Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania dziejów regionalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 18-BDR-23uh1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania dziejów regionalnych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Historia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 – Region i regionalizm w badaniach naukowych. Klasyfikacja pojęć (nauki humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, prawne).

C2 – Region historyczny w polskiej historiografii. Przegląd stanowisk metodologicznych.

C3 – Regionalizmy w epokach industrialnej i postindustrialnej. Główne kierunki badań.

C4 – Makroregiony w obliczu procesu globalizacji stosunków międzynarodowych (XX-XXI w.). Metodyka badań.

C5 – Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na praktykę badań regionalnych.

C6 - Region Wielkopolska (specyfika badań regionalnych w Wielkopolsce).

C7 – Badania genealogiczne jako element badania dziejów regionalnych (herbarze regionalne). Badania treści epitafiów.

C8 – Dzieje miejscowości i mikroregionów, krótki przegląd i kierunki badań.

C9 – Archiwa i muzealnictwo w regionie.

C10 – Regiony historyczne Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz związane z tym problemy badawcze.

C11 – Regiony historyczne jako efekt zmieniających się granic państw. Przykłady państw bałkańskich i środkowoeuropejskich.

C12 – Regiony historyczne a regiony etniczne (regiony mono i wieloetniczne, rola badań demograficznych i świadomościowych, problemy badawcze w warunkach konfliktów etnicznych i przykłady symbiozy etnicznej). Przykłady Bukowiny i Kosowa.

C13 – Ponadregionalne i ponadpaństwowe narodowości i grupy etniczne (specyfika badań bezpaństwowych grup etnicznych i narodów obecnych na dużym obszarze jak: Romowie, Żydzi, Wołosi i in.).

C 14 - Oddolna aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie zachowania pamięci historycznej - przykład Śląska Cieszyńskiego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

V rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wyniesiona wiedza z kursu studiów historycznych oraz własnych zainteresowań

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień ✔

Wykład konwersatoryjny ✔

Wykład problemowy ✔

Dyskusja ✔

Praca z tekstem ✔

Metoda analizy przypadków ✔


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 h

Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć 20 h

przygotowanie projektu 60 h

SUMA GODZIN 90 h

Literatura:

• Corpus Inscriptionum Polonia, Kielce- 1983-, t. 1-.

• Dachnowski J. K., Hebarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, Kórnik 1995.

• Dzieje Poznania, t. 1-2, Warszawa-Poznań 1988-1998.

• J. Grad, Współczesny sens regionalizmu, „Sensus Historiae”, t. I, 2010, nr 1, s. 51–68.

• J. Grzela, Region, regionalizm, regionalizacja. Wybrane aspekty teoretyczne, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, 2011, s. 11–27.

• Z. Guldon, Historyczne badania regionalne i lokalne, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 12, 1982, s. 11-26.

• D. Konieczka-Śliwińska, Region historyczny w historiografii, dydaktyce historii i edukacji szkolnej. Przegląd stanowisk i propozycji delimitacji, „Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. XVI, 2011, s. 17–42.

• M. Koter, Region polityczny – geneza, ewolucja i morfologia, w: Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handtke, Warszawa 1993, s. 49–74.

• K. Kwaśniewski, Elementy teorii regionalizmu, w: Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa 1993, s. 75–86.

• M. Kulesza, Rozważania na temat regionu geograficzno-historycznego, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. III, 2014, s. 27–48.

• Kwilecki, Region i badania regionalne w perspektywie socjologii, "Ruch prawniczy, socjologiczny i ekonomiczny", LIV, 1992, z. 2, s. 37-48.

• I. Lewandowska, Nauczanie regionalne w szkole. Wskazówki bibliograficzne. “Wiadomości Historyczne” t. XLIV, 2001, nr 2, s. 97–104.

• J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych…, t.1-3, Poznań 1868-1869.

• M. Markocka, Regionalizm w Polsce – tradycja i współczesność (wybrane zagadnienia), „Seminare”, t. XXXV, 2014, nr 3, s. 147–157.

• O nowy model historycznych badań regionalnych, red. K.A. Makowski, Poznań 2007.

• A. Podraza, Małopolska jako region historyczny, [w:] Małopolska. Regiony. Regionalizmy. Małe ojczyzny, Kraków 1999, t. I, s.11–36.

• Z. Rykiel, Region kulturowy i jego istota, w: Kultura jako przedmiot badań geograficznych, red. E. Orłowska, Wrocław 2002, s. 47–70.

• H. Samsonowicz, Historiografia regionalna w Polsce po II wojnie światowej, „Kwartalnik Historyczny”, 1987, t. 94, nr 1, s. 279–292.

• C. Skopowski, Dzieje Poznania i województwa poznańskiego, informator o materiałach archiwalnych, t. 1-2, Warszawa-Łódź 1972-1982.

• A. Stępnik, Historia regionalna i lokalna w Polsce 1918–1939. Badania i popularyzacja. Warszawa 1990.

• J. Topolski: Tendencje postmodernistyczne w historiografii, w: Dokąd zmierza współczesna humanistyka?, red. T. Kostyrko, Warszawa 1994.

• J. Topolski, Wielkopolska jako region historyczny, [w:] Dzieje Wielkopolski, Poznań 1969, t. 1, s. 23–37.

• B. Wysocka, Regionalizm Wielkopolski w II Rzeczypospolitej: 1919–1939, Poznań 1981.

• J. Zajączkowski, Poziomy analizy regionalnej w nauce o stosunkach międzynarodowych, w: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. M. Pietraś, E. Haliżak, Lublin 2012, t. I.

Efekty uczenia się:

Student

Zna specyfikę badań regionalnych w Wielkopolsce

Potrafi dotrzeć do literatury przedmiotu odnośnie poszukiwań genealogicznych, heraldycznych w badaniach regionalnych.

Jest zapoznany ze znaczeniem archiwów i placówek muzealnych w regionie.

Rozumie, jakie kryteria należy stosować, by wyodrębnić region historyczny oraz jakie trudności i pułapki napotyka historyk badając dzieje niektórych regionów.

Rozumie potrzebę i sens regionalnych badań historycznych oraz ich rolę w kształtowaniu świadomości zbiorowej.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt badawczy ✔

BARDZO DOBRY (BDB; 5,0): bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień

potwierdzona oceną projektu badawczego; doskonała znajomość literatury przedmiotu; stała aktywność na zajęciach, perfekcyjne wykonanie

projektu;

DOBRY PLUS (+DB; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w

zakresie wiedzy wykorzystanej do wykonania projektu;

DOBRY (DB; 4,0): dobra znajomość omawianych zagadnień potwierdzona oceną projektu; zadowalająca znajomość literatury przedmiotu; niesystematyczna aktywność na zajęciach, dobre wykonanie projektu;

DOSTATECZNY PLUS (+DST; 3,5): zadowalająca znajomość omawianych

zagadnień; przeciętna znajomość literatury przedmiotu; przeciętna

aktywność podczas ćwiczeń, przeciętne wykonanie projektu;

DOSTATECZNY (DST; 3,0): wybiórcza znajomość zasadniczych zagadnień

omawianych podczas zajęć, braki w lekturze; słaba aktywność podczas

ćwiczeń, przeciętne wykonanie projektu;

NIEDOSTATECZNY (NDST; 2,0): niezadowalająca znajomość zagadnień

realizowanych w trakcie zajęć; nieznajomość lektur; brak aktywności

podczas ćwiczeń, niewykonanie prezentacji i projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Illona Czamańska, Jędrzej Paszkiewicz
Prowadzący grup: Wojciech Sajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)