Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie środowiskowe A-B/B-A: liaison

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TU-TŚABBA-WT11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie środowiskowe A-B/B-A: liaison
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Tłumaczenie ustne, I rok, studia stacjonarne II stopnia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Tłumaczenie ustne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele zajęć/przedmiotu:


Celem kursu jest przedstawienie specyfiki tłumaczenia środowiskowego, wynikającego z niej statusu tłumacza środowiskowego oraz rozwinięcie umiejętności tłumaczenia liaison w zakresie różnych dziedzin aktywności społecznej.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka B na poziomie B2/C1;

podstawowa wiedza z zakresu przekładoznawstwa


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody i formy prowadzenia zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 50

Czytanie wskazanej literatury 10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. -

Przygotowanie projektu -

Przygotowanie pracy semestralnej -

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 10

Inne (jakie?) -


SUMA GODZIN 100

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 6


Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Charakterystyka tłumaczenia środowiskowego w odniesieniu do pozostałych rodzajów tłumaczenia ustnego, analiza przypadków

Role (funkcje) tłumacza środowiskowego w odniesieniu do różnych dziedzin życia społecznego, wypracowywane w grupach

Deontologia w pracy tłumacza ustnego

Techniki tłumaczenia liaison i czynniki warunkujące ich wybór

Tłumaczenie liaison wypowiedzi z różnych dziedzin życia społecznego w zakresie języków A i B (AB-BA)

Literatura:

Zalecana literatura:

- CORMIER, Monique C. 1985. « Glossaire de la théorie interprétative de la traduction et de l’interprétation ». Meta : journal des traducteurs, vol. 30, numéro 4, pp. 353 – 359.

- KRUK-JUNGER Katarzyna. 2012. Przekład ustny środowiskowy – teoria, normy, praktyka, Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. P. Fasta, http://www.sbc.org.pl/Content/93100/doktorat3257.pdf

- PÖCHHACKER, Franz. 2007. Introducing Interpreting Studies. London: Routledge

- SELESKOVITCH, Danica et LEDERER, Marianne. 2001. Interpréter pour traduire. 4e édition revue et corrigée. Collection TRADUCTOLOGIE. Paris : Didier Érudition

- SELESKOVITCH, Danica et LEDERER, Marianne. 2002. Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Communautés européennes: Didier Érudition/Klincksieck

- TRYUK, Małgorzata. 2004. L’interprétation communautaire. Des normes et des rôles dans l’interprétation. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych

- TRYUK, Małgorzata. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

zna i potrafi scharakteryzować tłumaczenie środowiskowe na tle innych rodzajów tłumaczenia ustnego

ma świadomość ról tłumacza środowiskowego i zasad deontologii, jakich winien przestrzegać i potrafi je wdrażać

zna techniki tłumaczenia charakterystyczne dla tłumaczenia liaison i potrafi je stosować w praktyce

potrafi wykonać tłumaczenie metodą liaison wypowiedzi pochodzących z różnych dziedzin życia społecznego w zakresie języków A i B (AB-BA)

ma poszerzone słownictwo z zakresu przerabianych dziedzin

Metody i kryteria oceniania:

o bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

o dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

o dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

o dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

o dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

o niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch, Barbara Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Mausch, Barbara Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.