Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMMGR-24
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: filologia szwedzka, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 2
Filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Pomoc studentom w uzupełnieniu bibliografii

Pomoc studentom w interpretacji najważniejszych prac z zakresu wybranej dziedziny badań

Pomoc studentom w zgromadzeniu materiału badawczego

Pomoc studentom w wyborze metody badawczej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Prezentacja dostępnych baz danych oraz baz bibliograficznych (np. Fornsvensk bibliografi), zasobów elektronicznych bibliotek (książkowych i czasopism).

Wybór materiału empirycznego stosownego do wybranego tematu badań, np. korpusu tekstów, sformułowanie zadań badawczych oraz wybór metody badawczej

Dyskusja wokół szczegółowej literatury przedmiotu, np. referującej wyniki badań

Pisanie tekstu referującego zagadnienia teoretyczne z zakresu wybranej dziedziny językoznawstwa

Literatura:

Bandle, Oskar et.al. (red.) 2002. The Nordic Languages. Vol 1-2. Berlin: Walter de Gruyter

Herslund, M. (red.). 1996. Ny forskning i grammatik, F?llespublikation 3, Kollekollekollokviet 1995, Odense: Odense Universitetsforlag.

Herslund, M., Lihn Jensen B. (red.) (2003): Sprog og sprogbeskrivelse, K?benhavn: Samfundslitteratur.

Togeby O. 2003. Fungerer denne s?tning? Funktionel dansk sprogl?re, 1. udg., Gads Forlag.

Krysztofiak, M. 2005. Skandinavien und Mitteleuropa. Wrocław/Görlitz: Neisse Verlag.

Ricoeur, P. 1989. Język, teksty, interpretacja, przeł. Piotr Graff i Katarzyna Rosner. Warszawa: PIW.

Rorty, R. 2009. Filozofia jako polityka kulturalna, przeł. Bogdan Baran. Warszawa: Czytelnik.

Faarlund, Lie, Vannebo (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Golden, Mac Donald, Ryen (1988). Norsk som fremmed spr?k. Grammatikk. Oslo.

Topolińska (red.) (1984). Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Morfologia. Warszawa

Hagen, J.E. (2002). Norsk grammatikk for andrespr?kl?rere. Gyldendal Akademisk

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa (socjolingwistyka, historia języka, teoria literatury, poetyka opisowa i historyczna, komparatystyka literacka, teoria i krytyka przekładu itp.) oraz znajomość stosowanych w niej metod badawczych

Potrafi napisać tekst referujący w opraciu o publikacje naukowe, posługując się właściwymi strukturami językowymi i stylistycznymi, przedstawiając referowane prace w sposób krytyczny

Potrafi dobrać materiał badawczy do wybranej tezy

Posługując się swą znajomością metod badawczych potrafi dokonać wyboru metody najlepiej odpowiadającej sformułowanej tezie badawczej i zgromadzonemu materiałowi

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

F: ocena prezentacji

F: ocena tekstu po prezentacji

F: ocena tekstu po naniesieniu uwag promotora

F: ocena dyskusji

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)