Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przekład umów handlowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PUH-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład umów handlowych
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego

Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do praktycznego zastosowania narzędzi tłumaczeniowych w pracy tłumacza oraz zapoznanie z teorią tłumaczenia.

Zapoznanie ze specyfiką tłumaczenia tekstów pisanych.

Wpojenie indywidualnego podejścia do tekstu z zachowaniem stylistyki oraz wymogów formalnych.

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z różnych dziedzin, umożliwiającymi rozumienie specyfiki tłumaczonych tekstów specjalistycznych.

Poznanie zasad korekty stylistycznej i gramatycznej wybranych tekstów. Wyczulenie studentów na błędy tłumaczeniowe.

Zapoznanie z pojęciem ekwiwalencji przekładowej.

Przyswojenie wiedzy na temat możliwości korzystania z korpusów językowych, baz danych i źródeł leksykograficznych, w szczególności źródeł elektronicznych do pozyskiwania najnowszej informacji o terminach specjalistycznych.

Wypracowanie umiejętności oceny jakości tłumaczenia w kontekście zjawiska interferencji językowej.

Pełny opis:

Na konwersatorium z tego przedmiotu słuchacze zapoznają się w praktyce ze strukturą i formą pisania tego typu dokumentów. Celem zajęć będzie doskonalenie umiejętności w zakresie pisemnego tłumaczenia z/na język rosyjski i polski. Jest to wyjątkowo prężnie rozwijająca się dziedzina przekładoznawstwa we współczesnym świecie i dlatego zajęcia wzbogacą oraz dadzą możliwość dogłębnego poznania terminologii używanej w umowach handlowych, umowach dzierżawy, użyczenia, najmu itp. Duży nacisk będzie położony na profesjonalne przygotowanie słuchaczy pod kątem znajomości zasad sporządzania tego typu dokumentów.

Literatura:

1. Stec T., Szczygieł D., Wzory umów i pism z zakresu prawa cywilnego, Bielsko Biała 2003.

2. Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2000.

3. Macewicz T., Zarys teorii przekładu, Warszawa 1971.

4. Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1996.

5. Buziness Book, 50 dogovorov, Minsk 1992.

6. Vassilenko N., Górecka B., Wzory rosyjskich dokumentów handlowych i sądowych, wyd.: Translegis 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu słuchacz:

Zna rodzaje umów obowiązujących w polskim i rosyjskim prawie cywilnym oraz handlowym.

Zapoznał się z nazewnictwem prawniczym oraz potrafi określić różnice w terminologii obowiązującej w prawie polskim i rosyjskim.

Posiada wiedzę w zakresie nazewnictwa stron danych umów (m. in. stron umowy najmu: wynajmujący i najemca; stron umowy dzierżawy: wydzierżawiający i dzierżawca) …

Zna elementy umowy występujące na gruncie prawa handlowego polskiego i rosyjskiego.

Aktywnie posługuje się słownictwem z obszaru handlu, wykorzystując współczesne teorie i techniki przekładoznawcze.

Potrafi krytycznie korzystać z dostępnych źródeł leksykograficznych oraz elektronicznych z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

Zdaje sobie sprawę, że ponosi osobistą odpowiedzialność za wierność tłumaczenia z oryginałem, za staranność i rzetelność tłumaczenia z zachowaniem jego specyfiki, stylu oraz wymogów formalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- wykonywanie ustnych prac domowych i kontrolnych;

- zaliczenie śródsemestralnych prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć oraz poszczególne umiejętności językowe;

- kolokwium zaliczeniowe.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu.

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu kolokwium zaliczeniowego.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tatiana Polowczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiaczesław Sobieszczański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.