Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

P4 Przekład w kulturze II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PwK1-DL22
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: P4 Przekład w kulturze II
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Przedmioty dla programu DLx-FilG
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej analizy tekstu oraz zasad dotyczących tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu pamięci kulturowej, architektury, filmu, muzyki, itd. Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia w/w tekstów oraz poszerzanie związanych z tłumaczeniem kompetencji encyklopedycznych i logicznych. Poszerzanie słownictwa z obszaru ww. tekstów specjalistycznych. Ćwiczenie umiejętności nawiązania współpracy ze specjalistami (tłumaczami i teoretykami przekładu) w procesie poszukiwań semantyczno-leksykologicznych; Przygotowanie do pracy w grupie i prowadzeniu dyskusji

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru profilu Komunikacja interkulturowa (od naboru 2017/18 Komunikacja międzykulturowa) po 2 semestrze z oferty IFG

Pełny opis:

Podstawy analizy tekstu; analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu kultury i pamięci kultury; analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu architektury i sztuk pięknych; analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu filmu i filmoznawstwa; analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu muzyki i muzykologii; analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu kultury w biznesie

Literatura:

Eco, Umberto: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. München, Wien 2006; Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg und Wiesbaden 1999; Kußmaul, Paul: Kreatives Übersetzen. Tübingen 2007; Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methoden und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse.Heidelberg1988; Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München 1971; Snell-Hornby, Mary (Hrsg.):Handbuch Translation. Tübingen 2003; Snell-Hornby, Mary: Übersetzungswissenschaft – Eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis. Tübingen und Basel 1994; Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen 1997; Legeżyńska, Anna: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa 1999; Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia.Poznań1999; Lipiński, Krzysztof: Vademecum tłumacza.Kraków2000; Pisarska, Alicja/Tomaszkiewicz, Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze.Poznań1998; Lisowska-Magdziarz, Małgorzata: Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków 2007; Śliwińska, Anna: Analiza i interpretacja tekstów literackich. Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student zna podstawowe zasady analizy tekstu; charakteryzuje poszczególne rodzaje tekstów; potrafi tłumaczyć krótkie teksty specjalistyczne; stosuje odpowiednie techniki translatorskie w procesie przekładu; potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; sprawdzanie na zajęciach podczas dyskusji; kolokwium pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Sellmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Sellmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Sellmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)