Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie multimedialne BA (lokalizacja stron)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TMBA-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie multimedialne BA (lokalizacja stron)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie rozszerzonej wiedzy z zakresu tłumaczenia multimedialnego ze szczególnym uwzględnieniem przekładu stron internetowych,

2. przekazanie wiedzy na temat specyfiki tłumaczenia multimedialnego względem innych rodzajów tłumaczenia (pisemnego czy ustnego),

3. uświadomienie złożoności procesu tłumaczenia stron internetowych i problemów związanych z ograniczeniami technicznymi (np. ograniczenia przestrzenne, planowanie odpowiedniego układu strony, uwzględnienie specyfiki poszczególnych par językowych, etc.),

4. ukazanie praktycznych rozwiązań tłumaczy na przykładzie stron www i zwrócenie uwagi na główne trudności, z którymi trzeba się zmierzyć, przekładając witryny internetowe (lokalizacja kulturowa, terminologia branżowa, projektowanie graficzne)

5. wyrobienie u studentów umiejętności samodzielnego przekładania treści witryn internetowych odnoszących się do różnorodnych dziedzin (sklepy, hotele, firmy, instytucje i stowarzyszenia lokalne i międzynarodowe, banki, etc.),

6. wyrobienie u studentów umiejętności dokonywania lokalizacji stron internetowych, czyli dostosowywania treści wyjściowych do wymagań obszaru kulturowego i językowego, w którym dany serwis internetowy ma funkcjonować (tzw. inkulturacja materiału),

7. opracowanie terminologii branżowej,

8. wyrobienie u studentów umiejętności dostosowywania zawartości graficznej strony do wymagań danej wersji językowej i standardów języka docelowego,

9. refleksja i dyskusja nad zjawiskami zachodzącymi w procesie tłumaczenia stron www,

10. nabycie umiejętności oceny własnych możliwości oraz krytycznego spojrzenia na własne dokonania translatorskie; rozpoznawanie błędów tłumaczeniowych,

11. stworzenie podstaw do dalszej, samodzielnej pracy;


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Język wykładowy w zależności od filologii: angielski, francuski, niemiecki;

Pełny opis:

1. zagadnienie tłumaczenia multimedialnego, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia stron internetowych;

2. specyfika tłumaczenia multimedialnego względem innych rodzajów tłumaczenia (pisemnego czy ustnego),

3. lokalizacja stron internetowych pod kątem językowo-kulturowym (wymagania obszaru kulturowego i niuanse językowe kraju, w którym dany serwis ma funkcjonować),

4. ograniczenia techniczne towarzyszące pracy tłumacza multimedialnego (lokalizacja stron www pod kątem graficznym),

5. praktyczne rozwiązania tłumaczy na przykładzie wybranych stron www i zwrócenie uwagi na główne trudności, z którymi trzeba się zmierzyć, przekładając witryny internetowe (lokalizacja kulturowa, terminologia branżowa, projektowanie graficzne),

6. tłumaczenie wybranych witryn internetowych z dziedziny turystyki (strony www hoteli, punktów informacji turystycznych, serwisów miejskich, biur turystycznych, etc.); tworzenie bazy leksykalnej,

8. tłumaczenie witryn internetowych wybranych firm i instytucji lokalnych oraz międzynarodowych; tworzenie bazy leksykalnej,

9. tłumaczenie wybranych stron internetowych z dziedziny ekonomii (banki, przedsiębiorstwa, etc.); tworzenie bazy leksykalnej;

Literatura:

Tomaszkiewicz, T., 2006, Przekład audiowizualny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. zna na poziomie rozszerzonym i właściwie stosuje terminologię specjalistyczną z zakresu przekładu multimedialnego (ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia stron internetowych),

2. ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę na temat specyfiki tłumaczenia multimedialnego względem innych rodzajów tłumaczenia (pisemnego czy ustnego),

3. jest świadomy i rozumie, na czym polega złożoność procesu tłumaczenia stron internetowych i problemów związanych z ograniczeniami technicznymi,

4. posiada umiejętność samodzielnego przekładania treści witryn internetowych odnoszących się do różnorodnych dziedzin (sklepy, hotele, firmy, instytucje i stowarzyszenia lokalne i międzynarodowe, banki, etc.),

5. posiada umiejętność dokonywania lokalizacji stron internetowych, czyli dostosowywania treści wyjściowych do wymagań obszaru kulturowego i językowego, w którym dany serwis internetowy ma funkcjonować (tzw. inkulturacja materiału),

6. potrafi dostosować zawartość graficzną strony do wymagań danej wersji językowej i standardów języka docelowego,

7. potrafi opracować i prawidłowo posłużyć się terminologią branżową

ocenia i poddaje krytyce własne dokonania translatorskie,

8. wykorzystuje nauczone treści w dalszej, samodzielnej pracy;

Metody i kryteria oceniania:

- dyskusja,

- sprawdzian ustny weryfikujący umiejętności analityczne,

- sprawdzian pisemny,

- tłumaczenie zadanych przez prowadzącego stron www;

weryfikacja przekładów studentów przez prowadzącego pod kątem lokalizacji treści oraz obiektów graficznych;

- krytyczna ocena własnych dokonań translatorskich przez studentów; ustne uzasadnienia wyborów translatorskich, m.in. rozwiązywanie kwestii leksykalnych, składniowych, gramatycznych i kulturowych oraz uzasadnienia rozwiązań przestrzennych;

- prace pisemne na zaliczenie indywidualne;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Borowczyk, Małgorzata Korycińska-Wegner, Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)