Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-A005Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cel (cele) modułu kształcenia

a) Przekazanie wiedzy o naturze moralności, etyce filozoficznej, naukach o moralności, głównych szkołach w etyce europejskiej oraz najważniejszych problemach etyki normatywnej

b) Rozwinięcie pogłębionych umiejętności związanych z myśleniem etycznym i rozwiązywaniem problemów natury etycznej

c) Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnych sposobów podejścia do zagadnień moralnych w wybranych tradycjach etycznych, z terminologią wypracowaną w etyce oraz z refleksją metaetyczną

d) Uwrażliwienie na te kierunki refleksji etycznej, które wpłynęły na ukształtowanie się etyki chrześcijańskiej i na główne idee moralne chrześcijaństwa

e) Rozwinięcie zdolności argumentacji etycznej i obrony prezentowanego przez siebie stanowiska

Pełny opis:

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia

TK_01 Wstępne przybliżenia i definicje dejktyczne moralności, analiza datum morale

TK_02 Etyka eudajmonistyczna, hedonistyczna, prawa naturalnego, formalizm kantowski, utylitaryzm, etyka wartości, etyka cnót, etyka postmodernistyczna

TK_03 Eudajmonizm Platona i Arystotelesa a myśl św. Augustyna i św. Tomasza, personalizm etyczny chrześcijaństwa

TK_04 Problem dylematów moralnych i dróg ich rozwiązywania w etyce

TK_05 Analiza wybranych wartości moralnych (wierność, odpowiedzialność, sprawiedliwość) i kategorii etycznych (sumienie, wina)

TK_06 Metaetyka i jej główne teorie: naturalizm, intuicjonizm i emotywizm

Literatura:

Zalecana literatura

Opracowania i podręczniki do etyki ogólnej i dziejów etyki

 Andrzejuk A., Filozofia moralna. Tomasz z Akwinu, Warszawa 1999.

 Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2008.

 Bourke V. J., Historia etyki, tłum. A. Białek, Warszawa 1994.

 Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.

 Galarowicz J., Blask godności. O etyce Karola Wojtyły i nie tylko, Kęty 2005.

 Galarowicz J., Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993.

 Jaroszyński P., Etyka – dramat życia moralnego, Warszawa 1993.

 Maritain J., Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, tłum. J. Merecki J., Lublin 2001.

 Oesterle J.A., Etyka, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1965.

 Siemianowski A., Szkice z etyki wartości, Gniezno 1995.

 Spaemann R., Podstawowe pojęcia moralne, tłum. J. Merecki, Lublin 2000.

 Stachewicz K., Problem ugruntowania moralności. Studium z etyki fundamentalnej, Warszawa 2006.

 Stachewicz K., W poszukiwaniu podstaw moralności, Kraków 2001.

 Stachewicz K., Człowiek i jego ethos, Poznań 2011.

 Styczeń T., Etyka niezależna?, Lublin 1980.

 Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993.

 Szutta N., Współczesna etyka cnót, Gdańsk 2007.

 Ślipko T., Historia etyki w zarysie, Kraków 2010.

 Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 1984.

 Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera, w: tenże, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991, s. 11-128.

Opracowania i podręczniki do etyki szczegółowej i zawodowej

 Anzenbacher A., Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej, tłum. L. Łysień, Kraków 2010.

 Bołoz W., Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997.

 Dunn H. P., Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, tłum. B. Opolska-Kokoszowa, M. Namysłowska, Tarnów 1997.

 Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Warszawa 1997.

 Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków 2001.

 Fenigsen R., Eutanazja – śmierć z wyboru?, Poznań 1994.

 Machinek M., Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007.

 Marcol A., Etyka życia seksualnego, Opole 1995.

 Podrez E., Moralne uzasadnienie tolerancji. Studium z etyki personalistycznej, Warszawa 1999.

 Porębski Cz., Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Kraków 1998.

 Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. 1-2, Kraków 1982.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Tłumaczy genezę etyki filozoficznej, istotę moralności oraz opisuje główne paradygmaty europejskiej myśli etycznej

Wskazuje na wpływ etyki pogańskiej na myślenie etyczne chrześcijaństwa oraz wpływ idei chrześcijańskich na rozumienie moralności w przeszłości i współcześnie

Ocenia w perspektywie zalet i wad poszczególne schematy myślenia etycznego, rozumie problemy związane z teoriami etycznymi (metaetyka)

Korzysta krytycznie z tekstów etycznych

Posiada świadomość współczesnej doniosłości badań etycznych i kształtowania w sobie kultury etycznej

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Proszę omówić i krytycznie ocenić trzy koncepcje metaetyczne.

W jaki sposób można rozstrzygać dylemat tzw. „kłamstwa z konieczności”?

Kryteria oceniania

 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

 3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

 2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)