Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika tłumaczenia konsekutywnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TTK-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika tłumaczenia konsekutywnego
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego

Cele kształcenia:

Celem nauczania tego przedmiotu jest wdrażanie słuchaczy do pracy w ustnych tłumaczeniach biznesowych, negocjacjach, konferencjach prasowych dla pary językowej rosyjski-polski. Przedmiotem zajęć jest zapoznanie słuchacza ze specyfiką danego rodzaju przekładu, technikami doskonalącymi umiejętność nawyków tłumaczenia, zasadą pracy tłumacza, ćwiczenia w koncentracji i zapamiętywaniu fragmentów tekstów i wypracowywanie skutecznego i sprawnego warsztatu tłumacza. Celem ćwiczeń praktycznych w ustnym tłumaczeniu konsekutywnym jest doskonalenie i dynamizacja słownictwa, umiejętność rozumienia i wyodrębniania kluczowych elementów z tekstu i rozwijanie pamięci.

Pełny opis:

Tłumaczenie tekstów popularno-naukowych

- ćwiczenia w czytaniu i tłumaczeniu konsekutywnym, ćwiczenia na poszerzenie pola czytania, pamięci krótkotrwałej

Tłumaczenie prezentacji – tekst techniczny i popularno-naukowy

techniki gromadzenia słownictwa, strategie komunikacyjne (parafraza, definiowanie), ćwiczenia rozwijające pamięć krótkotrwałą,

Tłumaczenie tekstów standardowych (wypowiedzi typowe dla początku i końca wystąpienia, ćwiczenia w parafrazowaniu)

Tłumaczenie z notatką, tłumaczenie „z tekstem”

Literatura:

1. Gillies A., Sztuka notowania: Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Język a komunikacja 14, Kraków 2007.

2. Rozan J.-F., Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym – Notetaking in Consecutive Interpreting. Język a komunikacja 3, Kraków 2004.

3. Tryuk M., Przekład ustny środowiskowy, Warszawa 2006.

4. Tryuk M., Przekład ustny i konferencyjny, Warszawa 2007.

5. Tryuk M., Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego, Warszawa 2006.

6. Jopek-Bosiacka A., Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2007.

7. Bednarczyk A., W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Warszawa 2008.

8. Sztuka przekładu – interpretacje, pod red. P. Fasta i A. Świeściak, Katowice 2006.

9. Альманах переводчика, под ред. Гаспарова М.Л., Москва 2001.

10. Миньяр-Белоручев Р.К., Записи в последовательном переводе, Москва 2005.

11. Миньяр-Белоручев Р.К., Как стать переводчиком, Москва 1999.

12. Миньяр-Белоручев Р.К., Последовательный перевод, Москва 1969.

13. Миньяр-Белоручев Р.К., Теория и методы перевода, Москва 1996.

14. Миньяр-Белоручев Р.К., Толковый словарь переводческих терминов, Москва 1999.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu słuchacz:

Potrafi określić podstawowe zagadnienia tłumaczenia konsekutywnego.

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu techniki tłumaczenia konsekutywnego.

Prawidłowo charakteryzuje główne techniki notacji stosowane w tłumaczeniu konsekutywnym.

Zna najważniejsze zagadnienia związane z problematyką notacji w języku rosyjskim i polskim; umie stosować podstawowe systemy notacji z zachowaniem chronometrażu podczas tłumaczenia (timing).

Zna uniwersalia, metodykę, techniki i błędy przekładu; umie dokonywać ustnej korekty i autokorekty dokonanego tłumaczenia; zna zasady zachowania (savoir-vivre tłumacza) w sytuacji komunikacyjnej.

Potrafi dokonać rozbioru analitycznego oficjalnych przemówień (segmentacji strukturalnej) oraz opisuje zasady użycia symboli notacyjnych.

Swobodnie korzysta za źródeł bibliograficznych w języku polskim i rosyjskim.

Umie pracować w grupie, komunikując się zarówno w języku polskim, jak i rosyjskim.

Zna metody radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych.

Potrafi opracować prezentację tłumaczenia konsekutywnego przygotowanego wcześniej tekstu przemówienia ustnego; potrafi dokonać parafrazy, streszczenia, redukcji, antycypacji, werbalizacji emocji, ekwiwalencji, stylizacji improwizowanej wypowiedzi; przedstawia własny warsztat tłumaczenia konsekutywnego przygotowanego wcześniej tekstu przemówienia ustnego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- wykonywanie prac domowych i kontrolnych;

- zaliczenie śródsemestralnych prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć.

- kolokwium zaliczeniowe.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć oraz w domu.

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena polegająca na umiejętności zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu podczas kolokwium zaliczeniowego.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Tyczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Tyczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.