Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna literatura hiszpańska I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WLH1-1LH-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna literatura hiszpańska I
Jednostka: Instytut Języków i Literatur Romańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FHI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1/ przekazanie wiedzy o procesach historyczno-literackich zachodzących w hiszpańskiej kulturze okresu powojnia

2/ zapoznanie studentów z kluczowymi zjawiskami, tematami i pojęciami związanymi z literaturą hiszpańską okresu powojnia

3/ zaznajomienie studentów z najważniejszymi dziełami hiszpańskiej literatury powojennej

4/ wykształcenie u studentów umiejętności analityczno‐interpretacyjnych z uwzględnieniem specyfiki tekstów współczesnych

5/ kształtowanie umiejętności posługiwania się terminologią literaturoznawczą, operowania kategoriami epoki, prądu, stylu, gatunku literackiego, pojęć estetycznych

6/ kształtowanie umiejętności samodzielnych wypowiedzi ustnych oraz rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy literackie

7/ kształtowanie umiejętności poszukiwania i korzystania ze źródeł bibliograficznych oraz odwoływania się do literatury przedmiotu

8/ przekazanie wiedzy o specyfice tekstów tłumaczonych, o przekształceniach oryginału dokonywanych w procesie przekładu

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

1/ propozycje periodyzacji współczesnej literatury hiszpańskiej; epoki, formacje, prądy

2/ specyfika analizy tekstów tłumaczonych: elementy teorii i historii przekładu literackiego z języka hiszpańskiego na polski

3/ estetyka literacka „tremendyzmu” w prozie i poezji lat 40

4/ realizm społeczny lat 40 i 50: najważniejsze teksty i techniki literackie

5/ literatura wygnańcza: autorzy, tematy, dzieła hiszpańskiej literatury emigracyjnej

6/ epoka eksperymentalna w literaturze hiszpańskiej lat 60

7/ zwrot narracyjny: proza hiszpańska lat 70

8/ literatura autorstwa kobiet w epoce powojennej

9/ poezja hiszpańska okresu powojnia

10/ dramat hiszpański okresu powojnia

Literatura:

1. Alonso, D. Poetas españoles contemporáneos, Gredos, Madrid 1969.

2. Aszyk, U., Współczesny teatr hiszpański w walce o… teatr, Warszawa 1988.

3. Fuente, I. de la, Mujeres de la posguerra, Barcelona 2001.

4. Mainer, J. C, Historia de la literatura española, volumen 7, J. Gracia y D. Ródenas: Derrota y restitución de la modernidad 1939-2010, Barcelona 2011.

5. Martínez Cachero, J.M., La novela española entre 1936 y el fin de siglo. Madrid 1997.

6. Nora, E. de, La novela española contemporánea (1939-1967), Madrid, 1982.

7. Rico. F., Historia y critica de la literatura española, volumenes - 8: epoca contemporanea: 1939-1980; 8/1:epoca contemporanea, primer suplemento: 1939-1975; Barcelona 1980, 1989.

8. Sanz Villanueva, S., Historia de la literatura española. 6/2: Literatura actual. Barcelona 1984.

9. Sanz Villanueva, S., La novela española durante el franquismo, Madrid 2010.

10. Sawicki, P. Wojna domowa 1936-39 w hiszpańskiej prozie literackiej. Ideologiczne konteksty literatury i jej misja społeczna, PWN, Warszawa 1985.

11. Soldevilla Durante, I., Historia de la novela española. Madrid 2001.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1/ identyfikować i scharakteryzować procesy historyczno-literackie zachodzące w hiszpańskiej kulturze okresu powojnia

2/ wskazać arcydzieła i kluczowe utwory literackie hiszpańskiej literatury powojennej, zreferować ich problematykę oraz kształt estetyczny z życiem terminologii literaturoznawczej

3/ scharakteryzować poszczególne okresy literackie składające się na epokę powojenną kultury hiszpańskiej

4/ zidentyfikować i objaśnić kluczowe zjawiska, tematy i pojęcia związane z literaturą hiszpańską okresu powojnia

5/ analizować i interpretować teksty literackie z zakresu hiszpańskiej literatury współczesnej z wykorzystaniem wiedzy o historii i kulturze epoki powojennej

6/ definiować i stosować omówione terminy historyczno- i teoretyczno-literackie

7/ wyjaśnić specyfikę tekstów tłumaczonych, wskazać podstawowe rodzaje przekształceń, jakim poddawany jest tekst w procesie przekładu

8/ znaleźć i wykorzystać źródła bibliograficzne dotyczące literatury przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach;

- aktywne uczestnictwo w zajęciach;

- sprawdzian podsumowujący.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Potok
Prowadzący grup: Magda Potok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Potok
Prowadzący grup: Magda Potok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Potok
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Potok
Prowadzący grup: Magda Potok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)