Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ZSM-ZU-44 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia specjalizacyjne
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Literaturoznawstwo)

pogłębienie i poszerzenie wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej badań nad literaturą oraz jej kontekstami kulturowymi i historycznymi

kształtowanie umiejętności formułowania krytycznych opinii o dziełach literackich

zapoznanie z tekstami literackimi oraz krytycznoliterackimi

praktyczne wykorzystanie wiedzy w analizie dzieła literackiego

udoskonalenie umiejętności interpretacji dzieła literackiego

rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego

utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań naukowych i źródeł bibliograficznych

rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć


ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Językoznawcze)

Zapoznanie ze słowotwórstwem i fleksją jako koegzystującymi podsystemami morfologicznymi języka.

Przyswojenie wiedzy z zakresu wspólnych zasad i mechanizmów tworzenia wyrazów i form wyrazowych.

Wyrobienie umiejętności rozpoznawania sposobów tworzenia wyrazów i form wyrazowych.

Zapoznanie się z procesami transformacji struktur słowotwórczych w struktury fleksyjne.

Przyswojenie wiadomości dotyczących wykorzystania paradygmatu fleksyjnego w funkcji formantu słowotwórczego.

Przyswojenie wiedzy z zakresu leksykalizacji słowoform i transpozycji funkcjonalnej.

Przyswojenie wiedzy o podobieństwach w sferze homonimii, synonimii i antonimii morfemów słowotwórczych i relacyjnych.

Wyrobienie umiejętności kompilowania opracowań naukowych i prawidłowego wyciągania wniosków.

Wyrobienie umiejętności właściwej interpretacji wyników przeprowadzonej analizy.

Zaangażowanie studentów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem wiedzy i czytaniem literatury fachowej.

Rozwijanie umiejętności indywidualnej pracy oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Literaturoznawstwo)

Poezja „srebrnego wieku”

Religijne konteksty poezji „nowochłopskiej”.

Poezja wojenna.

Poezja lat 60-tych XX wieku.

Pieśń autorska.

Współczesna poezja rockowa.

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Językoznawcze)

Wykorzystanie w aktach słowotwórczych i formotwórczych wspólnego środka – morfemu. Zmiany morfologiczne w formacjach słowotwórczych i formach wyrazowych.

Sposoby tworzenia wyrazów i form wyrazowych (prefiksacja, sufiksacja, konfiskacja, postfiksacja, kompozycja). Wykorzystanie paradygmatu fleksyjnego w funkcji formantu słowotwórczego (konwersja).

Podobieństwa w sferze homonimii, synonimii i antonimii morfemów słowotwórczych i relacyjnych (gramatycznych). Zjawisko transpozycji funkcjonalnej czasów i trybów gramatycznych jako analog tzw. słowotwórstwa semantycznego (neosemantyzacji).

Słowotwórstwo a kształtowanie się kategorii gramatycznych. Rola procesów słowotwórczych w aktywizacji niektórych typów końcówek fleksyjnych rzeczowników. Procesy transformacji struktur słowotwórczych w struktury fleksyjne.

Wpływ gramatycznych charakterystyk wyrazów na możliwość lub niemożliwość realizacji określonych typów słowotwórczych. Podporządkowanie modeli słowotwórczych poszczególnym klasom leksykalno-gramatycznym wyrazów podstawowych.

Uwarunkowanie realizacji określonych modeli derywacyjnych formalno-gramatycznym właściwościom wyrazów bazowych. Wpływ nieodmienności wyrazów podstawowych na charakter morfonologicznej organizacji procesów słowotwórczych.

Zjawisko leksykalizacji słowoform (jednostek płaszczyzny fleksyjnej) – przekształcenia ich w formacje słowotwórcze. Transpozycja funkcjonalna morfemów relacyjnych – przekształcenie ich w morfemy słowotwórcze.

Literatura:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Literaturoznawstwo)

5. Zalecana literatura

1. B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej od początków do czasów najnowszych, Wrocław 2002;

2. Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. L. Suchanka, Kraków 1996;

3. Emigracja i tamizdat, pod red. L. Suchanka, Kraków 1993.

4. S. Pollak, Srebrny wiek i później : szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa 1971.

5. G. Przebinda, J. Smaga, Kto jest kim w Rosji po 1917 roku, Kraków 2000;

6. Historia literatury rosyjskiej 1917-1991, pod red. G. Porębina, S. Poręba, Katowice 1994;

7. Historia literatury rosyjskiej XX w., pod red. A. Drawicza, W-wa 1997;

8. Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, przeł. B. Kodzis, Wrocław 1996.

9. Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. P. Fasta i L. Rożek, Katowice 1994

10. T. Klimowicz, Obywatele Arkadii, Wrocław 1993;

11. T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917–1996), Wrocław 1996;;

12. Русские писатели ХХ века. Биографический словарь, pod red. П.А. Николаева, Москва 2000.

Kanon lektur

Liryka (do wyboru 4 wiersze/poematy z 10 zaproponowanych przez prowadzącego): A. Achmatowa, O. Mandelsztam, W. Chlebnikow, L. Gumilow, M. Cwietajewa, Z. Gippius, A. Bieły, A. Błok, W. Majakowski, B. Pasternak, S. Jesienin, N. Klujew, K. Simonow, S. Gudzenko, A. Tarkowski, J. Jewtuszenko, A. Wozniesienki, B. Okudżawa, W. Wysocki, A. Galicz, W. Coj, J. Szewczuk, S. Sznurow)

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Językoznawcze)

Азарх Ю.С., Cловообразование и формообразование существительных в истории русского языка, Москва 1984.

Бабайцева В.В.. Явление переходности в грамматике русского языка, Москва 2000.

Балалыкина Э.А., Николаев Г.А., Русское словообразование, Казань 1985.

Бондарко А.В., Некоторые особенности переносного употребления времен глагола, „Рyсский язык в школе” 1965, № 5.

Виноградов В.В., Исследования по русской грамматике, Москва 1975.

Виноградов В.В., Русский язык (грамматическое учение о слове), Москва 1972.

Еселевич И.Э., Из истории категории собирательности в русском языке, Казань 1979.

Зайнуллин М.В., Мурязов Р.З., Грамматика и словообразование. In: Актуальные проблемы русского словообразования, Ташкент 1982.

Земская Е.А., Современнный русский язык. Словообразование, Москва 1973.

Иванов В.В., Историческая грамматика русского языка, Москва 1983.

Катлинская Л.П., Живые способы создания русских слов, Москва 1995.

Ким О.М., Транспозиция на уровне частей речи и явление омонимии в русском языке, Ташкент 1978.

Колесников А.А., О грамматическом статусе собирательных имен существительных, „Русский язык в школе” 1976, № 6.

Красильникова Е.В., О соотношении словообразования и словоизменения. In: Проблемы структурной лингвистики 1985–1987, Москва 1989.

Кубрякова Е.С., О формообразовании, словоизменении, словообразовании и их соотношенити, „Известия АН СССР. Серия литературы и языка” 1976, т. 35, № 6.

Кубрякова Е.С., Соболева П.А., О понятии парадигмы в формообразовании и словообразовании. In: Лингвистика и поэтика, Москва 1979.

Левковская К.А., О словообразовании в его отношении к грамматике. In: Вопросы теории и истории языка, Москва 1952.

Лопатин В.В., Словообразование как объект грамматического описания. In: Грамматическое описание славянских языков, Москва 1974.

Лыкова Н.А., О границах между словоизменением, формообразованием и словообразованием в русском языке, „Филологические науки” 1981, № 3.

Марков В.М., Историческая грамматика русского языка. Именное склонение, Москва 1974.

Николаев Г.А., Словообразование и формообразование. In: Грамматическая лексикология русского языка, Казань 1978.

Рожкова Г.И., Очерки практической грамматики, Москва 1987.

Тукова Т.В., Омореферентность форм собирательности и единственного числа имен существительных русского языка, „Филологические науки” 1992, № 4.

Улуханов И.С., Грамматический род и словообразование, „Вопросы языкознания” 1988, № 5.

Шанский Н.М., Очерки по русскому словообразовапнию, Москва 1968.

Habrajska G., Morfologia rzeczowników zbiorowych w świetle wybranych poglądów na fleksję i derywację, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1994, z. 50.

Heinz A., Fleksja a derywacja, „Język Polski” 1961, Nr 5.

Kaliszan J., Словообразование и формообразование в русском языке, Poznań 2005.

Tokarski J., Fleksja a słowotwórstwo. In: J. Tokarski, Fleksja polska, Warszawa 1978.

Efekty uczenia się:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Literaturoznawstwo)

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

zna biografię i twórczość wybranego pisarza/wybranych pisarzy i charakteryzuje w tym kontekście daną epokę literacką

rozumie i prawidłowo stosuje terminy z zakresu literaturoznawstwa

rozumie i wyjaśnia istotę oraz mechanizmy funkcjonowania poszczególnych epok literackich

zna i stosuje w wypowiedzi pisemnej metody analizy interpretacji dzieła literackiego

wybiera właściwe metody interpretacyjne

prawidłowo interpretuje teksty literackie wybranych pisarzy

identyfikuje treści ideowe oraz charakterystyczne cechy poetyki utworów literackich w szerokim kontekście kulturowym

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku polskim, rosyjskim oraz innym języku obcym

potrafi w formie pisemnej wykazać się umiejętnościami z zakresu analizy działa literackiego

stosuje zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych i w przygotowaniu pracy magisterskiej

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Językoznawcze)

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Nazwać wspólne zasady i mechanizmy tworzenia wyrazów i form wyrazowych.

Zna procesy perintegracji zachodzące w formacjach słowotwórczych i formach wyrazowych.

Interpretuje podobieństwa w zakresie sposobów tworzenia wyrazów i form wyrazowych.

Samodzielnie wykazać podobieństwa w sferze homonimii, synonimii i antonimii morfemów słowotwórczych i relacyjnych.

Opisać wpływ słowotwórstwa na rozwój i kształtowanie się kategorii gramatycznych.

Rozumie wpływ gramatycznych charakterystyk wyrazów na możliwość lub niemożliwość realizacji określonych typów słowotwórczych.

Swobodnie posługiwać się literaturą przedmiotu w zakresie badanego obszaru językowego.

Właściwie formułować, weryfikować i argumentować wnioski z przeprowadzonej analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność oraz aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- przygotowanie analizy materiału badawczego oraz jej zaprezentowanie;

- ocena końcowa polegająca na umiejętności zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżące monitorowanie i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych przez studentów w trakcie zajęć oraz w domu

• Metody podsumowujące:

Ocena końcowa w oparciu o umiejętność syntezy zdobytej wiedzy i jej zaprezentowania w formie pisemnej lub ustnej.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sitarski, Aleksandra Zywert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Makarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Makarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.