Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WJZJ-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi: językoznawstwa jako nauka i jego relacji z innymi dyscyplinami naukowymi, działów językoznawstwa, podstawowej wiedzy nt. metod badań lingwistycznych, semiotycznych podstaw języka, języka jako systemu/struktury, teorii pochodzenia języka, pokrewieństwa i zróżnicowania języków świata, klasyfikacji i typologii języków, ochrony, rozwoju, zanikania i rewitalizacji języków, miejsca języka w kulturze i społeczeństwie, typologii systemów graficznych języków świata; oraz przygotowanie do samodzielniejszych refleksji i dociekań nad językiem, dalszego studiowania przedmiotów lingwistycznych oraz rozszerzania własnych studiów poprzez korzystanie z opracowań językoznawczych

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języków polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie podręczników naukowych do językoznawstwa.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny;

Dyskusja;

Metoda analizy przypadków;

Zadania lingwistyczne

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć + zadania 15

Czytanie wskazanej literatury 20

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 10


SUMA GODZIN 75

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3


Pełny opis:

Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa i jego związki z innymi dyscyplinami

Modele (aktu) komunikacji językowej oraz podstawowe funkcje języka

Języki naturalne i teorie ich pochodzenia

Język jako struktura, jego podsystemy; relacje między jednostkami języka oraz jego podsystemami

Pokrewieństwo, klasyfikowanie a zróżnicowanie języków świata

Zróżnicowanie systemów fonetycznych i fonologicznych języków świata

Podstawowe typy morfologiczne i syntaktyczne języków świata

Związki między językiem, kulturą a społeczeństwem; zagrożenie języków naturalnych

Systemy pism świata

Literatura:

• Crystal, David 2010. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press.

• Maciejewski, Witold (red.) 1999. Wielka Encyklopedia Geografii Świata. t.14 Świat języków. Poznań: Kurpisz.

• Majewicz, Alfred 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa: PWN.

• Nau Nicole, Hornsby Michael, Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna, Wicherkiewicz Tomasz, Wójtowicz Radosław 2014. Book of Knowledge of Languages in Danger. http://languagesindanger.eu/book-of-knowledge ; i nieco starsza wersja polska: http://pl.languagesindanger.eu

• Yule, George 2019. The Study of Language. Cambridge University Press.

• Breton, Roland 2003. Atlas des langues du monde. Une pluralité fragile. Paris: Éditions Autrement.

Efekty uczenia się:

Student:

Zna charakterystykę językoznawstwa i jej miejsce wśród innych dyscyplin naukowych, a także miejsce i znaczenie japonistyki w tym obszarze, wybrane aspekty rozwoju oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną japonistyki.

Zna model aktu komunikacji językowej oraz podstawowe funkcje języka.

Rozumie, czym jest język naturalny i jakie są jego cechy oraz tłumaczy teorie pochodzenia języka naturalnego

Analizuje język jako strukturę i charakteryzuje poszczególne jego podsystemy, oraz relacje między jednostkami języka oraz jego podsystemami

Rozumie i wyjaśnia związki między pokrewieństwem, klasyfikowaniem a zróżnicowaniem języków świata i systemów pisma

Wskazuje podstawowe typy morfologiczne i syntaktyczne języków świata oraz potrafi rozwiązywać podstawowe zadania lingwistyczne oparte na typologiach języków

Krytycznie ocenia i interpretuje związki między językiem, kulturą a społeczeństwem na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności – zwłaszcza w kontekście zagrożenia języków naturalnych, ich ochrony i rewitalizacji języków

Postrzega język jako jeden z najistotniejszych przejawów kultury i ma świadomość językowego zróżnicowania świata.

Konsultuje problemy, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać, z przedstawicielami odpowiednich dziedzin naukowych w celu ich krytycznej interpretacji oraz poszukiwania rozwiązań praktycznych.

Wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne, test (do wyboru);

Udział w dyskusji w czasie zajęć

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza i umiejętności, bardzo dobre kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Jaśkiewicz, Tomasz Wicherkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Wicherkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Wicherkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)