Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Realia i kultura współczesnej Rosji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-RKWR-ZU-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Realia i kultura współczesnej Rosji
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Filologia, specjalność filologia rosyjska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie terminologii dotyczącej rosyjskich teorii narodowo-tożsamościowych

zapoznanie z problemami życia społecznego i gospodarczego Federacji Rosyjskiej

przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania ruchów politycznych i religijnych w Rosji po 1991 r.

kształtowanie umiejętności porządkowania omawianych zjawisk z punktu widzenia ich miejsca i funkcji w procesie historycznym

rozwijanie zdolności samodzielnego formułowania sądów i wniosków na podstawie materiałów naukowych z zakresu realiów i kultury współczesnej Rosji

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Rosja widziana z perspektywy człowieka Zachodu.

Teorie pokrewieństwa Rosji z Azją (kwestie narodowościowe i tożsamościowe).

Idea eurazjatycka jako narzędzie polityków rosyjskich.

Nacjonalizm w FR lat 90-tych.

Ruchy polityczne w Rosji po 1991 roku.

Problemy demograficzne i socjalne europejskiej oraz azjatyckiej części FR.

Życie gospodarcze FR: sytuacja wewnętrzna i stosunki międzynarodowe w zakresie polityki ekonomiczno-przemysłowej.

Udział państwa rosyjskiego w sporach terytorialnych XX i XXI stuleci.

System oświaty i prawodawstwo w FR po 1991 roku.

Zderzenie tradycji z nowoczesnością – Rosyjska Północ w perspektywie etnograficznej.

Wyznania religijne na obszarze Rosji (z uwzględnieniem Syberii i Dalekiego Wschodu).

Masoneria i sekty w Rosji.

Literatura:

1. A. Rodimkina, Z. Riley, N. Landsman, Rosja dzisiaj, Warszawa 2003.

2. J. Bratkiewicz, Rosyjscy nacjonaliści w latach 1992-1996 : od detradycjonalizacji do retradycjonalizacji, Warszawa 1998.

3. I. Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001.

4. Imperium Putina, red. W. Konończuk, Warszawa 2007.

5. G. Przebinda, Piekło z widokiem na niebo : spotkania z Rosją 1999-2004, Kraków 2004.

6. J. Hugo-Bader, Biała gorączka, Wołowiec 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

zna, prawidłowo definiuje i stosuje terminy niezbędne dla rozumienia idei narodowo-tożsamościowych wyrosłych na gruncie rosyjskim

zna ważniejsze zagadnienia z zakresu problematyki życia społecznego i gospodarczego dzisiejszej Federacji Rosyjskiej

posiada poszerzoną wiedzę na temat rozwoju ruchów politycznych i religijnych w FR po 1991 r.

potrafi określić znaczenie omawianych zjawisk w perspektywie historycznej

umie samodzielnie formułować sądy/ wnioski dotyczące realiów życia politycznego w Rosji XX i XXI wieku

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność oraz aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- kolokwium zaliczeniowe.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Brus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Brus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Brus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)