Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMMGR-14
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: filologia szwedzka, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1
Filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedstawienie podstawowych zasad pisania pracy magisterskiej: jej kompozycji, części składowych

Pomoc studentom w wyborze dziedziny badawczej, np. socjolingwistyka, historia języka, teoria literatury, poetyka opisowa i historyczna, komparatystyka literacka, teoria i krytyka przekładu itp.

Pomoc studentom w wyborze tematu pracy magisterskiej oraz sformułowaniu problemu badawczego

Pomoc studentom w skompletowaniu części bibliografii


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Prezentacja wymagań formalnych dotyczących prac magisterskich, ich kompozycji, części składowych, objętości, proporcji między częścią empiryczną a teoretyczną.

Wybór szczegółowej dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa, w ramach której student będzie pisał pracę, zapoznanie się z najważniejszymi publikacjami z jej zakresu.

Wybór tematu pracy i tezy badawczej.

Krytyczna analiza kilku najważniejszych prac z zakresu wybranej dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa.

Literatura:

Bandle, Oskar et.al. (red.) 2002. The Nordic Languages. Vol 1-2. Berlin: Walter de Gruyter

Herslund, M. (red.). 1996. Ny forskning i grammatik, F?llespublikation 3, Kollekollekollokviet 1995, Odense: Odense Universitetsforlag.

Herslund, M., Lihn Jensen B. (red.) (2003): Sprog og sprogbeskrivelse, K?benhavn: Samfundslitteratur.

Togeby O. 2003. Fungerer denne s?tning? Funktionel dansk sprogl?re, 1. udg., Gads Forlag.

Krysztofiak, M. 2005. Skandinavien und Mitteleuropa. Wrocław/Görlitz: Neisse Verlag.

Ricoeur, P. 1989. Język, teksty, interpretacja, przeł. Piotr Graff i Katarzyna Rosner. Warszawa: PIW.

Rorty, R. 2009. Filozofia jako polityka kulturalna, przeł. Bogdan Baran. Warszawa: Czytelnik.

Faarlund, Lie, Vannebo (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Golden, Mac Donald, Ryen (1988). Norsk som fremmed spr?k. Grammatikk. Oslo.

Topolińska (red.) (1984). Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Morfologia. Warszawa

Hagen, J.E. (2002). Norsk grammatikk for andrespr?kl?rere. Gyldendal Akademisk

Haslev, M. (1975). Setningsanalyse, Oslo.

Lie, S. (1976). Innf?ring i norsk syntaks. Oslo.

Bachtin, M. 1982. Problemy literatury i estetyki, przeł. Wincenty Grajewski. Warszawa: Czytelnik.

Kasperski, E. (red.). 2003. Kierkegaard. Antropologia i dyskurs o człowieku. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Potrafi wyróżnić i zdefiniować niezbędne elementy pracy magisterskiej, samodzielnie sformułować fragment tekstu dotyczący wybranej dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa, stosując właściwą terminologię oraz środki stylistyczne właściwe dla tekstu akademickiego.

Potrafi krytycznie odnieść się do źródeł naukowych, stosowanych w nich metod badawczych, doboru materiału w badaniach empirycznych.

Ma dobrą orientację w wybranej dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa, (np. socjolingwistyka, historia języka, teoria literatury, poetyka opisowa i historyczna, komparatystyka literacka, teoria i krytyka przekładu itp.), najważniejszych publikacjach i tendencjach badawczych.

Potrafi w ramach wybranej dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa sformułować samodzielnie temat badawczy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

F: ocena dyskusji

F: ocena dyskusji oraz prezentacji

. Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czarnecki, Natalia Kołaczek, Dominika Skrzypek, Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)