Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PZ-22-pj-s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawoznawstwo
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 0.97 Prawo stacjonarne obowiązkowe przedmioty I roku
E-learning - przedmioty Wydziału Prawa i Administracji
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Pełny opis:

1. Normy postępowania

1) język prawa;

2) wypowiedzi dyrektywalne i ich rodzaje;

3) rodzaje norm postępowania;

4) budowa normy postępowania;

5) obowiązywanie norm postępowania;

6) normy prawne i ich rodzaje.

2. Powstawanie prawa

1) różne znaczenia terminu źródła prawa;

2) formy tworzenia prawa;

3) proces tworzenia prawa;

4) system źródeł prawa w RP.

3. Akty normatywne i ich rodzaje

1) pojęcie aktu normatywnego;

2) budowa aktu normatywnego;

3) rodzaje aktów normatywnych;

4) eliminowanie aktu normatywnego z systemu prawnego;

5) charakterystyka językowa tekstu aktu normatywnego;

6) rodzaje przepisów prawnych.

4. Obowiązywanie prawa

1) pojęcie obowiązywania prawa;

2) aspekt czasowy, terytorialny i podmiotowy obowiązywania prawa.

5. Wykładnia przepisów prawnych

1) pojęcie i modele wykładni;

2) rodzaje i zadania wykładni;

3) fazy wykładni;

4) dyrektywy wykładni i ich rodzaje.

6. Wnioskowanie prawnicze

1) pojęcie wnioskowań prawniczych;

2) reguły inferencyjne oparte na wynikaniu normy z norm;

3) reguły inferencyjne oparte na założeniu konsekwentności ocen prawodawcy.

8. System prawa i jego cechy

1) pojęcie systemu prawa;

2) rodzaje systemu prawa;

3) formalne cechy systemu prawnego, luki w prawie i sposoby ich usuwania;

4) zasada niesprzeczności norm systemu prawnego; reguły kolizyjne;

5) prawo publiczne i prawo prywatne;

6) gałęzie prawa.

9. Przestrzeganie prawa i warunki jego efektywności

1) pojęcie przestrzegania prawa;

2) czynniki wpływające na przestrzeganie prawa;

3) rodzaje sankcji;

4) znajomość prawa jako warunek jego przestrzegania.

10. Stosowanie prawa

1) pojęcie i typy stosowania prawa;

2) etapy stosowania prawa;

3) zakres swobody podejmowania decyzji;

4) ewolucje poglądów na stosowanie prawa.

11. Stosunki prawne i podmioty prawa

1) pojęcie stosunku prawnego; fakty prawne;

2) podmioty stosunku prawnego;

3) przedmiot i treść stosunku prawnego;

4) rodzaje stosunków prawnych.

12. Sytuacje wyznaczane przez normy prawne

1) pojęcie sytuacji prawnej;

2) podstawowe sytuacje prawne;

3) pochodne sytuacje prawne: uprawnienia i obowiązki;

4) złożone sytuacje prawne;

5) prawa podmiotowe jednostki.

13. Sprawiedliwość i praworządność

1) spór o pojęcie sprawiedliwości;

2) sprawiedliwość rozdzielcza i formuły sprawiedliwości;

3) sprawiedliwość wyrównawcza;

4) sprawiedliwość społeczna;

5) sprawiedliwość formalna i sprawiedliwość materialna;

6) gwarancje praworządności.

14. Prawo a moralność

1) pojęcie moralności;

2) relacje między prawem a moralnością;

3) relacje walidacyjne między prawem a moralnością;

4) relacje treściowe między prawem a moralnością;

5) związki funkcjonalne między prawem a moralnością;

15. Elementy socjologii prawa

1) prawo i ład społeczny;

2) prawo jako mechanizm kontroli społecznej;

3) prawo jako zjawisko kulturowe;

4) społeczne funkcje prawa.

Literatura:

1. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. 3, Poznań 2005.

2. T. Staweczki, P. Winczorek, Wstęp do Prawoznawstwa, Warszawa 1999.

3. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002.

4. Z. Ziembiński, Socjologia prawa jako nauka prawna, Warszawa 1975.

5. K. Frieske, Socjologia prawa, Warszawa- Poznań 2008.

Efekty uczenia się:

Celem i efektem kształcenia jest przedstawienie podstawowych pojęć i metod wypracowanych w kulturze prawnej prawa stanowionego. Student po zakończeniu wykładu powinien swobodnie posługiwać się metodami wypracowanymi na terenie prawoznawstwa, przydatnymi w procesie stanowienia prawa oraz jego stosowania. W szczególności dzięki poznanym metodom wykładni prawa oraz regułom wnioskowania prawniczego student jest lepiej przygotowany do przyszłej roli prawnika. Ponadto, wprowadzenie studenta w aparaturę pojęciową europejskiej kultury prawnej pozwala mu sprawnie i kompetentnie korzystać z metod i pojęć prawoznawstwa wspólnych dla wszystkich prawników Unii Europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Kordela
Prowadzący grup: Maciej Dybowski, Paweł Kokot, Marzena Kordela, Michał Krotoszyński, Piotr Zwierzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Dybowski, Marzena Kordela, Michał Krotoszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzena Kordela, Michał Krotoszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)