Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksperymenty medialne w sztukach performatywnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-EMS-11MDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksperymenty medialne w sztukach performatywnych
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Media Interaktywne i Widowiska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- omówienie wybranych gatunków i form dramatycznych w eksperymentach medialnych sztuki XX wieku;

- omówienie sposobów analizy dzieła performatywnego z perspektywy medialnej ; - wyjaśnienie relacji tekst-widowisko, muzyka-widowisko na przykładzie różnych form historycznych i współczesnych z perspektywy medialnej;

- omówienie eksperymentów performatywnych z perspektywy rozwoju mediów technologicznych

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

IV rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

nie dotyczy

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

wskazane biblioteki UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Ćwiczenia, laboratorium, praca z małych grupach nad realizacją projektów.

konwersatorium (zajęcia analityczne), ćwiczenia (zajęcia praktyczne)

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

10

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnymi formami gatunków performatywnych wykorzystującymi narzędzia medialne. Część modułu realizowana jest w formie projektu:studenci przygotowują własne realizacje medielne na wybrany temat, praca w zespołach 2-3 osobowych

Pełny opis:

część analityczna:

-Wprowadzenie do zagadnień eksperymentów medialnych w sztukach performatywnych.

-Gatunki historyczne i ich relacje z mediami

- Współczesne i dawne formy muzyczne jako przykłady form eksperymentujących pomiędzy tekstem, dźwiękiem i medium

- Przemiany gatunków performatywnych w relacji do historii mediów

- Miksty gatunkowe: analizy wybranych dzieł transmedialnych i intermedialnych

- Dawne formy widowiskowe a współczesne eksperymenty medialne.

realizacja projektu (cześć praktyczna)

Faza I: wstępna konsultacja, wybór tematu projektu

Faza II; sporządzenie wsępnego scenariusza, wybór plenerów, i materiałów

Faza III: Przygotowanie techniczne

Faza IV Wstępna ralizacja

Faza V: Realizacja, korekta

Faza VI: Prezentacja

Literatura:

literatura uzależniona od tematu projektu i potrzeb realizacyjnych +

• Steve Dixon, Digital Performance. A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, Cambridge 2007.

• Gabriella Giannachi, Nick Kaye, Performing Presence. Between the Live and the Simulated, Manchester 2011.

• Multimedia from Wagner to Virtual Reality, ed. Randall Packer, Ken Jordan, New York 2002.

• Christiane Paul, Digital Art, London 2005.

• Margot Berthold, Historia teatru, przeł. D. Żmij-Zielińska, Warszawa 1980

• Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

• Wojciech Dudzik, Karnawały w kulturze, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- Posługiwać się specjalistyczną terminologią dotyczącą dramatu, teatru i innych form performatynych z perspektywy medialnej

- Wskazać najważniejsze elementy struktury oraz kolejnych przemian wybranego gatunku dramatycznego w oparciu o jego relacje wobec różnych form medialnych

- Dokonać analizy dzieła performatywnego oraz wskazanego widowiska z perspektywy medialnej

- Analizować wybrane formy performatywne z uwzględnieniem ich kodów medialnych

- Uzasadniać własne wybory i interpretacje w procesie samodzielnie przeprowadzanych badań nad problemem dramatycznym/widowiskowym

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

5,0 – student potrafi bardzo sprawnie przedstawić dobrze uzasadnioną i osadzoną merytorycznie analizę i interpretację wskazanego dzieła performatywnego, usytuować swoje analizy w szerokim kontekście medialnym + student wykazuje się wysokim poziomem kreatywności i umiejętności technicznych

4,5 – jak wyżej, z pewnymi niedociągnięciami wynikającymi z mniejszej znajomości współczesnych reinterpretacji omawianych dramatów i form widowiskowych + z pewnymi nieznacznymi uchybieniami technicznymi

4,0 – możliwy nieco szerszy zakres niedociągnięć, zwłaszcza w trakcie przedstawiania kontekstów medialnych + niższy poziom umiejętności technicznych

3,5 – student potrafi jedynie zadowalająco przedstawić i uzasadnić analizę i interpretację wskazanego dzieła performatywnego, osadzić swoje analizy w medialnym + umiejętności praktyczne na poziomie zadowalającym

3,0 - student zadowalająco przedstawić i uzasadnić analizę i interpretację wskazanego dzieła performatywnego i osadzić ją w kontekście medialnym + niski poziom umiejętności praktycznych

2,0 - niezadowalająca umiejętność przedstawienia dobrze uzasadnionej i osadzonej merytorycznie analizy i interpretacji wskazanego dzieła performatywnego, brak znajomości kontekstów medialnych przywoływanych zjawisk oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu _ niezadowalający poziom kreatywności i umiejętności technicznych

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Lichota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Lichota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.