Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJR-ZL-46 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Opanowanie materiału leksykalnego w zakresie tematycznym określonym w programie

Kształtowanie umiejętności wnioskowania, negocjowania i uzasadniania swoich opinii w monologu, dialogu i polilogu

Kształtowanie sprawności rozumienia ze słuchu w zakresie materiałów programowych

Kształtowanie sprawności pisania: list prywatny, charakterystyka, recenzja, esej, opis

Kształtowanie umiejętności w zakresie różnych form pracy: plenum, praca indywidualna, w grupach, metodą prezentacji i projektu

Opanowanie zasad ortografii

Opanowanie struktur morfo-syntaktycznych umożliwiających formułowanie wypowiedzi przy użyciu zdań prostych i złożonych

Opanowanie zasad interpunkcji w zdaniu prostym i złożonym

Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedniego stosunku do zajęć

Rozwijanie indywidualnych strategii uczenia się, korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym również elektronicznych

Rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowej akcentuacji i intonacji.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

sprawności językowe i komunikacyjne w zakresie materiału leksykalnego, gramatycznego, fonetycznego i ortograficznego zgodne z podstawą programową PNJR dla roku I.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

Praca w grupach

Pełny opis:

Człowiek, jego wygląd zewnętrzny i cechy osobowości:

• Wygląd zewnętrzny /portret/, cechy, które nas przyciągają i odpychają

• Ubiór, akcesoria, fryzura, makijaż – czyli jak zaprezentować siebie

• Charakter człowieka, jego emocje

• Intelekt;

• Styl życia, poglądy, uznawane wartości

Zdrowie człowieka i choroby:

• Zagrożenia dla zdrowia i profilaktyka

• Lekarze specjaliści, terapia, lekarstwa, sposoby leczenia

• Współczesne choroby cywilizacyjne, uzależnienia

• Postępowanie w sytuacjach zagrożenia

• Zdrowy styl życia

W zdrowym ciele... / sport w życiu człowieka /

• Zimowe i letnie dyscypliny sportowe

• Fitness i zdrowy tryb życia

• Imprezy sportowe

• Sporty ekstremalne

Turystyka, różne formy spędzania czasu wolnego

• Wyjazdy zorganizowane (wybór miejsca, przygotowanie do podróży)

• Korzystanie z ofert biur podróży (wybór oferty, reklamacje)

• Turystyka piesza (przygotowanie, „niezbędnik turysty”

Świat wokół nas - ekologia

• Zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka.

• Małe i wielkie inicjatywy ekologiczne

Sprawy codzienne, sprawy przyziemne

• Usługi z jakich korzystamy

• Tradycyjna i nowa działalność usługowa

Czasowniki zwrotne/niezwrotne, przechodnie/nieprzechodnie; rekcja czasownika w aspekcie porównawczym; imiesłowy czynne i bierne; imiesłów przysłówkowy; strona czynna i bierna; konstrukcje z imiesłowem przymiotnikowym i przysłówkowym

Sposoby wyrażenia modalności

Pełna i krótka forma przymiotnika w funkcji orzecznika

Zaimki przeczące i nieokreślone

Wyrażenie stosunków przestrzennych

Wyrażenie stosunków czasowych

Wyrażenie stosunków ilościowych (liczebniki zbiorowe,

Wyrażenie stosunków przyczynowych

Użycie wielkiej i małej litery

Pisownia przyrostków -n-, - nn- w przymiotnikach, czasownikach, przysłówkach, imiesłowach przymiotnikowych i przysłówkowych

Pisownia samogłosek nieakceptowanych w rdzeniu wyrazu

Pisownia samogłosek w wyrazach złożonych

Pisownia wyrazów złożonych

Pisownia przysłówków

Pisownia przyimków złożonych

Pisownia spójników

Pisownia Partyków nie, ni z różnymi częściami mowy

Użycie znaków interpunkcyjnych w zdaniach prostych i złożonych

Literatura:

Alina Gołubiewa, Natalia Kowalska, Русский язык сегодня, dla uczniów studentów i przedsiębiorców, Warszawa 1998.

A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

M. Cieplicka, D.Torzewska, Русский язык, Kompendium tematyczno - leksykalne 2, Poznań 2008.

M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec, Вот и мы, Warszawa 2011.

D. Dziewanowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej, Warszawa 1999.

A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1, 2, Warszawa 1999.

I. Kabyszewa i inni, Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Warszawa 2004.

D. Dziewanowska, Ćwiczenia praktyczne z ortografii, Kraków 1996.

W. Milczarek, Język rosyjski od A do Z, Warszawa 2002.

А.С. Хазанова, Работа по орфографии при изучении морфологии в школе, Москва 1976.

Русский язык зарубежному преподавателю русского языка, под ред. С.Н.Плужниковой, Е.Ю.Владимирского, Москва 1982.

Autorskie materiały przygotowane przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna i stosuje słownictwo w zakresie tematyki określonej w treściach programowych.

potrafi wypowiadać się na temat preferowanych i nie cech wyglądu zewnętrznego, charakteru itp., oceniać i wnioskować.

rozumie słuchany tekst i potrafi wykonywać zadania z nim związane (łączenie sprawności słuchania z pisaniem, mówieniem)

potrafi prawidłowo napisać list, charakterystykę, recenzję, opis i esej

wykazuje się umiejętnością adekwatnego reagowania językowego w zakresie mówienia (uczestniczenie w prostej rozmowie, uzyskiwanie, udzielenie lub odmowa informacji, wyjaśnień, pozwoleń).

stosuje poprawnie adekwatne do sytuacji komunikacyjnej środki językowe by wyrazić intencję oraz stany emocjonalne.

tworzy tekst w postaci dłuższej wypowiedzi ustnej, uwzględniającej:

- charakterystykę postaci, opisywanie miejsc, czynności, zjawisk przyrody itp. w zakresie treści programowych,

- relacjonowanie wydarzeń,

- przedstawianie i uzasadnianie własnej opinii.

tworzy tekst w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej, uwzględniającej:

- charakterystykę postaci, opisywanie miejsc, czynności, zjawisk przyrody itp. w zakresie treści programowych,

- relacjonowanie wydarzeń,

- przedstawianie i uzasadnianie własnej opinii.

potrafi umiejętnie wnioskować, negocjować i uzasadniać swoje opinie w monologu, dialogu i polilogu.

rozumie i prawidłowo stosuje wprowadzone zasady ortograficzne

rozumie i prawidłowo stosuje wprowadzone zasady gramatyczne

potrafi zastosować podstawowe zasady interpunkcji

potrafi zastosować podstawowe zasady składni

potrafi prawidłowo zastosować akcent w poszczególnych częściach mowy w wypowiedziach i czytanych tekstach.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- przygotowanie do zajęć (wykonywanie zadań domowych, opracowywanie zadanych treści i zagadnień)

- terminowe przygotowywanie i oddawanie prac pisemnych (esejów, zadań dodatkowych)

- pozytywne oceny z testów i kolokwiów (student ma prawo do poprawy ocen z testów)

- zaliczenie kolokwium semestralnego.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu.

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu kolokwium zaliczeniowego.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 104 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Jaworski, Wojciech Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 104 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Gazarian, Wojciech Kamiński, Justyna Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 104 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Gazarian, Wojciech Kamiński, Justyna Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.