Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-PPN1OADP11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: Politologia, studia niestacj. I st. - przedmioty dla 2 roku, wszystkie specjalności
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Politologia

Cele kształcenia:

1. Zaprezentowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek administracji publicznej w Polsce.

2. Program obejmie więc zagadnienia tradycji, struktury i zasad organizacji administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej specyfikę administracji centralnej terenowej rządowej i samorządowej .

3. Przedmiot ma pozwolić na zrozumienie i interpretację działań administracji publicznej jej ocenę oraz rozumienie celów i działań administracji i procedur jej funkcjonowania.

4. Przedmiot pozwoli ocenić poziom funkcjonowania administracji publicznej w Polsce na tle Kodeksu Etyki Administracji UE

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Pełny opis:

1. Aspekty metodologiczne badań

2. Podstawowe kategorie administracji publicznej

3. Cechy i podstawowe zasady organizacji nowożytnej administracji

4. Uwarunkowania rozwoju administracji

5. Zadania i struktury administracji

6. Rys historyczny administracji

7. Narodowe modele administracji

8. Administracja międzynarodowa i ponadnarodowa

9. Administracja publiczna w Polsce: rys historyczny, organizacja i zasady działania

10. Kadry w administracji

11. Nadzór i kontrola administracji

12. Etyka i odpowiedzialność w administracji

Literatura:

Podstawowa

1. Administracja publiczna, red. J. Hausner, Warszawa 2006.

2. Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, red. J. Boć, Kolonia Limited 2004.

3. Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1996.

4. Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000.

Uzupełniająca

1. Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, red. A. Ferens, I. Macek, Wrocław 2002.

2. Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn, red. K. Kiczka, Poznań 2009.

3. Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008.

4. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

5. Wierzbowski M., Cieślak Z., Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wiktorowska A., Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2006.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)