

• dobierać oświetlenie, rekwizyty, kostium i charakteryzację, rozwiązywać podstawowe kwestie techniczne oraz kształtować przestrzeń własnego przedsięwzięcia teatralnego lub wpisywać swoje działania w przestrzeń o określonym charakterze;

• analizować pracę swoją i innych osób, odpowiedzialnie formułując i wyrażając sądy na jej temat;

• sporządzać i opracowywać podstawową dokumentację pracy teatralnej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność jest obowiązkowa (nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych).

2. W przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć student zobowiązany jest do zgłoszenia się do prowadzącego w godzinach konsultacji i do zreferowania zagadnień poruszanych na opuszczonych przez siebie zajęciach.

3. Ocenie poddawane są:

• postawa studenta w trakcie zajęć (tzn. aktywność, punktualność, gotowość do współpracy, przygotowanie na zajęcia i kolokwia, udział w dyskusjach);

• poziom dopracowania indywidualnej, partnerskiej lub grupowej etiudy teatralnej przygotowanej przez studenta/ów;

• umiejętność dobrania i opracowania tekstu, ikonografii lub/i muzyki w zgodzie z tematem głównym etiudy;

• działania organizacyjne i promocyjne, towarzyszące otwartej prezentacji etiud;

• dobór oświetlenia, kostiumów, charakteryzacji, rekwizytów, rozwiązanie kwestii wiążących się z ukształtowaniem przestrzeni oraz problemów technicznych;

• umiejętność sporządzenia i opracowania dokumentacji procesu pracy celem udostępnienia części z niej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ziółkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.