Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prywatne międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PPM-pj-n
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo prywatne międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 0.94 Prawo niestacjonarne przedmioty obowiązkowe - V rok
E-learning - przedmioty Wydziału Prawa i Administracji
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Wymagania wstępne: a) znajomość prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy;

b) znajomość prawa postępowania cywilnego;

c) znajomość źródeł prawa Unii Europejskiej i zasad ich stosowania w polskim porządku prawnym.


Poziom przedmiotu:

jednolite magisterskie

Cele kształcenia:

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej określania prawa właściwego dla międzynarodowych stosunków osobistych i majątkowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, a także wiedzy dotyczącej międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie właściwości sądów (jurysdykcji), uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

V rok

Skrócony opis:

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej określania prawa właściwego dla międzynarodowych stosunków osobistych i majątkowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, a także wiedzy dotyczącej międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie właściwości sądów (jurysdykcji), uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego i jego pozycja w polskim systemie prawnym; normy kolizyjne; normy prawa międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych;

2. Źródła prawa prywatnego międzynarodowego (umowy międzynarodowe - wielostronne i dwustronne, akty prawa Unii Europejskiej, ustawy krajowe, w tym w szczególności ustawa - prawo prywatne międzynarodowe);

3. Budowa normy kolizyjnej; rodzaje norm kolizyjnych;

4. Rodzaje i systematyka łączników norm kolizyjnych;

5. Zagadnienia ogólne prawa prywatnego międzynarodowego, w tym w szczególności: kwalifikacja pojęć prawnych, odesłanie, kwestia wstępna; klauzula porządku publicznego, przepisy wymuszające swoje zastosowanie, zmiana statutu, stosowanie obcego prawa właściwego;

6. Prawo osobowe (statut personalny osób fizycznych i prawnych);

7. Forma czynności prawnych: właściwość prawa; zakres statutu;

8. Przedawnienie roszczeń: właściwość prawa; zakres statutu;

9. Przedstawicielstwo, ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa: właściwość prawa; zakres statutu;

10. Prawa rzeczowe: właściwość prawa dla własności i innych praw rzeczowych; właściwość prawa dla czynności prawnych z zakresu prawa rzeczowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzeń nieruchomościami; zakres statutu rzeczowego;

11. Właściwość prawa dla praw własności intelektualnej i ochrony tych praw; właściwość legis loci protectionis;

12. Zobowiązania umowne: właściwość prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru prawa; zakres statutu kontraktowego; zagadnienia intertemporalne: stosowanie źródeł norm kolizyjnych (ustawa - prawo prywatne międzynarodowe, konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 (Rzym I));

13. Zobowiązania pozaumowne, w tym w szczególności wynikające z czynów niedozwolonych oraz bezpodstawnego wzbogacenia: właściwość prawa; zakres statutu; zagadnienia intertemporalne: stosowanie źródeł norm kolizyjnych: ustawa - prawo prywatne międzynarodowe, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 864/2007 (Rzym II));

14. Kolizyjnoprawne zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego (małżeństwo, majątkowe i osobiste stosunki małżeńskie, separacja i rozwód, stosunki prawne między rodzicami a dzieckiem, roszczenia alimentacyjne, przysposobienie, opieka i kuratela) - właściwość prawa; zakresy odpowiednich statutów; źródła norm kolizyjnych, w tym zwłaszcza Protokół haski z 2007 r.;

15. Sprawy spadkowe: właściwość prawa, zakres statutu spadkowego; czynności prawne na wypadek śmierci (ważność, forma);

16. Stosunki pracy: właściwość prawa; zakres statutu; źródła norm kolizyjnych;

17. Międzynarodowe postępowanie cywilne: jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych; źródła prawa: ustawa - kodeks postępowania cywilnego (część czwarta), akty prawa Unii Europejskiej (rozporządzenie (WE) nr 44/2001, rozporządzenie (WE) nr 2201/2003), rozporządzenie (WE) nr 4/2009; umowy międzynarodowe, w tym konwencja z Lugano;

18. Wybrane zagadnienia międzynarodowego arbitrażu handlowego (zapis na zagraniczny sąd polubowny; wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych).

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Maksymilian Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, LexisNexis, Warszawa 2011 (albo wydanie późniejsze);

2. Jacek Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2011 (albo wydanie późniejsze).

Literatura uzupełniająca: 1. Jacek Marcin Czepelak, Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008;

2. Michał Wojewoda, Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych, Zakamycze, Kraków 2007;

3. Piotr Mostowik, Bezpodstawne wzbogacenie w prawie prywatnym międzynarodowym, LexisNexis, Warszawa 2006;

4. Aurelia Nowicka, Kolizyjnoprawna problematyka praw własności przemysłowej, (w:) System prawa prywatnego, tom 14B (red. R. Skubisz), C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1527 i n.

5. Marek Świerczyński, Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec, Prawo prywatne międzynarodowe. Teksty, Lexis Nexis, Warszawa 2010 (albo późniejsze).

Efekty uczenia się:

Nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej stosowania:

a) norm kolizyjnych określających prawo właściwe, z uwzględnieniem zasad ogólnych stosowania tych norm;

b) norm międzynarodowego postępowania cywilnego określających jurysdykcję sądów oraz zasady uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych.

Wykształcenie samodzielności w zakresie ustalania źródeł norm kolizyjnych (umowy międzynarodowe - wielostronne i dwustronne; akty prawne Unii Europejskiej; ustawa - prawo prywatne międzynarodowe) i określania na ich podstawie prawa właściwego dla stosunków międzynarodowych.

Wykształcenie umiejętności:

a) określania prawa właściwego na podstawie odpowiedniego zespołu norm kolizyjnych (umowy międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, ustawa - prawo prywatne międzynarodowe),

b) określania jurysdykcji oraz stosowania zasad uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych na podstawie odpowiedniego zespołu norm międzynarodowego postępowania cywilnego (umowy międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, kodeks postępowania cywilnego).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aurelia Nowicka, Marcin Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)