Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SM-M-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
sinologia, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

sinologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy o sposobach i zasadach korzystania ze zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i internetowych w celu zgromadzenia literatury żródłowej i sporządzenia prawidłowej bibliografii.

Nauczenie prawidłowego oceniania naukowej wiarygodności i jakości zgromadzonych źródeł.

Nauczenie prawidłowego przeprowadzania analizy naukowej i porównywania zgromadzonych źródeł.

Nauczenie sporządzania prawidłowego opisu wyników własnych badań przy zastosowaniu wybranej metodologii badań.

Nauczenie przwidłowego sporządzania przypisów, odnośników, indeksów, aneksów, bibliografii.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka chińskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną lekturę tekstów literackich i akademickich w tych językach.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteki uniwersyteckie, szczególnie biblioteka Novum

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Indywidualne konsultacje

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Czytanie wskazanej literatury 40

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 60

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20


SUMA GODZIN 150

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 5


Skrócony opis:

Seminarium magisterskie polega na samodzielnym przygotowaniu przez studenta rozprawy naukowej pod opieką prowadzącego seminarium.

Pełny opis:

Podczas seminarium magisterskiego student wspólnie z prowadzącym seminarium ustala temat rozprawy magisterskiej oraz harmonogram pracy własnej , a także harmonogram konsultacji z prowadzącym. Zgodnie z tym harmonogramem zbiera materiały źródłowe, przygotowuje kolejne fragmenty rozprawy i prowadzi dyskusje na temat rozprawy z prowadzącym seminarium.

Literatura:

Lektury dobierane są indywidualnie, w zależności od wybranego przez studenta tematu pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

prawidłowo korzysta ze źródeł bibliotecznych, archiwalnych i internetowych w celu zgromadzenia literatury przedmiotu i podmiotu;

prawidłowo ocenia naukową wiarygodność i jakość zgromadzonych źródeł;

prawidłowo przeprowadza naukową analizę i porównania zgromadzonych źródeł przy zastosowaniu wybranej metodologii badań;

sporządza prawidłowy opis wyników własnych badań przy zastosowaniu wybranej metodologii oraz z uwzględnieniem aspektów teoretycznych;

prawidłowo sporządza bibliografię, odnośniki, przypisy, indeksy, aneksy, bibliografię;

samodzielnie formułuje problem badawczy;

zna zasady kompozycji wywodu naukowego i stosuje je we własnej pracy;

zna zasady etyki pracy naukowej i ich przestrzega;

wykazuje się ciekawością badawczą i dociekliwością.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Kurpaska, Izabella Łabędzka, Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Burkiewicz, Joanna Krenz, Maria Kurpaska, Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Burkiewicz, Joanna Krenz, Maria Kurpaska, Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.