Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SM-DU44 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 4
filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 4
język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok II, studia II stopnia, semestr letni
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programów DUx-FILG
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 16.00 LUB 10.00 LUB 8.00 LUB 12.00 LUB 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej i jej obrony. Podanie standardów przyjętych na uczelni w zakresie formatowania prac (tylko 1 semestr). Korekta kolejnych wersji tekstu i instruktaż w zakresie przeprowadzenia egzaminu magisterskiego. Zajęcia seminaryjne stwarzają warunki dla przyswojenia i pogłębienia wiedzy teoretycznej i metodologicznej przez magistranta z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka) oraz mają na celu uzupełnienie niezbędnej wiedzy historycznej. Wyrabiają umiejętności planowania i organizacji samodzielnej pracy naukowej, zarządzania zdobytymi informacjami (gromadzenie i selekcja literatury przedmiotu, zapewnienie dostępu do niej pozyskiwanie i interpretowanie danych pochodzących z różnych źródeł) oraz prezentacji zdobytej wiedzy wobec promotora (zdolności krytyczne i samokrytyczne) i krytycznej dyskusji nad koncepcją i fragmentami przygotowywanej pracy.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Promotor podaje informacje na pierwszym seminaryjnym spotkaniu magistrantów

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja, praca z tekstem, uczenie problemowe, metoda badawcza, demonstracje dźwiękowe i/lub video

Skrócony opis:

student dokonuje w pierwszym semestrze wyboru seminarium magisterskiego z oferty IFG

Pełny opis:

Teoria i metodologia badań naukowych wybranej dyscypliny

Analiza istotnych zjawisk i zagadnień językowych, literackich i kulturowych – w zależności od dyscypliny naukowej wybranego seminarium magisterskiego według propozycji promotora i sugestii studentów

Omówienie i korekta kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej

Literatura:

Frank Grätz: Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden für das Studium und die Promotion. Mannheim 2006; Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen von Matthias Karmasin und Rainer Ribing von UTB, Stuttgart 2009; Martin Kornmeier: Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation. UTB Haupt 2010; Norbert Franck: Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens: Eine praktische Anleitung. Stuttgart 2009. Literatura zgodna z profilem seminarium, propozycją prowadzącego i wybranym tematem pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

student/ka ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka

Posługuje się terminologią z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (j.w.)

Zna i rozumie metody interpretacji różnych wytworów kultury w świetle różnych teorii i szkół

Analizuje przyczyny i przebieg omawianych na zajęciach zjawisk językowych, literackich lub kulturowych (w zależności od wybranej dyscypliny)

Wyszukuje informacje na temat istotnych zjawisk językowych, literackich lub kulturowych i wykorzystuje je merytorycznie argumentując w wystąpieniach ustnych

Przygotowuje teksty kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej w języku niemieckim na temat zjawisk językowych, literackich lub kulturowych

Ma świadomość posiadanej wiedzy, konieczności jej stałej aktualizacji i doskonalenia

kierunek: JEZYK NIEMIECKI I KOMUNIKACJA W BIZNESIE

student zna i rozumie w pogłębionym i poszerzonym stopniu praktyczne zastosowanie wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej z wybranej dziedziny nauk (językoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka);

Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym i właściwie stosuje terminologię specjalistyczną z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (j.w.)

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu dokonania i szkoły badawcze oraz powiązania badań językoznawczych lub kulturoznawczych z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi;

Zna i rozumie wybrane zagadnienia komparatystyki językowej lub kulturowej, procesy wymiany kulturowej i ich znaczenie dla współczesnych procesów integracyjnych oraz technologicznych;

Zna i rozumie metody interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla danych teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa, translatologii lub kulturoznawstwa

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz konieczność ich ochrony, a także formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości;

Potrafi formułować w sytuacjach profesjonalnych rozwinięte metody analizy, interpretacji, problematyzowania i wartościowania różnorodnych wytworów języka do realizacji założonego zadania badawczego

Potrafi posługiwać się zaawansowanymi technologiami informacyjnymi w zakresie niezbędnym do wykonania konkretnych zadań badawczych oraz w sytuacjach zawodowych

Potrafi prowadzić pogłębione badania społeczne niezbędne dla opracowania diagnoz potrzeb (językowych i interkulturalnych) odbiorców kultury, mediów, biznesu

Potrafi docenić wartość i znaczenie różnorodności kulturowej ludzkości oraz wynikającej z niej postawy otwartości i tolerancji wobec inności

Metody i kryteria oceniania:

referat, ocena w dyskusji, praca magisterska

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Denka, Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Denka, Jerzy Kałążny, Justyna Krauze-Pierz, Maciej Mackiewicz, Beata Mikołajczyk, Marek Rajch, Janusz Taborek, Maria Wojtczak, Arkadiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Kałążny, Janusz Taborek, Arkadiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Denka, Joanna Drynda, Jerzy Kałążny, Justyna Krauze-Pierz, Maciej Mackiewicz, Beata Mikołajczyk, Sławomir Piontek, Janusz Taborek, Marta Woźnicka, Arkadiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Drynda, Maciej Mackiewicz, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Kałążny, Łukasz Musiał, Agnieszka Pawłowska-Balcerska, Marek Rajch, Janusz Taborek, Maria Wojtczak, Arkadiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.